មូលនិធិចំណេះដឹងបើកចំហ

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី Open Knowledge Foundation)
Jump to navigation Jump to search
មូលនិធិចំណេះដឹងបើកចំហ
The Open Knowledge Foundation
OKFN Main logo.png
OKFN Main logo
ស្ថាបនិក Rufus Pollock
Martin Keegan
Jo Walsh
ប្រភេទ អង្គការមិនរកប្រាក់កំរៃ
អត្តលេខពន្ធអាករ 05133759[១]
បង្កើតនៅ ២០០៤
ទីតាំង 37 Panton Street, Cambridge, CB2 1HL, UK[១]
បុគ្គលចម្បងៗ Rufus Pollock, Jonathan Gray
តំបន់សាវាកម្ម International
វិស័យ Open knowledge broadly, including open access, open content, open science and open data.
បាវចនា Sonnets to statistics, genes to geodata...
គេហទំព័រ http://www.okfn.org/

មូលនិធិចំណេះដឹងបើកចំហ(អង់គ្លេសOpen Knowledge Foundation អក្សរកាត់ OKF) is a nonprofit organization that promotes open knowledge, including open content and open data. It was founded 24 May 2004[២] in Cambridge, UK. The foundation has published the Open Knowledge Definition and runs several projects, such as CKAN, the data portal software used by many governments for their open data projects and Where Does My Money Go, a service to monitor government spending.[៣][៤] As well as technical tools, the foundation also provides advocacy[៥] and licensing advice around open content issues.[៦] For example, it supported the development of the Open Database Licence (ODbL) and the Open Knowledge Definition.[៧]

គោលបំណង

Joris Pekel[៨] presenting at GLAM-WIKI 2013

[៩]

The aims of the Open Knowledge Foundation are:[១]

 • Promoting the idea of open knowledge, both what it is, and why is it a good idea.
 • Running open knowledge events, such as OKCon.
 • Working on open knowledge projects, such as Open Economics or Open Shakespeare
 • Providing infrastructure, and potentially a home, for open knowledge projects, communities and resources. For example, the KnowledgeForge service and CKAN.
 • Acting at UK, European and international levels on open knowledge issues.

It was co-founded[១០] by Rufus Pollock who remains a director,[១១] along with Martin Keegan and Jo Walsh. The company Open Knowledge Foundation Limited was incorporated on May 20, 2004.

បុគ្គលិកចំបងៗ

The current Open Knowledge Foundation Board is made up of:

The Open Knowledge Foundation Advisory Board includes people from the areas of open access, open data, open content, open science, data visualization and digital rights, such as:

Operations

Most of the foundation's projects are technical in nature. Its most prominent project, CKAN, is used by many of the world's governments to host open catalogues of data that their countries possess.[១២]

The organisation tends to support its aims by hosting infrastructure for semi-independent projects to develop. This approach to organising was hinted as one of its earliest projects was a project management service called KnowledgeForge, which runs on the KForge platform. KnowledgeForge allows sectoral working groups to have space to manage projects related to open knowledge. More widely, the project infrastructure includes both technical and face-to-face aspects. The organisation hosts several dozen mailing lists[១៣] for virtual discussion, utilises IRC for real-time communications and and also hosts events.

Advocacy

OKFN is an active partner with organisations working in similar areas, such as open educational resources.[១៤]

OKFN has produced the Open Knowledge Definition, an attempt to clarify some of the ambiguity surrounding the terminology of openness.[១៥] as well as the Open Software Service Definition[១៦]

Outside of technology, the foundation plays a role in advocating for openness broadly. This includes supporting the drafting of reports, facilitating consultation[១៧][១៨] and producing guides.[១៩]

Rufus Pollock, one of OKFN's founders, and current board member sits on the UK government's Public Sector Transparency Board.[២០]

Technical

Banner for the Geodata project in Spanish

The foundation places a strong interest in the use of open source technologies. Each of its software projects are hosted on Bitbucket, which utilises the Mercurial version control software. Some of the projects are listed below:[២១]

 • CKAN, a tool that provides store for metadata. This enables governments to quickly and cheaply provide a catalogue of their data.
 • Data Hub,[២២] a community-run catalogue of useful sets of data on the Internet.Depending on the type of data (and its conditions of use), the Data Hub may also be able to store a copy of the data or host it in a database, and provide some basic visualisation tools.
 • Open bibliography, broadly construed as efforts to catalogue and build tools for working with and publishing bibliographic resources,[២៣][២៤] with particular emphasis on those works that are in the public domain and public domain calculators. Examples include the Bibliographica,[២៥] Public Domain Works,[២៦] Open Shakespeare,[២៧] Open Text Book[២៨] and The Public Domain Review[២៩] projects.
 • Open Economics
 • Open Knowledge Forums
 • Information Accessibility Initiative
 • Open geodata
 • Guide to open data licensing
 • The annual Open Knowledge Conference (OKCon)
 • "Get the Data" — a web-site for questions and answer on how to get data sets.

ព្រឹត្តិការណ៍

Much of the collaboration with other related organisations occurs via events that the foundation hosts.[៣០] Its premier event is the Open Knowledge Conference (OKCon), which has been held annually since 2007.[៣១] Other events have been organised within the areas of data visualisation[៣២] and free information network infrastructure.[៣៣]

Annually, OKF opens the biggest event internationally for Open Data called International Open Data Hackthon.

មើលផងដែរ

ឯកសារយោង

 1. ១,០ ១,១ ១,២ {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 2. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 3. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 4. BBC News (11 December 2009)។ "Web to watch government spending"http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8407779.stm។ បានយកមក 27 April 2011 
 5. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 6. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 7. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 8. http://okfn.org/members/jpekel/
 9. https://uk.wikimedia.org/wiki/GLAM-WIKI_2013/Schedule#S3B
 10. Quilty-Harper, Conrad (July 2010)។ "The Government has unlocked the open data safe – now we must open it"។ London: The Telegraphhttp://blogs.telegraph.co.uk/news/conradquiltyharper/100046396/the-government-has-unlocked-the-open-data-safe-now-we-must-open-it/។ បានយកមក 27 April 2011 
 11. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 12. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 13. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 14. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 15. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 16. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 17. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 18. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 19. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 20. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 21. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល Open Knowledge Foundation Projects
 22. datahub.io
 23. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 24. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 25. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 26. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 27. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 28. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 29. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 30. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 31. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 32. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល
 33. {{{autho |Surname2 = {{{last2|{{{surna{{{autho |Surname3 = {{{l{ទំព័រគំរូ:Au ព្រោះតែកន្លែងនិងញុមធ្លាប់ទៅហើយក៏បានធ្លាប់ហូបដែល

តំណភ្ជាប់ខាងក្រៅ

The article is a derivative under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. A link to the original article can be found here and attribution parties here. By using this site, you agree to the Terms of Use. Gpedia Ⓡ is a registered trademark of the Cyberajah Pty Ltd.