ភាសាទួរគី

(ត្រូវបានបញ្ជូនបន្តពី Turkish language)
Jump to navigation Jump to search
Turkish
Türkçe
ការបញ្ចេញសំឡេង [ˈtyɾct͡ʃɛ] ( ស្ដាប់)
ដើមកំណើតនៅ

Turkey (official), Northern Cyprus (official), Cyprus (official), Bulgaria, Macedonia, Greece, Iraq, Syria

Azerbaijan, Kosovo, Romania, Iraq, Bosnia and Herzegovina, Syria
Region Anatolia, Balkans, Cyprus, Mesopotamia, Levant, Transcaucasia
ជាតិពន្ធុ (ជនជាតិ) Turkish
អ្នកនិយាយ ពីកំណើត Expression error: Unrecognized punctuation character "២".[១]
អំបូរភាសា
Turkic
Early forms
Standard forms
Ottoman Turkish (defunct)
គ្រាមភាសា
ប្រព័ន្ធសរសេរ Latin (Turkish alphabet)
Turkish Braille
Official status
ភាសាផ្លូវការនៅក្នុង  Turkey
 ស៊ីបខាងជើង
ប្រទេសស៊ីប(Cyprus) ស៊ីប (Cyprus)
Recognised minority language in ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Bosnia and Herzegovina
 Greece
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Iraq
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Kosovo
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Macedonia
ទំព័រគំរូ:ទិន្នន័យប្រទេស Romania
Regulated by Turkish Language Association
កូដភាសា
ISO 639-1 tr
ISO 639-2 tur
ISO 639-3 tur
Linguasphere part of 44-AAB-a
Map of Turkish Language.png
  Countries where Turkish is an official language
  Countries where it is recognized as a minority language
This article contains IPA phonetic symbols. Without proper rendering support, you may see question marks, boxes, or other symbols instead of Unicode characters.

Turkish (Türkçe ), also referred to as Istanbul Turkish,[២] is the most widely spoken of the Turkic languages, with around 10–15 million native speakers in Southeast Europe (mostly in East and Western Thrace) and 60–65 million native speakers in Western Asia (mostly in Anatolia). Outside of Turkey, significant smaller groups of speakers exist in Germany, Bulgaria, Macedonia,[៣] Northern Cyprus,[៤] Greece, the Caucasus, and other parts of Europe and Central Asia. Cyprus has requested that the European Union add Turkish as an official EU language, even though Turkey is not a member state.[៥]

To the west, the influence of Ottoman Turkish—the variety of the Turkish language that was used as the administrative and literary language of the Ottoman Empire—spread as the Ottoman Empire expanded. In 1928, as one of Atatürk's Reforms in the early years of the Republic of Turkey, the Ottoman Turkish alphabet was replaced with a Latin alphabet.

The distinctive characteristics of Turkish are vowel harmony and extensive agglutination. The basic word order of Turkish is subject–object–verb. Turkish has no noun classes or grammatical gender. Turkish has a strong T–V distinction and usage of honorifics. Turkish uses second-person pronouns that distinguish varying levels of politeness, social distance, age, courtesy or familiarity toward the addressee. The plural second-person pronoun and verb forms are used referring to a single person out of respect.

Classification

Old Turkic inscription with the Old Turkic alphabet (c. 8th century). Kyzyl, Russia

Turkic languages belong to the Altaic language group.[៦] About 40% of all speakers of Turkic languages are native Turkish speakers.[៧]The characteristic features of Turkish, such as vowel harmony, agglutination, and lack of grammatical gender, are universal within the Turkic family. The Turkic family comprises some 30 living languages spoken across Eastern Europe, Central Asia, and Siberia.

Turkish is a member of the Oghuz group of languages, a subgroup of the Turkic language family. There is a high degree of mutual intelligibility between Turkish and the other Oghuz Turkic languages, including Azerbaijani, Turkmen, Qashqai, Gagauz, and Balkan Gagauz Turkish.[៨]

History

The earliest known Old Turkic inscriptions are the three monumental Orkhon inscriptions found in modern Mongolia. Erected in honour of the prince Kul Tigin and his brother Emperor Bilge Khagan, these date back to the second Turk Kaghanate.[៩]. After the discovery and excavation of these monuments and associated stone slabs by Russian archaeologists in the wider area surrounding the Orkhon Valley between 1889 and 1893, it became established that the language on the inscriptions was the Old Turkic language written using the Old Turkic alphabet, which has also been referred to as "Turkic runes" or "runiform" due to a superficial similarity to the Germanic runic alphabets.[១០]</ref>

With the Turkic expansion during Early Middle Ages (c. 6th–11th centuries), peoples speaking Turkic languages spread across Central Asia, covering a vast geographical region stretching from Siberia and to Europe and the Mediterranean. The Seljuqs of the Oghuz Turks, in particular, brought their language, Oghuz—the direct ancestor of today's Turkish language—into Anatolia during the 11th century.[១១] Also during the 11th century, an early linguist of the Turkic languages, Mahmud al-Kashgari from the Kara-Khanid Khanate, published the first comprehensive Turkic language dictionary and map of the geographical distribution of Turkic speakers in the Compendium of the Turkic Dialects (Ottoman Turkish: Divânü Lügati't-Türk).[១២]

Ottoman Turkish

Following the adoption of Islam c. 950 by the Kara-Khanid Khanate and the Seljuq Turks, who are both regarded as the ethnic and cultural ancestors of the Ottomans, the administrative language of these states acquired a large collection of loanwords from Arabic and Persian. Turkish literature during the Ottoman period, particularly Divan poetry, was heavily influenced by Persian, including the adoption of poetic meters and a great quantity of imported words. The literary and official language during the Ottoman Empire period (c. 1299–1922) is termed Ottoman Turkish, which was a mixture of Turkish, Persian, and Arabic that differed considerably and was largely unintelligible to the period's everyday Turkish. The everyday Turkish, known as kaba Türkçe or "rough Turkish", spoken by the less-educated lower and also rural members of society, contained a higher percentage of native vocabulary and served as basis for the modern Turkish language.[១៣]

