User:Michawiki~enwiki/Kak stronu wobdźěłać

Jump to navigation Jump to search
Hlej tež Pomoc:Wobdźěłanje, Pomoc:Nowu stronu załožić, m:Pomoc:Wobdźěłanje

Wikipedija je WikiWiki, to rěka, zo něchtó móže nješkitanu nastawk zlochka wobdźěłać a tute změny hnydom k stronje słać.

Wobdźěłowanje Wiki strony je jara lochke. Klikńće jednorje na rajtark "tutu stronu wobdźěłać" horjeka (abo wobdźěłowanski pokaz naprawo abo deleka) na Wiki stronje. To wjedźe was k stronje z tekstowym polom, kotrež wobdźěłujomny tekst teje strony wobsahuje. Jelizo chceće jenož eksperimentować, prošu čińće to w hrajkanišću; nic jowle. Wy měł krótke Zjeće do małeho pólka pod wobdźěłowanskeho kašćika pisać. Móžeće stenografować, zo byšće swoje změny wopisał kaž w legendźe wopisane, a hdyž sće hotowy, tłóčće na Přehladku pokazać, zo byšće widźał, kak waše změny wupadaja. Móžeće tež widźeć, kotre změny sće porno předchadnej wersiji činił, kliknjo na tłóčku Změny pokazać. Jelizo sće spokojom z tym, štož widźiće, potom klikńće na "Stronu składować" a waše změny budu so hnydom na nastawk nałožować. "Njesignujće" změny, kotrež činiće k regularnym nastawkam (softwara slěduje někoho, kiž kóždu změnu činja).

Móžeće tež na rajtark "Diskusija" kliknyć, zo byšće wotpowědnu diskusijnu stronu widźał, kotraž komentary wot druhich wužiwarjow wo stronje wobsahuje. Klikńće na rajtark "+", zo byšće mowy wotrězk přidał abo wobdźěłajće stronu na samsne wašnje kaž na stronje nastawka. Hdyž diskusijne strony wobdźěłujeće, signujće prošu swoju změnu, hlej Signujće swoje přinoški na diskusijnych stronach.


Pokiwy za wobdźěłanje nastawkow Wikipedije

Zastupujće přeco neutralne stejišćo, dokelž Wikipedija njeje městno, kotrež stejišća spěchuje.

Citujće swoje žórła, tak zo druzy móža waše dźěło přepruwować a rozšěrić. Najwjace nastawkow da dobre referency parować a to přinošuje k jeničkej wuznamnej kritice na wikipediju - zo je wona spušćomne žórło njeje. Prošu pomhajće online za resursami slědźić a je čišćeć, zo byšće referency wo nastawku, na kotrymž runje dźěłaće, namakał, potom citujće je w přihódnje formje a wobmyslće citowanje dwělnych faktow znutřka teksta. Njeje žadyn konsens wo nalěpšim wašnju kak to činić, ale něšto je lěpše hač ničo. Móžeće na akademiske wašnje znutřka tekst citować, na př. (Přikład, 2004, sstr. 22-23) abo jako wysokostajene znamješko 1 k nóžće, kotruž na kóncu nastawka zaměstniće.

Po tym zo sće nowu stronu załožił, by dobra myslička:

 • Štož sem pokazuje (pokazujo wašu stronu) wužiwać, zo by so nastawki pruwowali, kotrež hižo na nju pokazuja a zawěsćće so zo wšě samsny woznam zwuraznjeja, kotryž sće postajił; a
 • tłóčku Pytanje Wikipedije wužiwać, zo byšće wikipediju za titulom wašeje temy - a móžnymi wariantami - přepytał, zo bychu so nastawki namakali, kotrež jón naspomnjeja a załožće pokazy k tym jeli su přihódne.

Snadne změny

Hlej tež Wikipedija:Snadna změna

Hdyž stronu wobdźěłujeće, přizjewjeny wužiwar móže změnu jako "snadnu (minor)" markować. Snadne změny su powšitkownje prawopisne korektury, formatowanje a snadne přerjadowanje teksta. Je móžno snadne změny při wobhladowanju Wikipedija:Aktualne změny schować. Markowanje wuznamnišeje změny jako snadna změna maja za špatne zadźerženje, ćim bóle hdyž to wotstronjenje teksta zapřijima. Jelizo něchtó je zmylnje změnu jako snadnu markował, dyrbjała tuta wosoba zórło hišće raz wobdźěłać, ju jako wjetšu markować (abo, lěpje, so zawěsćić, zo kontrolny kašćik za "To je snadna změna" wothóčkowany njeje), a w zjeću podać, zo předchadna změna wjetša běše.

Wiki markup

Wiki markup je syntaktiski system, kotryž móžeće wužiwać, zo by so strona Wikipedije formatowała.