Language reform and modern Turkish

After the foundation of the modern state of Turkey and the script reform, the Turkish Language Association (TDK) was established in 1932 under the patronage of Mustafa Kemal Atatürk, with the aim of conducting research on Turkish. One of the tasks of the newly established association was to initiate a language reform to replace loanwords of Arabic and Persian origin with Turkish equivalents.[១៤] By banning the usage of imported words in the press, the association succeeded in removing several hundred foreign words from the language. While most of the words introduced to the language by the TDK were newly derived from Turkic roots, it also opted for reviving Old Turkish words which had not been used for centuries.[១៥]

Owing to this sudden change in the language, older and younger people in Turkey started to differ in their vocabularies. While the generations born before the 1940s tend to use the older terms of Arabic or Persian origin, the younger generations favor new expressions. It is considered particularly ironic that Atatürk himself, in his lengthy speech to the new Parliament in 1927, used a style of Ottoman which sounded so alien to later listeners that it had to be "translated" three times into modern Turkish: first in 1963, again in 1986, and most recently in 1995.[១៦]

The past few decades have seen the continuing work of the TDK to coin new Turkish words to express new concepts and technologies as they enter the language, mostly from English. Many of these new words, particularly information technology terms, have received widespread acceptance. However, the TDK is occasionally criticized for coining words which sound contrived and artificial. Some earlier changes—such as bölem to replace fırka, "political party"—also failed to meet with popular approval (fırka has been replaced by the French loanword parti). Some words restored from Old Turkic have taken on specialized meanings; for example betik (originally meaning "book") is now used to mean "script" in computer science.[១៧]

Many of the words derived by TDK coexist with their older counterparts.[ត្រូវការអំណះអំណាង] This usually happens when a loanword changes its original meaning. For instance, dert, derived from the Persian dard (درد "pain"), means "problem" or "trouble" in Turkish; whereas the native Turkish word ağrı is used for physical pain. Sometimes the loanword has a slightly different meaning from the native Turkish word, creating a situation similar to the coexistence of Germanic and Romance words in English.[ត្រូវការអំណះអំណាង] Some examples of modern Turkish words and the old loanwords are:

Ottoman Turkish Modern Turkish English translation Comments
müselles üçgen triangle Compound of the noun üç the suffix -gen
tayyare uçak aeroplane Derived from the verb uçmak ("to fly"). The word was first proposed to mean "airport".
nispet oran ratio The old word is still used in the language today together with the new one. The modern word is from the Old Turkic verb or- (to cut).
şimal kuzey north Derived from the Old Turkic noun kuz ("cold and dark place", "shadow"). The word is restored from Middle Turkic usage.[១៨]
teşrinievvel ekim October The noun ekim means "the action of planting", referring to the planting of cereal seeds in autumn, which is widespread in Turkey

Geographic distribution

Turkish is natively spoken by the Turkish people in Turkey and by the Turkish diaspora in some 30 other countries. Turkish language is mutually intelligible with Azerbaijani and other Turkic languages. In particular, Turkish-speaking minorities exist in countries that formerly (in whole or part) belonged to the Ottoman Empire, such as Iraq[១៩], Bulgaria, Cyprus, Greece (primarily in Western Thrace), the Republic of Macedonia, Romania, and Serbia. More than two million Turkish speakers live in Germany; and there are significant Turkish-speaking communities in the United States, France, The Netherlands, Austria, Belgium, Switzerland, and the United Kingdom.[២០] Due to the cultural assimilation of Turkish immigrants in host countries, not all ethnic Turkish immigrants speak the language with native fluency.[២១]

In 2005, 93% of the population of Turkey were native speakers of Turkish,[២២] about 67 million at the time, with Kurdish languages making up most of the remainder.[២៣] However, most linguistic minorities in Turkey are bilingual, speaking Turkish with native-like fluency.[ត្រូវការអំណះអំណាង]

Official status

Road signs in Prizren, Kosovo. Official languages are: Albanian (top), Serbian (middle) and Turkish (bottom).

Turkish is the official language of Turkey and is one of the official languages of Cyprus. Under the 2008 constitution, Turkish has official status in 38 of Kosovo's municipalities, including Mamusha [២៤][២៥]. and three municipalities of the Republic of Macedonia, based on the concentration of Turkish-speaking local population.[ត្រូវការអំណះអំណាង]

In Turkey, the regulatory body for Turkish is the Turkish Language Association (Türk Dil Kurumu or TDK), which was founded in 1932 under the name Türk Dili Tetkik Cemiyeti ("Society for Research on the Turkish Language"). The Turkish Language Association was influenced by the ideology of linguistic purism: indeed one of its primary tasks was the replacement of loanwords and foreign grammatical constructions with equivalents of Turkish origin.[២៦] These changes, together with the adoption of the new Turkish alphabet in 1928, shaped the modern Turkish language spoken today. TDK became an independent body in 1951, with the lifting of the requirement that it should be presided over by the Minister of Education. This status continued until August 1983, when it was again made into a governmental body in the constitution of 1982, following the military coup d'état of 1980.[១៥]

Dialects

Map of the main subgroups of Turkish dialects across Southeast Europe and the Middle East.

Modern standard Turkish is based on the dialect of Istanbul.[២៧] Dialectal variation persists, in spite of the levelling influence of the standard used in mass media and the Turkish education system since the 1930s.[២៨] Academically, researchers from Turkey often refer to Turkish dialects as ağız or şive, leading to an ambiguity with the linguistic concept of accent, which is also covered with these words. Projects investigating Turkish dialects are being carried out by several universities, as well as a dedicated work group of the Turkish Language Association. Work is currently in progress for the compilation and publication of their research as a comprehensive dialect atlas of the Turkish language.[២៩][៣០]

Rumelice is spoken by immigrants from Rumelia, and includes the distinct dialects of Ludogorie, Dinler, and Adakale, which are influenced by the theoretized Balkan sprachbund. Kıbrıs Türkçesi is the name for Cypriot Turkish and is spoken by the Turkish Cypriots. Edirne is the dialect of Edirne. Ege is spoken in the Aegean region, with its usage extending to Antalya. The nomadic Yörüks of the Mediterranean Region of Turkey also have their own dialect of Turkish.[៣១] This group is not to be confused with the Yuruk nomads of Macedonia, Greece, and European Turkey who speak Balkan Gagauz Turkish.

Güneydoğu is spoken in the southeast, to the east of Mersin. Doğu, a dialect in the Eastern Anatolia Region, has a dialect continuum. The Meskhetian Turks who live in Kazakhstan, Azerbaijan and Russia as well as in several Central Asian countries, also speak an Eastern Anatolian dialect of Turkish, originating in the areas of Kars, Ardahan, and Artvin and sharing similarities with Azerbaijani, the language of Azerbaijan.[៣២]

The Central Anatolia Region speaks Orta Anadolu. Karadeniz, spoken in the Eastern Black Sea Region and represented primarily by the Trabzon dialect, exhibits substratum influence from Greek in phonology and syntax;[៣៣] it is also known as Laz dialect (not to be confused with the Laz language). Kastamonu is spoken in Kastamonu and its surrounding areas. Karamanli Turkish is spoken in Greece, where it is called Kαραμανλήδικα. It is the literary standard for the Karamanlides.[ត្រូវការអំណះអំណាង]

Phonology

Consonants

Consonant phonemes of Standard Turkish
Labial Dental Alveolar Postalveolar Palatal Velar Glottal
Nasal ទំព័រគំរូ:IPA link ទំព័រគំរូ:IPA link
Stop ទំព័រគំរូ:IPA link ទំព័រគំរូ:IPA link ទំព័រគំរូ:IPA link ទំព័រគំរូ:IPA link (ទំព័រគំរូ:IPA link) (ទំព័រគំរូ:IPA link) ទំព័រគំរូ:IPA link ទំព័រគំរូ:IPA link
Affricate ទំព័រគំរូ:IPA link ទំព័រគំរូ:IPA link
Fricative ទំព័រគំរូ:IPA link ទំព័រគំរូ:IPA link ទំព័រគំរូ:IPA link ទំព័រគំរូ:IPA link ទំព័រគំរូ:IPA link ទំព័រគំរូ:IPA link ទំព័រគំរូ:IPA link
Approximant (ទំព័រគំរូ:IPA link) ទំព័រគំរូ:IPA link ទំព័រគំរូ:IPA link
Flap ទំព័រគំរូ:IPA link

The phoneme that is usually referred to as yumuşak g ("soft g"), written ទំព័រគំរូ:Angle bracket in Turkish orthography, represents a vowel sequence or a rather weak bilabial approximant between rounded vowels, a weak palatal approximant between unrounded front vowels, and a vowel sequence elsewhere. It never occurs at the beginning of a word or a syllable, but always follows a vowel. When word-final or preceding another consonant, it lengthens the preceding vowel.[៣៤]

In native Turkic words, the sounds [c], [ɟ], and [l] are in complementary distribution with [k], [ɡ], and [ɫ]; the former set occurs adjacent to front vowels and the latter adjacent to back vowels. The distribution of these phonemes is often unpredictable, however, in foreign borrowings and proper nouns. In such words, [c], [ɟ], and [l] often occur with back vowels:[៣៥] some examples are given below.

Consonant devoicing

Turkish orthography reflects final-obstruent devoicing, whereby a voiced obstruent, such as /b d dʒ ɡ/, is devoiced to [p t tʃ k] at the end of a word or before a consonant, but retains its voicing before a vowel. In loan words, the voiced equivalent of /k/ is /g/; in native words, it is /ğ/.[៣៦]

Obstruent devoicing in nouns
Underlying
consonant
Devoiced
form
Underlying
morpheme
Dictionary form Dative case /
1sg present
Meaning
b p *kitab kitap kitaba book (loan)
c ç *uc uca tip
d t *bud but buda thigh
g k *reng renk renge color (loan)
ğ k *ekmeğ ekmek ekmeğe bread

This is analogous to languages such as German and Russian, but in the case of Turkish, the spelling is usually made to match the sound. However, in a few cases, such as ad /at/ 'name' (dative ada), the underlying form is retained in the spelling (cf. at /at/ 'horse', dative ata). Other exceptions are od 'fire' vs. ot 'herb', sac 'sheet metal', saç 'hair'. Most loanwords, such as kitap above, are spelled as pronounced, but a few such as hac 'hajj', şad 'happy', and yad 'strange(r)' also show their underlying forms.[ត្រូវការអំណះអំណាង]

Native nouns of two or more syllables that end in /k/ in dictionary form are nearly all //ğ// in underlying form. However, most verbs and monosyllabic nouns are underlyingly //k//.[៣៧]

Vowels

Vowels of Turkish. From Zimmer & Orgun (1999:155)

The vowels of the Turkish language are, in their alphabetical order, ទំព័រគំរូ:Angle bracket, ទំព័រគំរូ:Angle bracket, ទំព័រគំរូ:Angle bracket, ទំព័រគំរូ:Angle bracket, ទំព័រគំរូ:Angle bracket, ទំព័រគំរូ:Angle bracket, ទំព័រគំរូ:Angle bracket, ទំព័រគំរូ:Angle bracket.[៣៨] The Turkish vowel system can be considered as being three-dimensional, where vowels are characterised by three features: front and back, rounded and unrounded and vowel height.[ត្រូវការអំណះអំណាង] In fact, the vowel ទំព័រគំរូ:Angle bracket, being the fronted version of ទំព័រគំរូ:Angle bracket, is often pronounced /æ/ (just like Azerbaijani ទំព័រគំរូ:Angle bracket).

Turkish vowels
Front Back
Unrounded Rounded Unrounded Rounded
High i ü ı u
Low e ö a o

The only diphthongs in the language are falling diphthongs usually analyzed as a sequence of /j/ and a vowel.[៣៤]

Vowel harmony

Road sign at the European end of the Bosphorus Bridge in Istanbul. (Photo taken during the 28th Istanbul Marathon in 2006)

Vowel harmony is the principle by which a native Turkish word incorporates either exclusively back vowels (a, ı, o, and u) or exclusively front vowels (e, i, ö, and ü).[ត្រូវការបញ្ជាក់] The pattern of vowels is shown in the table above.[៣៩]

Grammatical affixes have "a chameleon-like quality",[៤០] and obey one of the following patterns of vowel harmony:

 • twofold (-e/-a):[៤១] the locative case suffix, for example, is -de after front vowels and -da after back vowels. The notation -de² is a convenient shorthand for this pattern.
 • fourfold (-i/-ı/-ü/-u): the genitive case suffix, for example, is -in or -ın after unrounded vowels (front or back respectively); and -ün or -un after the corresponding rounded vowels. In this case, the shorthand notation -in4 is used.