W lěwym stołpiku deleka w tabeli, móžeće widźeć, kotre efekty su móžne. W prawym stołpiku móžeće widźeć kak móžeće tute efekto docpěć. Hinak prajene, zo by tekst takle kaž w lěwym stołpiku wupadał, zapisajće jón we formaće, kotryž w prawym stołpiku widźiće.

Snadź chceće tutu stronu w separatnym browserowym woknješku za referencu wočinjenu wostajić abo foto wobrazowki činić. Jelizo chceće wěcy bjez stracha škodu načinić wuprobować, móžeće to na hrajkanišću činić. Spytajće hrajkanišćo w separatnym woknješku abo na rajtarku wočinjeć a wostajće tutu stronu za přirunanje wočinjenu.


Kaž to wupada Štož napisaće

Započńće swoje wotrězki kaž slěduje:

Nowy wotrězk

Podwotrězk

Podpodwotrězk

 • Započńće z nadpismon druheje runiny (==); njewužijće nadpisma prěnjeje runiny (=).
 • Njepřeskočće runiny (na přikład, nadpismo druheje runiny, kotremuž nadpismo štwórteje runiny sćěhuje).
 • Zapis wobsaha budźe so awtomatisce k nastawkej přidawać, kotryž ma štyri wotrězki abo wjace.
 • Jelizo so hodźi, zaměstńće podwotrězki po přihódnym porjedźe. Jelizo kraje naličeće, zrjadujće je radšo po alfabetiskim porjedźe hač, prajmy na př., relatiwnje k ličbje wobydlerjow krajow OECD abo po připadnym porjedźe.
== Nowy wotrězk ==

=== Podwotrězk ===

==== Podpodwotrězk ====

Jednotliwa nowa linka so powšitkownje na wuhotowanje njewuskutkuje. To hodźi so wužiwać, zo bychu so sady znutřka wotstawka poddźělili. Někotři wobdźěłaćerjo měnja, zo to wobdźěłanje podpěruje a funkciju diff polěpšuje (wužiwa so nutřka, zo bychu so rozdźělne wersije strony přirunali).

Prózdna linka nowy wotstawk zahaja.

 • W lisćinje wužiwane, nowa linka wuhotowanje wobwliwuje (hlej deleka).
Jednotliwa [[nowa linka]]
so powšitkownje na wuhotowanje
njewuskutkuje. To hodźi so wužiwać, 
zo bychu so sady znutřka 
wotstawka poddźělili.
Někotři wobdźěłaćerjo měnja, 
zo to wobdźěłanje podpěruje 
a funkciju ''diff'' polěpšuje 
(wužiwa so nutřka, zo bychu so 
rozdźělne wersije strony přirunali).

Prózdna linka nowy wotstawk zahaja.

Móžeće linki łamać
njezahajo nowy wotstawk.

 • Prošu wužijće to zrědka.
 • Skónčće markup mjez linkami, njezahajće pokaz abo kursiwnyabotučny na jednej lince a njeskóčće je na přichodnej.
Móžeće linki łamać<br/>
njezahajo nowy wotstawk.
 • Je zlochka lisćinu załožić:
  • Zahajće kóždu linku z hwězku (= asterisk).
   • Wjace hwěžkow woznamjenja hłubše runiny.
    • Łamanje w lisćinje markuje kónc lisćinoweho dypka.
 • Prózdna linka nowu lisćinu zahaja.
* Je zlochka lisćinu załožić:
** Zahajće kóždu linku z hwěžku 
(= [[asterisk]]).
*** Wjace hwěžkow woznamjenja 
hłubše runiny.
**** Łamanje w lisćinje markuje kónc 
lisćinoweho dypka.

* Prózdna linka nowu lisćinu zahaja.
 1. Wočisłowane lisćiny su tež dobre
  1. jara systematiske
  2. hodźa so spěšnje naslědować
   1. su samo lóše
# Wočisłowane lisćiny su tež dobre
## jara systematiske
## hodźi so spěšnje naslědować
### su samo lóše
 • Móžeće samo změšane lisćiny załožić
  1. a ze sobu zwjazać
   • na př. takle
* Móžeće samo změšane lisćiny załožić
*# a ze sobu zwjazać
*#* na př. takle
Definiciska lisćina
lisćina definacijow
dypk
definicija dypka
druhi dypk
definicija druheho dypka
 • Jedyn dypk na linku; łamanje móže so před dwudypkom zjewić, ale wužiwanje prózdnoty polěpšuje analyzowanje.
; Definiciska lisćina : 
lisćina definacijow
; dypk : definicija dypka
; druhi dypk
: definicija druheho dypka
Dwudypk zasunje linku abo wotstawk.

Manuelne łamanje zahaja wotstawk.

 • Je to w prěnim rjedźe za pokazowany material, ale wužiwa so tež za diskusiju na Diskusijnych stronach.
: Dwudypk zasunje linku abo wotstawk.
Manuelne łamanje zahaja wotstawk.