The following examples, based on the copula -dir4 ("[it] is"), illustrate the principles of vowel harmony in practice: Türkiye'dir ("it is Turkey"),[៤២] kapıdır ("it is the door"), but gündür ("it is the day"), paltodur ("it is the coat").[ត្រូវការអំណះអំណាង]

There are some exceptions to the rules of vowel harmony. In compounds, the vowels need not harmonize between the constituent words of the compound. Forms like bu+gün ("today") or baş+kent ("capital") are permissible. In addition, vowel harmony does not apply in loanwords and some invariant affixes, such as -yor (present tense) and -bil- (potential). Some loanwords do, however, exhibit partial or even complete vowel harmony (e.g. mümkün "possible" < Arabic mumkin; and dürbün "binoculars" < Persian dūrbīn).[៤៣] There are also a few native Turkish words that do not follow the rule, such as anne ("mother"). In such words, suffixes harmonize with the final vowel: thus annedir ("she is a mother"). Many loanwords from Arabic and French, however, take front-vowel suffixes after final back vowels: for example halsiz < hal + -siz4 "listless", meçhuldür < meçhul + -dir4 "it is unknown", harfler < harf + -ler² "(alphabetical) letters" (instead of the expected *halsız, *meçhuldur and *harflar).[ត្រូវការអំណះអំណាង]

The road sign in the photograph above illustrates several of these features:

 • a native compound which does not obey vowel harmony: Orta+köy ("middle village"—a place name)
 • a loanword also violating vowel harmony: viyadük (< French viaduc "viaduct")
 • the possessive suffix -i4 harmonizing with the final vowel (and softening the k by consonant alternation): viyadüğü[ត្រូវការអំណះអំណាង]

Stress

Stress is usually on the last syllable.[៣៤] Exceptions include some suffix combinations and loanwords, particularly from Italian and Greek, as well as interjections, adverbs, and many proper names. While the aforementioned loanwords are usually stressed on the penultimate syllable ([ɫoˈkanta] lokanta "restaurant" or [isˈcele] iskele "quay"), the stress of proper names is less predictable ([isˈtanbuɫ] İstanbul, [ˈaŋkaɾa] Ankara) see Sezer stress.

Grammar

Turkish is an agglutinative language and frequently uses affixes, and specifically suffixes, or endings.[៤៤] One word can have many affixes and these can also be used to create new words, such as creating a verb from a noun, or a noun from a verbal root (see the section on Word formation). Most affixes indicate the grammatical function of the word.[៤៥] The only native prefixes are alliterative intensifying syllables used with adjectives or adverbs: for example sımsıcak ("boiling hot" < sıcak) and masmavi ("bright blue" < mavi).[៤៦]

The extensive use of affixes can give rise to long words, e.g. Çekoslovakyalılaştıramadıklarımızdanmışsınızcasına, meaning "Just like you are said to be one of those that we couldn't manage to convert to a Czechoslovak". While this case is contrived, long words frequently occur in normal Turkish, as in this heading of a newspaper obituary column: Bayramlaşamadıklarımız (Bayram [festival]-Recipr-Impot-Partic-Plur-PossPl1; "Those of our number with whom we cannot exchange the season's greetings").[៤៧] Another example can be seen in the final word of this heading of the online Turkish Spelling Guide (İmlâ Kılavuzu): Dilde birlik, ulusal birliğin vazgeçilemezlerindendir ("Unity in language is among the indispensables [dispense-Pass-Impot-Plur-PossS3-Abl-Copula] of national unity ~ Linguistic unity is a sine qua non of national unity").[៤៨]

Nouns

There is no definite article in Turkish, but definiteness of the object is implied when the accusative ending is used (see below). Turkish nouns decline by taking case-endings, as in Latin. There are six noun cases in Turkish, with all the endings following vowel harmony (shown in the table using the shorthand superscript notation. The plural marker -ler ² immediately follows the noun before any case or other affixes (e.g. köylerin "of the villages").[ត្រូវការអំណះអំណាង]

Case Ending Examples Meaning
köy "village" ağaç "tree"
Nominative Ø (none) köy ağaç (the) village/tree
Genitive -in 4 köyün ağacın the village's/tree's
of the village/tree
Dative -e ² köye ağaca to the village/tree
Accusative -i 4 köyü ağacı the village/tree
Ablative -den ² köyden ağaçtan from the village/tree
Locative -de ² köyde ağaçta in the village/on the tree

The accusative case marker is used only for definite objects; compare (bir) ağaç gördük "we saw a tree" with ağacı gördük "we saw the tree".[៤៩] The plural marker -ler ² is generally not used when a class or category is meant: ağaç gördük can equally well mean "we saw trees [as we walked through the forest]"—as opposed to ağaçları gördük "we saw the trees [in question]".[ត្រូវការអំណះអំណាង]

The declension of ağaç illustrates two important features of Turkish phonology: consonant assimilation in suffixes (ağaçtan, ağaçta) and voicing of final consonants before vowels (ağacın, ağaca, ağacı).[ត្រូវការអំណះអំណាង]

Additionally, nouns can take suffixes that assign person: for example -imiz 4, "our". With the addition of the copula (for example -im 4, "I am") complete sentences can be formed. The interrogative particle mi 4 immediately follows the word being questioned: köye mi? "[going] to the village?", ağaç mı? "[is it a] tree?".[ត្រូវការអំណះអំណាង]

Turkish English
ev (the) house
evler (the) houses
evin your (sing.) house
eviniz your (pl./formal) house
evim my house
evimde at my house
evlerinizin of your houses
evlerinizden from your houses
evlerinizdendi (he/she/it) was from your houses
evlerinizdenmiş (he/she/it) was (apparently/said to be) from your houses
Evinizdeyim. I am at your house.
Evinizdeymişim. I was (apparently) at your house.
Evinizde miyim? Am I at your house?