Jelizo je wotdźěleny tekstowy blok trjeba

přikaz blockquote, jeli trjeba, zasunje wobě kromje, město zo jenož lěwu kromu kaž dwudypk to čini.

Je to wužitne, zo bychu so bloki z citowanym tekstom zadźěłali.

<blockquote>
přikaz '''blockquote''', jeli trjeba, 
zasunje wobě kromje, město zo jenož 
lěwu kromu kaž dwudypk to čini.  
</blockquote>
JELI linka so z prózdnotu započina DA
budźe so eksaktnje kaž zapisana formatować;
w pismje z krutej šěrokosću;
linki njebudu so łamać;
KÓNC JELI
 • Je to wužitne za:
  • zadźěłanje předformatowaneho teksta;
  • wopisanja algoritmow;
  • žórłowe kode programow;
  • ASCII wuměłstwo;
  • chemiske struktury;
 • WARNOWANJE: Jelizo ju rozšěrjeće, nuzuje cyłu stronu šěroka być a z tym mjenje čitajomna, wosebje za ludźi, kotrymž jenož niše rozeznaća k dispoziciji steja. Njezahajće wšědne sady ženje z prózdnotami.
 JELI linka so z prózdnotu 
 započina DA budźe so 
 eksaktnje kaž zapisana 
 formatować;
 w pismje z krutej 
 šěrokosću; linki njebudu 
 so łamać;
 KÓNC JELI
Centrowany tekst.
 • Prošu kedźbujće ameriske pisanje słowa "center."
<center>Centrowany tekst.</center>

Wodoruna dźělenska linija:

tu je nad njej


a tu je pod njej.

 • Powšitkownje wužitna za
  • disambiguaciju - wužijće ju pak zrědka, jenož hdyž cyle rozdźělne, njepřiwuzne woznamjenjenja rozeznawaće
  • zo bychu so nitki na diskusijnych stronach dźělili.
[[Wodoruna dźělenska linija]]:

tu je nad njej
----
a tu je pod njej.

Pokazy a URL

Kaž to wupada Štož napisaće

Budyšin ma zjawne wjezenje.

 • Pokaz k druhemu nastawkej Wikipedije.
 • Nutřka prěni pismik cilowej\e strony so awtomatisce z wulkopismikom pisa a prózdnoty so přez podsmužku zastupuja (zapisujo podsmužku w pokazu ma samsny efekt kaž zapisanje prózdnoty, ale to radźomne njeje).
 • Tak pokaz horjeka je za URL www.wikipedia.org/wiki/Zjawne_wjezenje, kotraž je nastawk Wikipedije z mjenom "Zjawne wjezenje". Hlej tež Wikipedija:Kanonizowanje.
Budyšin ma [[zjawne wjezenje]].

Wojerecy maja tež zjawny transport.

 • Jenaki cil, rozdźělne mjeno.
 • Je to pokaz z wjazančkom.
 • Wjazacy tekst dyrbi jako prěni stać, tekst, kotryž dyrbi so pokazać, jako druhi.
Wojerecy maja 
[[zjawne wjezenje|zjawny transport]].

Wojerecy maja tež zjawne wjezenje.

Přikłady su busy, ćahi, a tramwajki.

 • Kóncowki so do pokaza zawjazuja.
 • Je preferowany stil to wužiwać, jeli móžno, město pokaz z wjazančkom.
Wojerecy maja tež
[[zjawne wjezen]]je.

Přikłady su [[bus]]y, [[ćah]]i,
a [[tramwajk]]i.

Hlej Wikipedija:Stilowa přiručka.

Hlej [[Wikipedija:Stilowa přiručka]].

Hospodarstwo#Hlej tež je pokaz k wotrězkej nutřka druheje strony.

#Pokazy a URL je pokaz k wotrězkej na aktualnej stronje.

#přikład je pokaz ke kótwičkej, kotraž bu załožena wužiwajo

atribut id
 • Dźěl za znamješkom (#) dyrbi nadpismu wotrězka na stronje wotpowědować. Namakanki dyrbja so po prawopisu, wulkopisanju a interpunkciji kryć. Pokazy k njewobstejacym wotrězkam njejsu přetorhnjene; Wobchadźeja z nimi kaž pokazy k spočatkej strony.
 • Identifikator hodźi so załožić přidawajo atribut id="..."> k nimale kóždej HTML tafličce.
[[Hospodarstwo#Hlej tež]] je pokaz 
k wotrězkej nutřka druheje strony.

[[#Pokazy a URL]] je pokaz k 
wotrězkej na aktualnej stronje.

[[#přikład]] je pokaz ke 
kótwičkej, kotraž bu załožena 
wužiwajo <div id="přikład">
atribut id</div>
Awtomatisce material w pazorkach schować: přiroda.

Automatisce mjenowy rum schować: Korčma.