Personal pronouns

The Turkish personal pronouns in the nominative case are ben (1s), sen (2s), o (3s), biz (1pl), siz (2pl, or formal/polite 2s), and onlar (3pl). They are declined regularly with some exceptions: benim (1s gen.); bizim (1pl gen.); bana (1s dat.); sana (2s dat.); and the oblique forms of o use the root on. All other pronouns (reflexive kendi and so on) are declined regularly.[ត្រូវការអំណះអំណាង]

Noun phrases (tamlama)

Two nouns, or groups of nouns, may be joined in either of two ways:

 • definite (possessive) compound (belirtili tamlama). E.g. Türkiye'nin sesi "the voice of Turkey (radio station)": the voice belonging to Turkey. Here the relationship is shown by the genitive ending -in4 added to the first noun; the second noun has the third-person suffix of possession -(s)i4.
 • indefinite (qualifying) compound (belirtisiz tamlama). E.g. Türkiye Cumhuriyeti "Turkey-Republic[៥០] = the Republic of Turkey": not the republic belonging to Turkey, but the Republic that is Turkey. Here the first noun has no ending; but the second noun has the ending -(s)i4—the same as in definite compounds.[ត្រូវការអំណះអំណាង]

The following table illustrates these principles.[៥១] In some cases the constituents of the compounds are themselves compounds; for clarity these subsidiary compounds are marked with [square brackets]. The suffixes involved in the linking are underlined. Note that if the second noun group already had a possessive suffix (because it is a compound by itself), no further suffix is added.

Linked nouns and noun groups
Definite (possessive) Indefinite (qualifier) Complement Meaning
kimsenin yanıtı nobody's answer
"kimse" yanıtı the answer "nobody"
Atatürk'ün evi Atatürk's house
Atatürk Bulvarı Atatürk Boulevard (named after, not belonging to Atatürk)
Orhan'ın adı Orhan's name
"Orhan" adı the name "Orhan"
r sessizi the consonant r
[r sessizi]nin söylenişi pronunciation of the consonant r
Türk [Dil Kurumu] Turkish language-association
[Türk Dili] Dergisi Turkish-language magazine
Ford [aile arabası] Ford family car
Ford'un [aile arabası] (Mr) Ford's family car
[Ford ailesi]nin araba the Ford family's car[៥២]
Ankara [Kız Lisesi][៥៣] Ankara Girls' School
[yıl sonu] sınavları year-end examinations
Bulgaristan'ın [İstanbul Başkonsolosluğu] the Istanbul Consulate-General of Bulgaria (located in Istanbul, but belonging to Bulgaria)
[ [İstanbul Üniversitesi] [Edebiyat Fakültesi] ] [ [Türk Edebiyatı] Profesörü] Professor of Turkish Literature in the Faculty of Literature of the University of Istanbul
ne oldum delisi "what-have-I-become!"[៥៤] madman = parvenu who gives himself airs

As the last example shows, the qualifying expression may be a substantival sentence rather than a noun or noun group.[៥៥]

There is a third way of linking the nouns where both nouns take no suffixes (takısız tamlama). However, in this case the first noun acts as an adjective,[៥៦] e.g. Demir kapı (iron gate), elma yanak ("apple cheek", i.e. red cheek), kömür göz ("coal eye", i.e. black eye) :

Adjectives

Turkish adjectives are not declined. However most adjectives can also be used as nouns, in which case they are declined: e.g. güzel ("beautiful") → güzeller ("(the) beautiful ones / people"). Used attributively, adjectives precede the nouns they modify. The adjectives var ("existent") and yok ("non-existent") are used in many cases where English would use "there is" or "have", e.g. süt yok ("there is no milk", lit. "(the) milk (is) non-existent"); the construction "noun 1-GEN noun 2-POSS var/yok" can be translated "noun 1 has/doesn't have noun 2"; imparatorun elbisesi yok "the emperor has no clothes" ("(the) emperor-of clothes-his non-existent"); kedimin ayakkabıları yoktu ("my cat had no shoes", lit. "cat-my-of shoe-plur.-its non-existent-past tense").[ត្រូវការអំណះអំណាង]

Verbs

Turkish verbs indicate person. They can be made negative, potential ("can"), or impotential ("cannot"). Furthermore, Turkish verbs show tense (present, past, future, and aorist), mood (conditional, imperative, inferential, necessitative, and optative), and aspect. Negation is expressed by the infix -me²- immediately following the stem.

Turkish English
gel- (to) come
gelebil- (to) be able to come
gelme- not (to) come
geleme- (to) be unable to come
gelememiş Apparently (s)he couldn't come
gelebilecek (s)he'll be able to come
gelmeyebilir (s)he may (possibly) not come
gelebilirsen if thou can come
gelinir (passive) one comes, people come
gelebilmeliydin thou shouldst have been able to come
gelebilseydin if thou could have come
gelmeliydin thou shouldst have come

Almost all Turkish verbs are conjugated in the same way, most notable exception being the irregular and defective verb i-, the Turkish copula (corresponding to English to be), which can be used in compound forms (the shortened form is called an enclitic): Gelememişti = Gelememiş idi = Gelememiş + i- + -di.[ត្រូវការអំណះអំណាង]

Verb tenses

There are 9 simple and 20 compound tenses in Turkish. 9 simple tenses are simple past (di'li geçmiş), inferential past (miş'li geçmiş), present continuous, simple present (aorist), future, wish, demand, necessitative ("must") and order.[៥៧] There are three groups of compound forms. Story (hikaye) is the witnessed past of the above forms (except command), rumor (rivayet) is the unwitnessed past of the above forms (except inferential past and command), conditional wish (koşul) is the conditional form of the first five basic tenses.[៥៨] In the example below the second person singular of the verb git ("go") is shown.