Abo wobaj Stilowa přiručka

Ale nic: [[Wikipedija:Stilowa přiručka#Pokazy|]]

 • Serwer zadźěła dźěl za wjazančkom (|) hdyž stronu składujeće. Přichodny raz hdyž wobdźěłowanski kašćik wočiniće, budźeće pokaz z wjazančkom rozfałdowanu widźeć. Hdyž sej dočasa wobhladujeće swoje změny, njebudźeće rozfałdowanu formu widźeć, doniž Składować a wobdźěłać hišće raz njetłóčiće. Samsne skutkuje na pokazy k wotrězkam nutřka samsneje strony (hlej předchadny zapisk).
Awtomatisce material w pazorkach 
schować: [[přiroda (biologija)|]].

Automatisce mjenowy rum schować:
[[Wikipedija:Korčma|]].

Abo wobaj:
[[Wikipedija:Stilowa přiručka (nadpisma)|]]

Ale nic:
[[Wikipedija:Stilowa přiručka#Pokazy|]]

Wjedro w Budyšinje je strona, kotraž hišće njeeksistuje.

 • Móžeće ju załožić kliknjo na pokaz (ale nječińće to z tutym wosebitym pokazom).
 • Zo by so nowa strona załožiła:
  1. Załožće pokaz k njej na někajkej druhej (přiwuznej) stronje.
  2. Składujće tu stronu.
  3. Klikńće na pokaz, kotruž sće runje załožił. Nowa strona budźe so za wobdźěłanje wočinjeć.
 • Za wjace informacijow hlej Kak nowu stronu spisać a přečitajće konwencije pomjenowanja.
 • Prošu njezałožće nowy nastawk njezwjazujo jón ze znajmjeńša jednym hinašim nastawkom.
[[Wjedro w Budyšinje]] je strona, 
kotraž hišće njeeksistuje.

Wikipedija:Kak stronu wobdźěłać je tuta strona.

 • Pokazy na sebje so jako tučny tekst jewja, hdyž so nastawk wobhladuje.
 • Njewužijće tutu metodu, zo byšće mjeno nastawka w prěnim wotstawku tučne činił; hlej Stilowa přiručka.
[[Wikipedija:Kak stronu wobdźěłać]] 
je tuta strona.

Hdyž komentar k diskusijnej stronje přidaće, wy dyrbjał jón signować, přidawajo tři tildy, zo by so waše wužiwarske mjeno přidało:

Michał Wjelk

abo štyri, zo bychu so wužiwarske mjeno, datum a čas přidali:

Michał Wjelk 00:18, 16 Awg 2005 (UTC)

Pjeć tildow podawa jenož datum a čas:

00:18, 16 Awg 2005 (UTC)
Hdyž komentar k diskusijnej 
stronje přidaće, wy dyrbjał 
jón signować, přidawajo
tři tildy, zo by so waše 
wužiwarske mjeno přidało:
: ~~~
abo štyri, zo bychu so 
wužiwarske mjeno, datum 
a čas přidali:
: ~~~~
Pjeć tildow podawa jenož 
datum a čas:
: ~~~~~
 • Dale sposrědkujće jedyn nastawkowy titul k druhemu zaměstnujo přikaz kaž tajki horjeka naprawo na prěnjej lince nastawka (na přikład na stronu z titulom "NĚMSKA").
 • Wobkedźbujće, mjeztym zo je móžno na wotrězk pokazać, njeje móžno na wotrězk dale sposrědkować. Na přikład "#REDIRECT [[Serbja#Stawizny]]" budźe k stronje Serbja dale sposrědkować, ale nic k wosebitemu wotrězkej na njej. Tuta funkcija njebudźe so w přichodźe implementować, tajke dalesporědkowanja njesměli so potajkim wužiwać.
#REDIRECT [[Serbja]]
 • Pokažće k stronje ze samsnym tema w druhej rěči wužiwajo pokaz formy: [[rěčny kode:Titul]].
 • Njehraje žanu rólu, hdźež tute pokazy za čas wobdźěłanja załožiće, dokelž so přeco na samsnym městnje pokazuja, hdyž składujeće stronu, ale placěrowanje na kóncu wobdźěłowanskeho kašćika so poruča.
 • Prošu hlej Wikipedija:Pokazy mjez rěčemi a lisćina rěčow a kodow.
[[cs:Wikipedija:Pomoc]]

Strony Štož sem pokazuje a Přiwuzne změny dadźa so zwjazać přez: Specialny:Stožsempokazuje/Wikipedija:Kak stronu wobdźěłać a Specialny:Aktualnestrony/Wikipedija:Kak stronu wobdźěłać

'''Štož sem pokazuje''' a 
'''Přiwuzne změny'''
dadźa so zwjazać přez:
[[Specialny:Stožsempokazuje/
Wikipedija:Kak stronu wobdźěłać]]
a [[Specialny:Aktualnestrony/
Wikipedija:Kak stronu wobdźěłać]]