English of the basic form Basic tense Story (hikaye) Rumor (rivayet) Condition (koşul)
you went gittin gittiydin gittiysen
you have gone gitmişsin gitmiştin gitmişmişsin gitmişsen
you are going gidiyorsun gidiyordun gidiyormuşsun gidiyorsan
you (always) go gidersin giderdin gidermişsin gidersen
you will go gideceksin gidecektin gidecekmişsin gideceksen
(I wish) you go gitsen gitseydin gitseymişsin
go gidesin gideydin gideymişsin
you must go gitmelisin gitmeliydin gitmeliymişin
go (command) git

There are also so-called combined verbs, which are created by adding certain verbs (like bil or ver) to the stem of the verb. Bil is the sufficiency mood. It is the equivalent of English auxiliary verbs "able to", "can" or "may". Ver is the swiftness, kal is the perpetuity and yaz is the approach ("almost") moods.[៥៩] Thus while gittin is "you went", gidebildin is "you could go" and gidiverdin is "you went swiftly". The tenses of the combined verbs are the same as the other verbs.

Attributive verbs (participles)

Turkish verbs have attributive forms, including present (with the ending -en²), future (-ecek²), indirect/inferential past (-miş4), and aorist (-er² or -ir4). These forms can function as either adjectives or nouns: oynamayan çocuklar "children who do not play", oynamayanlar "those who do not play"; okur yazar "reader-writer = literate", okur yazarlar "literates".[ត្រូវការអំណះអំណាង]

The most important function of attributive verbs is to form modifying phrases equivalent to the relative clauses found in most European languages. The attributive forms used in these constructions are the future (-ecek²) and an older form (-dik4), which covers both present and past meanings.[៦០] The use of these "personal or relative participles" is illustrated in the following table, in which the examples are presented according to the grammatical case which would be seen in the equivalent English relative clause.[៦១]

English equivalent Example Translation
Case of relative pronoun Pronoun Literal Idiomatic
Nominative who, which/that şimdi konuşan adam "now speaking man" the man (who is) now speaking
Genitive whose (nom.) babası şimdi konuşan adam "father-is now speaking man" the man whose father is now speaking
whose (acc.) babasını dün gördüğüm adam "father-is-ACC yesterday seen-my man" the man whose father I saw yesterday
at whose resimlerine baktığımız ressam "pictures-is-to looked-our artist" the artist whose pictures we looked at
of which muhtarı seçildiği köy "mayor-its been-chosen-his village" the village of which he was elected mayor
of which muhtarı seçilmek istediği köy the village of which he wishes to be elected mayor
Remaining cases (incl. prepositions) whom, which yazdığım mektup "written-my letter" the letter (which) I wrote
from which çıktığımız kapı "emerged-our door" the door from which we emerged
on which geldikleri vapur "come-their ship" the ship they came on
which + subordinate clause yaklaştığını anladığı hapishane günleri "approach-their-ACC understood-his prison days-its" the prison days (which) he knew were approaching[៦២][៦៣]

Word order

Word order in simple Turkish sentences is generally subject–object–verb, as in Korean and Latin, but unlike English. In more complex sentences, the basic rule is that the qualifier precedes the qualified: this principle includes, as an important special case, the participial modifiers discussed above. The definite precedes the indefinite: thus çocuğa hikâyeyi anlattı "she told the child a story", but hikâyeyi bir çocuğa anlattı "she told the story to a child".[៦៤]

It is possible to alter the word order to stress the importance of a certain word or phrase. The main rule is that the word before the verb has the stress without exception. For example, if one wants to say "Hakan went to school" with a stress on the word "school" (okul, the indirect object) it would be "Hakan okula gitti". If the stress is to be placed on "Hakan" (the subject), it would be "Okula Hakan gitti" which means "it's Hakan who went to school".[ត្រូវការអំណះអំណាង]

Vocabulary

Origin of the words in Turkish vocabulary, which contains 104,481 words, of which about 86% are Turkish and 14% are of foreign origin

Latest 2010 edition of Büyük Türkçe Sözlük (Great Turkish Dictionary), the official dictionary of the Turkish language published by Turkish Language Association, contains 616,767 words, expressions, terms and nouns.[៦៥]

The 2005 edition of Güncel Türkçe Sözlük, the official dictionary of the Turkish language published by Turkish Language Association, contains 104,481 words, of which about 86% are Turkish and 14% are of foreign origin.[៦៦] Among the most significant foreign contributors to Turkish vocabulary are Arabic, French, Persian, Italian, English, and Greek.[៦៧]

Word formation

Turkish extensively uses agglutination to form new words from nouns and verbal stems. The majority of Turkish words originate from the application of derivative suffixes to a relatively small set of core vocabulary.[ត្រូវការអំណះអំណាង]

An example set of words derived from a substantive root:

Turkish Components English Word class
göz göz eye Noun
gözlük göz + -lük eyeglasses Noun
gözlükçü göz + -lük + -çü optician Noun
gözlükçülük göz + -lük + -çü + -lük optician's trade Noun
gözlem göz + -lem observation Noun
gözlemci göz + -lem + -ci observer Noun
gözle- göz + -le observe Verb (order)
gözlemek göz + -le + -mek to observe Verb (infinitive)
gözetlemek göz + -et + -le + -mek to peep Verb (infinitive)

Another example, starting from a verbal root:

Turkish Components English Word class
yat- yat- lie down Verb (order)
yatmak yat-mak to lie down Verb (infinitive)
yatık yat- + -(ı)k leaning Adjective
yatak yat- + -ak bed, place to sleep Noun
yatay yat- + -ay horizontal Adjective
yatkın yat- + -gın inclined to; stale (from lying too long) Adjective
yatır- yat- + -(ı)r- lay down Verb (order)
yatırmak yat- + -(ı)r-mak to lay down something/someone Verb (infinitive)
yatırım yat- + -(ı)r- + -(ı)m laying down; deposit, investment Noun
yatırımcı yat- + -(ı)r- + -(ı)m + -cı depositor, investor Noun

New words are also frequently formed by compounding two existing words into a new one, as in German. A few examples of compound words are given below:

Turkish English Constituent words Literal meaning
pazartesi Monday pazar ("Sunday") and ertesi ("after") after Sunday
bilgisayar computer bilgi ("information") and say- ("to count") information counter
gökdelen skyscraper gök ("sky") and del- ("to pierce") sky piercer
başparmak thumb baş ("prime") and parmak ("finger") primary finger
önyargı prejudice ön ("before") and yargı ("splitting; judgement") fore-judging

Writing system

Atatürk introducing the new Turkish alphabet to the people of Kayseri. September 20, 1928. (Cover of the French L'Illustration magazine)

Turkish is written using a Latin alphabet introduced in 1928 by Atatürk to replace the Ottoman Turkish alphabet, a version of Perso-Arabic alphabet. The Ottoman alphabet marked only three different vowels—long ā, ū and ī—and included several redundant consonants, such as variants of z (which were distinguished in Arabic but not in Turkish). The omission of short vowels in the Arabic script was claimed to make it particularly unsuitable for Turkish, which has eight vowels.[ត្រូវការអំណះអំណាង]

The reform of the script was an important step in the cultural reforms of the period. The task of preparing the new alphabet and selecting the necessary modifications for sounds specific to Turkish was entrusted to a Language Commission composed of prominent linguists, academics, and writers. The introduction of the new Turkish alphabet was supported by public education centers opened throughout the country, cooperation with publishing companies, and encouragement by Atatürk himself, who toured the country teaching the new letters to the public.[៦៨] As a result, there was a dramatic increase in literacy from its original Third World levels.[៦៩]

The Latin alphabet was applied to the Turkish language for educational purposes even before the 20th-century reform. Instances include a 1635 Latin-Albanian dictionary by Frang Bardhi, who also incorporated several sayings in the Turkish language, as an appendix to his work (e.g. alma agatsdan irak duschamas[៧០]—"An apple does not fall far from its tree").

Turkish now has an alphabet suited to the sounds of the language: the spelling is largely phonemic, with one letter corresponding to each phoneme.[ត្រូវការអំណះអំណាង] Most of the letters are used approximately as in English, the main exceptions being ទំព័រគំរូ:Angle bracket, which denotes [dʒ] (ទំព័រគំរូ:Angle bracket being used for the [ʒ] found in Persian and European loans); and the undotted ទំព័រគំរូ:Angle bracket, representing [ɯ]. As in German, ទំព័រគំរូ:Angle bracket and ទំព័រគំរូ:Angle bracket represent [ø] and [y]. The letter ទំព័រគំរូ:Angle bracket, in principle, denotes [ɣ] but has the property of lengthening the preceding vowel and assimilating any subsequent vowel. The letters ទំព័រគំរូ:Angle bracket and ទំព័រគំរូ:Angle bracket represent [ʃ] and [tʃ], respectively. A circumflex is written over back vowels following ទំព័រគំរូ:Angle bracket, ទំព័រគំរូ:Angle bracket, or ទំព័រគំរូ:Angle bracket when these consonants represent [c], [ɟ], and [l]—almost exclusively in Arabic and Persian loans.[៧១] An apostrophe is used to separate proper nouns from inflectional suffixes: e.g. [İstanbul'da] error: {{lang}}: text has italic markup (help) "in Istanbul"' (but not from derivational suffixes, e.g. [İstanbullu] error: {{lang}}: text has italic markup (help) "from/of Istanbul").[ត្រូវការអំណះអំណាង]

The Turkish alphabet consists of 29 letters (q, x, w omitted and ç, ş, ğ, ı, ö, ü added); the complete list is:

a, b, c, ç, d, e, f, g, ğ, h, ı, i, j, k, l, m, n, o, ö, p, r, s, ş, t, u, ü, v, y, and z (Note that capital of i is İ and lowercase I is ı.)

The specifically Turkish letters and spellings described above are illustrated in this table:

Turkish spelling Pronunciation Meaning
[Cağaloğlu] error: {{lang}}: text has italic markup (help) ˈdʒaːɫoːɫu [İstanbul district]
[çalıştığı] error: {{lang}}: text has italic markup (help) tʃaɫɯʃtɯˈɣɯ where/that (s)he works/worked
[müjde] error: {{lang}}: text has italic markup (help) myʒˈde good news
[lazım] error: {{lang}}: text has italic markup (help) laˈzɯm necessary
[mahkûm] error: {{lang}}: text has italic markup (help) mahˈcum condemned

Sample

Dostlar Beni Hatırlasın by Aşık Veysel Şatıroğlu (1894–1973), a minstrel and highly regarded poet in the Turkish folk literature tradition.

Orthography IPA Translation
Ben giderim adım kalır bæn ɟid̪e̞ɾim äd̪ɯm käɫɯɾ I depart, my name remains
Dostlar beni hatırlasın d̪o̞st̪ɫäɾ be̞ni hätɯɾɫäsɯn May friends remember me
Düğün olur bayram gelir d̪yjyn o̞ɫuɾ bäjɾäm ɟe̞liɾ There are weddings, there are feasts
Dostlar beni hatırlasın d̪o̞st̪ɫäɾ be̞ni hätɯɾɫäsɯn May friends remember me

Can kafeste durmaz uçar d͡ʒäŋ käfe̞st̪e̞ d̪uɾmäz ut͡ʃäɾ The soul won't stay caged, it flies away
Dünya bir han konan göçer d̪ynjä biɾ häŋ ko̞nän ɟø̞t͡ʃæɾ The world is an inn, residents depart
Ay dolanır yıllar geçer äj d̪o̞ɫänɯɾ jɯɫːäɾ ɟe̞t͡ʃæɾ The moon wanders, years pass by
Dostlar beni hatırlasın d̪o̞st̪ɫäɾ be̞ni hätɯɾɫäsɯn May friends remember me

Can bedenden ayrılacak d͡ʒän be̞d̪ænd̪æn äjɾɯɫäd͡ʒäk The soul will leave the body
Tütmez baca yanmaz ocak t̪yt̪mæz bäd͡ʒä jänmäz o̞d͡ʒäk The chimney won't smoke, furnace won't burn
Selam olsun kucak kucak se̞läːm o̞ɫsuŋ kud͡ʒäk kud͡ʒäk Goodbye goodbye to you all
Dostlar beni hatırlasın d̪o̞st̪ɫäɾ be̞ni hätɯɾɫäsɯn May friends remember me