Strona z Přinoškami wužiwarja da so zwjazać přez: Specialny:Přinoški/Wužiwarske mjeno abo Specialny:Přinoški/192.0.2.0

Strona z '''Přinoškami''' 
wužiwarja da so zwjazać přez: 
[[Specialny:Přinoški/
Wužiwarske mjeno]]
abo
[[Specialny:Přinoški/192.0.2.0]]
 • Zo byšće nastawk do Wikipedija:Kategorije stajił, załožće pokaz kaž tajki naprawo něhdźe w nastawku. Kaž při pokazach mjez rěčemi njehraje rólu, hdźež tute pokazy za wobdźěłanje załožiće, dokelž so přeco na samsnym městnje pokazuja, hdyž stronu składujeće, ale placěrowanje na kóncu wobdźěłanskeho kašćika so poruča.
[[Kategorija:Kodowanja]]
 • Zo by so ze stronu Wikipedija:Kategorija zwjazało njesuwajo nastawk do kategorije, wužijće spočatny dwudypk (:) w pokazu.
[[:Kategorija:kodowanja]]

Zwjazanje z druhim wiki:

 1. Interwiki pokaz: Wikisłownik:Witaj
 2. Pomjenowany pokaz interwiki: Witaj
 3. Pokaz interwiki bjez prefiksa: Witaj

Zwjazanje z wikisłownikom druheje rěče:

 1. Wiktionary:fr:bonjour
 2. bonjour
 3. fr:bonjour
Zwjazanje z druhim wiki:
# [[Interwiki]] pokaz: 
[[Wiktionary:Hello]]
# Pomjenowany pokaz interwiki: 
[[Wiktionary:Hello|Hello]]
# Pokaz interwiki bjez prefiksa: 
[[Wiktionary:Hello|]]

Zwjazanje z wikisłownikom druheje rěče:
# [[Wiktionary:fr:bonjour]]
# [[Wiktionary:fr:bonjour|bonjour]]
# [[Wiktionary:fr:bonjour|]]

ISBN 012345678X Parameter error in {{ISBN}}: checksum

ISBN 0-12-345678-X Parameter error in {{ISBN}}: checksum

 • Pokazy ke kniham wužiwajo jich ISBN. To so preferuje, zo by so z wosebitej internetnej kniharnju zwjazało, dokelž to čitarjej wuběrk podawarjow da.
 • Pokazy ISBN njetrjebaja wosebity markup, pod wuměnjenjom zo jedyn z podatych formatow wužiwaće.
ISBN 012345678X

ISBN 0-12-345678-X

Date formats:

 1. Julij 20, 2005
 2. 20 Julij 2005
 3. 2005-07-20
 4. 2005-07-20
 • Zwjazajće datumy w jednym formatow horjeka podatych, tak zo kóždy móže jich pokazowanski porjad nastajić. Jeli sće přizjewjeny, móžeće Specialny:Nastajenja wužiwać, zo by so waše nastajenje datumoweho formata změniło.
 • Wšě datumy horjeka mjenowane zjewja so jako "20 Julij 1969" jelizo sće swój datumowe nastajenje na "15 Januar 2001" stajił, ale na "Julij 20, 1969" , jeli sće jón na "Januar 15, 2001" stajił abo na "1969-07-20" jeli sće jón na "2001-01-15" stajił.
Datumowe formaty:
# [[July 20]], [[1969]]
# [[20 July]] [[1969]]
# [[1969]]-[[07-20]]
# [[1969-07-20]]

Sound

 • Zo bychu so pokazy k nahraćam bjez wobrazow zapřijeli kaž zynki, wužijće pokaz "media". Za wobrazy hlej přichodny wotrězk.

Někotre nahrate zynki su podate na Wikipedija:Zynk.

[[medija:Classical guitar scale.ogg|Zynk]]

Wobrazy

Jenož wobrazy, kotrež buchu do Wikipedije nahrate, dadźa so wužiwać. Zo bychu so wobrazy nahrali, wužijće nahrawansku stronu. Móžeće nahraty wobraz na lisćina wobrazow.

Kaž to wupada Štož napisaće
Wobraz:

Wobraz:wiki.png

Wobraz: 
[[wobraz:wiki.png]]


Z alternatiwnym tekstom:

jigsaw globe

Z alternatiwnym tekstom:
[[Wobraz:wiki.png|jigsaw globe]]
 • Alternatiwny tekst, wužiwany hdyž myška so nad wobrazom znošuje abo wobraz w jenožtekstowym browseru wočinjeny njeje abo hdyž so wótře rěči, so jara poruča. Hlej Alternatiwny tekst za wobrazy za pomoc jón wubrać.


Suwanje k prawemu bokej strony a z titulom:

wobłuk|Wikipedija Encyklopedija

Suwanje k prawemu bokej strony a z titulom:
[[Wobraz:wiki.png|wobłuk|Wikipedija Encyklopedija]]
 • Taflička wobłuka awtomatisce wobraz doprawa suwa.
 • Titul so tež jako alternatiwny tekst wužiwa.


Suwanje k prawemu bokej strony bjez titula:

naprawo|Wikipedijaa Encyklopedija

Suwanje k prawemu bokej strony '''bjez'' titula:
[[Wobraz:wiki.png|naprawo|Wikipedija Encyklopedija]]


Direktne zwjazanje ze stronu wobrazoweho wopisanja:

Wobraz:wiki.png

Direktne zwjazanje ze stronu wobrazoweho wopisanja:
[[:Wobraz:wiki.png]]
 • Kliknjenje na wobraz, kotryž so na stronje pokazuje (kaž někotre horjeka) tež na stronu wopisanja wjedźe.
Direktne zwjazanje z wobrazom bjeztoho zo to zo wužiwa:

Wobraz jigsaw globe logo

Direktne zwjazanje z wobrazom bjez toho zo to zo wužiwa:
[[media:wiki.png|Wobraz jigsaw globe logo]]
 • Zo bychu so pokazy k wobrazam, kotrež so jako pokazy pokazuja, město toho zo so na stronu rysuja, zapřijeli, wužijće pokaz "media".

Hlej prawidła wužiwanja wobrazow jako směrnica we Wikipediji wužiwana.

Za dalši pomoc wo wobrazach, inkluziwnje wjace wšelakich móžnosćow, hlej temu na Rozšěrjena wobrazowa syntaksa.

Formatowanje znamješkow

Kaž to wupada Štož napisaće

Wuzběhnyć, sylnje, jara sylnje.

 • Su to dwaj, tři a pjeć apostrofow, nic dwójne pazorki.
''Wuzběhnyć'', '''jara''', '''''bóle'''''.


sinx + lny


x = 0

Wšědny tekst dyrbjał wiki markup za wuzběhnjenje wužiwać a njesměl <i> abo <b> wužiwać. Tola, matematiske formule často kursiwne a druhdy tučne formatowanje wužiwaja, kotrež z wuzběhnjenjom njezwisuje. Kompleksne formule dyrbjeli <math> markup wužiwać a jednore formule móža <math> wužiwać; abo <i> a <b>; abo '' a '''. Po WikiProjekt Matematika, wiki markup so porno HTML markup kaž <i> a <b> preferuje.

<math>\sin x + \ln y</math>
sin''x'' + ln''y''

<math>\mathbf{x} = 0</math>
'''x''' = 0

Pismo pisanskeho mašiny za monospace tekst abo za komputerowy kode: int main()

 • Ze semantiskich přičinow so wužiwanje <code>, hdźež přihódne, porno wužiwanju <tt> preferuje.
Pismo pisanskeho mašiny za <tt>monospace tekst</tt>
abo za komputerowy kode: <code>int main()</code>

Móžeće mały tekst za titule wužiwać.

Móžeće <small>mały tekst</small> za titule wužiwać.

Móžeće wotstronjenu maćiznu přešmórnyć a nowu maćiznu podšmórnyć.

Móžeće tež wotstronjenu maćiznu a zasunjenu maćiznu markować, preferujo logiski markup porno wizuelnemu markup.

 • Při wobdźěłowanju regularnych nastawkow sčińće jenož swoje změny a njemarkujće je na žane wašnje.
 • Při wobdźěłowanju swojich předchadnych přispomjenkow na diskusijnych stronach, je druhdy přihódnje, zo so wotstronjena abo zasunjena maćizna markuje.
Móžeće <s>wotstronjenu maćiznu přešmórnyć</s>
a <u>nowu maćiznu podšmórnyć</u>.

Móžeće tež <del>wotstronjenu maćiznu</del> a
<ins>zasunjenu maćiznu</ins> markować, 
preferujo logiski markup porno wizuelnemu markup.

Diakritiske znamješka:
À Á Â Ã Ä Å
Æ Ç È É Ê Ë
Ì Í Î Ï Ñ Ò
Ó Ô Õ Ö Ø Ù
Ú Û Ü ß à á
â ã ä å æ ç
è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô
œ õ ö ø ù ú
û ü ÿ


&Agrave; &Aacute; &Acirc; &Atilde; &Auml; &Aring; 
&AElig; &Ccedil; &Egrave; &Eacute; &Ecirc; &Euml; 
&Igrave; &Iacute; &Icirc; &Iuml; &Ntilde; &Ograve; 
&Oacute; &Ocirc; &Otilde; &Ouml; &Oslash; &Ugrave; 
&Uacute; &Ucirc; &Uuml; &szlig; &agrave; &aacute; 
&acirc; &atilde; &auml; &aring; &aelig; &ccedil; 
&egrave; &eacute; &ecirc; &euml; &igrave; &iacute;
&icirc; &iuml; &ntilde; &ograve; &oacute; &ocirc; 
&oelig; &otilde; &ouml; &oslash; &ugrave; &uacute; 
&ucirc; &uuml; &yuml;

Interpunkcija:
¿ ¡ § ¶
† ‡ • – —
‹ › « »
‘ ’ “ ”


&iquest; &iexcl; &sect; &para;
&dagger; &Dagger; &bull; &ndash; &mdash;
&lsaquo; &rsaquo; &laquo; &raquo;
&lsquo; &rsquo; &ldquo; &rdquo;

Komercielne symbole:
™ © ® ¢ € ¥
£ ¤


&trade; &copy; &reg; &cent; &euro; &yen; 
&pound; &curren;

Hłubokostajene znamješka:
x1 x2 x3 or
x₀ x₁ x₂ x₃ x₄
x₅ x₆ x₇ x₈ x₉

Wysokostajene znamješka:
x1 x2 x3 or
x⁰ x¹ x² x³ x⁴
x⁵ x⁶ x⁷ x⁸ x⁹

 • Poslednje mjenowane metody hłuboko-/wysokostajenja často njedadźa so w powšitkownym konteksće wužiwać, dokelž so na podpěru za Unikode spušćeja, kotraž njemóhła na komputerach wšěch wužiwarjow k dispoziciji stać. Za wysokostajene 1, 2 a 3 so wone njedźiwajcy toho preferuja, jeli móžno (kaž při měrjenskich jednotkach), dokelž je to za najwjace browserow jednoriša metoda, zo bychu so rjadki z tym formatowali.

ε0 = 8.85 × 10−12 C² / J m.

1 hektar = 1 E4 m²


x<sub>1</sub> x<sub>2</sub> x<sub>3</sub> or
<br/>
x&#8320; x&#8321; x&#8322; x&#8323; x&#8324;
<br/>
x&#8325; x&#8326; x&#8327; x&#8328; x&#8329;
x<sup>1</sup> x<sup>2</sup> x<sup>3</sup> or
<br/>
x&#8304; x&sup1; x&sup2; x&sup3; x&#8308;
<br/>
x&#8309; x&#8310; x&#8311; x&#8312; x&#8313;

&epsilon;<sub>0</sub> =
8.85 &times; 10<sup>&minus;12</sup>
C&sup2; / J m.

1 [[hektar]] = [[1 E4 m&sup2;]]

Grjekske znamješka:
α β γ δ ε ζ
η θ ι κ λ μ ν
ξ ο π ρ σ ς
τ υ φ χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π
Σ Φ Ψ Ω


&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta; 
&eta; &theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu; 
&xi; &omicron; &pi; &rho; &sigma; &sigmaf;
&tau; &upsilon; &phi; &chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi; 
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega;

Matematiske znamješka
∫ ∑ ∏ √ − ± ∞
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥
× · ÷ ∂ ′ ″
∇ ‰ ° ∴ ℵ ø
∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔
→ ↔


&int; &sum; &prod; &radic; &minus; &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &le; &ge;
&times; &middot; &divide; &part; &prime; &Prime;
&nabla; &permil; &deg; &there4; &alefsym; &oslash;
&isin; &notin; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall; &rArr; &hArr;
&rarr; &harr;

Prózdnoty w jednorych matematiskich formulach:
Po wšěm zdaću je x² ≥ 0 wěrno.

 • Zo bychu so prózdnoty zasunyli, bjeztoho zo so łamanje rjadkow dopušća, zo by so formula přetorhnyła, wužijće njełamacy prózdnoty: &nbsp;.


Obviously, ''x''&sup2;&nbsp;&ge;&nbsp;0 is true.

Komplikowane formule:

 • Hlej Pomoc:Formula za Kak <math> wužiwać.
 • Formula, kotraž so na rjadce pokazuje, dyrbjała so nutř sunyć, wužiwajo dwudypk (:).


: <math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>

Interpretaciju markup potłóčić:
Pokaz → (''k'') [[HUSP Wikipedije]]

 • Wužiwa so, zo bychu so ilteralne daty pokazali, kotrež bychu hewak druhe měnjenje měli.
 • Maskěrujće wiki markup, inkluziwnje to, kotryž kaž HTML taflički wupada.
 • Njemaskěruje HTML znamješkowe referency.
 • Zo bychu so HTML znamješkowe referency maskěrowali kaž &rarr;, wužijće &amp;rarr;


<nowiki>Pokaz &rarr; (''k'') 
 [[HUSP Wikipedije]]</nowiki>

Komentowanje žórło strony:
njepokazuje so při wobhladowanju strony

 • wužiwa so, zo bychu so komentary na stronje za přichodnych wobdźěłowarjow zawostajili.
 • Wobkedźbujće, zo so najwjace komentarow dyrbjało na přihódnej diskusijnej stronje zaměstnić.


<!-- comment here -->

(hlej tež: Šachowe symbole w Unikodźe)

Zapis wobsaha

Po tuchwilnym stawje rěče wiki markup budźe so, jeli su znajmjeńša štyri nadpisma na stronje, zapis wobsaha před prěnim nadpismom (abo po zawodnych wotrězkach) připrawić. Zaměstnjenje __TOC__ něhdźe na stronje wuskutkuje, zo so zapis wobsaha na tym městnje zjewi (město jenož před prěnim nadpimom). Zaměstnjenje __NOTOC__ něhdźe na stronje wuskutkuje, zo so zapis wobsaha zminje. Hlej tež kompaktny zapis wobsaha.

Tabele

Stej dwě wašni, zo bychu so tabele tworili:

 • w specialnym Wiki-markup (hlej Pomoc:Tabela)
 • ze zwučenych HTML elementami: <table>, <tr>, <td> abo <th>.

Wo druhim wašnju a diskusiji wo tym, hdyž tabele su přihódne, hlej Wikipedija:Kak tabele wužiwać.

Wariable

(Hlej tež Pomoc:Wariabla)

Kode Wuskutk
{{CURRENTMONTH}} 12
{{CURRENTMONTHNAME}} December
{{CURRENTMONTHNAMEGEN}} December
{{CURRENTDAY}} 5
{{CURRENTDAYNAME}} Monday
{{CURRENTYEAR}} 2022
{{CURRENTTIME}} 04:32
{{NUMBEROFARTICLES}} 6,583,953
{{PAGENAME}} Michawiki~enwiki/Kak stronu wobdźěłać
{{NAMESPACE}} User
{{REVISIONID}} -
{{localurl:pagename}} /wiki/Pagename
{{localurl:Wikipedija:Hrajkanišćo|action=edit}} /w/index.php?title=Wikipedija:Hrajkani%C5%A1%C4%87o&action=edit
{{SERVER}} //en.wikipedia.org
{{ns:1}} Talk
{{ns:2}} User
{{ns:3}} User talk
{{ns:4}} Wikipedia
{{ns:5}} Wikipedia talk
{{ns:6}} File
{{ns:7}} File talk
{{ns:8}} MediaWiki
{{ns:9}} MediaWiki talk
{{ns:10}} Template
{{ns:11}} Template talk
{{ns:12}} Help
{{ns:13}} Help talk
{{ns:14}} Category
{{ns:15}} Category talk
{{SITENAME}} Wikipedia

NUMBEROFARTICLES je ličba stronow we hłownym mjenowym rumje, kotrež pokaz wobsahuja a dalesporědkowanje njejsu, hinak prajene ličba nastawkow, pjenkow, kotrež pokazy wobsahuja a disambiguaciske strony.

CURRENTMONTHNAMEGEN je genitiwna (posesiwna) gramatiska forma měsačneho mjena kaž w někotrych rěčach wužiwane; CURRENTMONTHNAME je nominatiwna (subjektowa) forma, kotruž powšitkownje jendźelšćina pokazuje.

W rěčach, hdźež to rólu hraje, móžeće konstrukcije kaž {{grammar:case|słowo}} wužiwać, zo by so słowo z nominatiwa do hinašeho pada konwertowało. Na přikład {{grammar:genitive|{{CURRENTMONTHNAME}}}} woznamjenja samsne kaž {{CURRENTMONTHNAMEGEN}}.

Předłohi

Softwara MediaWiki přez Wikipediju wužiwana ma podpěru za předłohi. To rěka kusy standardizowaneho teksta (kaž tekst klocka) hodźa so do nastawkow zasunyć. Na přikład {{pjenk}} budźe so jewić jako "Tutón nastawk je pjenk. Móžeće Wikipediji pomhać, rozfałdujo jón." hdyž so strona składuje. Hlej Wikipedija:Předłohowe powěsće za dospołnu lisćinu. Druhe zwučene předłohi su: {{disambig}} za disambiguaciske strony, {{spoiler}} za wozjewjenja škody a {{sectstub}} kaž nastawkowy pjenk abo za wotrězk. Je wjele temaspecifiskich pjenkow, na přikład: {{Geo-pjenk}}, {{Hist-pjenk}}, a {{Linuks-pjenk}}. Za dospołnu lisćinu pjenkow hlej WP:WSS/ST.

Pokazy wobdźěłanja schować

Zasuńće __NOEDITSECTION__ do dokumenta, zo bychu so wobdźěłowenske pokazy, kotrež so pódla kóždeho wotrězkoweho nadpisma jewja, potłóčili.

Wjace informacijow wo wobdźěłowanju wiki stronow

Snano chceće něšto wuknyć wo:


Kak stronu wobdźěłać

The article is a derivative under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. A link to the original article can be found here and attribution parties here. By using this site, you agree to the Terms of Use. Gpedia Ⓡ is a registered trademark of the Cyberajah Pty Ltd.