Açar solar türlü çiçek ät͡ʃäɾ so̞läɾ t̪yɾly t͡ʃit͡ʃe̞c Various flowers bloom and fade
Kimler gülmüş kim gülecek cimlæɾ ɟylmyʃ cim ɟyle̞d͡ʒe̞c Someone laughed, someone will laugh
Murat yalan ölüm gerçek muɾät jäɫän ø̞lym ɟæɾt͡ʃe̞c Wishes are lies, death is real
Dostlar beni hatırlasın d̪o̞st̪ɫäɾ be̞ni hätɯɾɫäsɯn May friends remember me

Gün ikindi akşam olur ɟyn icindi äkʃäm o̞ɫuɾ Morning and afternoon turn to night
Gör ki başa neler gelir ɟø̞ɾ ci bäʃä ne̞læɾ ɟe̞liɾ And many things happen to a person anyway
Veysel gider adı kalır ʋe̞jsæl ɟidæɾ äd̪ɯ käɫɯɾ Veysel departs, his name remains
Dostlar beni hatırlasın d̪o̞st̪ɫäɾ be̞ni hätɯɾɫäsɯn May friends remember me

See also

Lua error in package.lua at line 80: module 'Module:Portal/images/t' not found.

References

 1. "Transitivity in Turkish, A study of valence orientation". Okayama University. 2012. http://repository.tufs.ac.jp/bitstream/10108/73105/1/aall7_4.pdf. 
 2. [១] "İstanbul Türkçesi" konulu deneme yarışması ödül töreni Turkish Language Association
 3. Boeschoten, Henrik. Turkic Languages in Contact.
 4. "Cyprus". Encyclopedia Britannica. 2016. https://www.britannica.com/place/Cyprus#toc33843. 
 5. "As the E.U.’s Language Roster Swells, So Does the Burden", New York Times, 4 January 2017, https://www.nytimes.com/2017/01/04/world/what-in-the-world/eu-official-languages.html, បានយកមក 17 March 2017 
 6. "Altaic Languages". Oxford Research Encyclopedias. 2016. http://linguistics.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199384655.001.0001/acrefore-9780199384655-e-35. 
 7. Katzner, Kenneth (March 2002). Languages of the World, Third Edition. Routledge, an imprint of Taylor & Francis Books Ltd. ISBN 978-0-415-25004-7.
 8. "Language Materials Project: Turkish". UCLA International Institute, Center for World Languages. February 2007. Retrieved 2007-04-26.
 9. Erdal, Marcel (March 2004). A Grammar Of Old Turkic.
 10. "A Database of Turkic Runiform Inscriptions".
 11. Findleyទំព័រគំរូ:Full citation needed
 12. Soucekទំព័រគំរូ:Full citation needed
 13. Glenny 2001: 99
 14. See Lewis (2002) for a thorough treatment of the Turkish language reform.
 15. ១៥,០ ១៥,១ Turkish Language Association. "Türk Dil Kurumu – Tarihçe (History of the Turkish Language Association)" (in Turkish). Archived from the original on March 16, 2007. Retrieved 2007-03-18.CS1 maint: Unrecognized language (link)
 16. See Lewis (2002): 2–3 for the first two translations. For the third see Bedi Yazıcı. "Nutuk: Özgün metin ve çeviri (Atatürk's Speech: original text and translation)" (in Turkish). Retrieved 2007-09-28.CS1 maint: Unrecognized language (link)
 17. "Öz Türkçeleştirme Çalışmaları". Çok Bilgi. Retrieved 29 May 2014.
 18. Mütercim Asım (1799). Burhân-ı Katı Tercemesi (in Turkish). İstanbul.CS1 maint: Unrecognized language (link)
 19. "Iraq". Encyclopedia Britannica. 2016. https://www.britannica.com/place/Iraq/Arabs#toc22939. 
 20. Gordon, Raymond G., Jr. (ed.) (2005). "Ethnologue: Languages of the World, Fifteenth edition. Report for language code:tur (Turkish)". Retrieved 2011-09-04.CS1 maint: Multiple names: authors list (link) CS1 maint: Extra text: authors list (link)
 21. e.g. citations given in Cindark, Ibrahim/Aslan, Sema (2004): Deutschlandtürkisch?. Institut für Deutsche Sprache, page 3.
 22. European Commission (2006). "Special Eurobarometer 243: Europeans and their Languages (Survey)" (PDF). Europa. Retrieved 2010-02-14.
 23. Gordon, Raymond G., Jr. (ed.) (2005). "Ethnologue: Languages of the World, Fifteenth edition. Report for language code:kmr (Kurdish)". Retrieved 2007-03-18.CS1 maint: Multiple names: authors list (link) CS1 maint: Extra text: authors list (link)
 24. "Kosovo". Encyclopedia Britannica. 2016. https://www.britannica.com/place/Kosovo#toc296713. 
 25. "Kosovo starts using Turkish as fifth official language in documents".
 26. The name TDK itself exemplifies this process. The words tetkik and cemiyet in the original name are both Arabic loanwords (the final -i of cemiyeti being a Turkish possessive suffix); kurum is a native Turkish word based on the verb kurmak, "set up, found".[ត្រូវការអំណះអំណាង]
 27. Campbell, George (1995). "Turkish". Concise compendium of the world's languages. London: Routledge. p. 547. 
 28. Johanson, Lars (2001). "Discoveries on the Turkic linguistic map" (PDF). Swedish Research Institute in Istanbul. Archived from the original (PDF) on February 5, 2007. Retrieved 2007-03-18.
 29. Özsoy
 30. Akalın, Şükrü Halûk (January 2003). "Türk Dil Kurumu'nun 2002 yılı çalışmaları (Turkish Language Association progress report for 2002)" (PDF). Türk Dili (in Turkish). 85 (613). ISSN 1301-465X. Archived from the original (PDF) on June 27, 2007. Retrieved 2007-03-18.CS1 maint: Unrecognized language (link)
 31. Shashi, Shyam Singh (1992). Encyclopaedia of Humanities and Social Sciences. Anmol Publications. p. 47. Retrieved 2008-03-26.
 32. Aydıngün, Ayşegül; Harding, Çiğdem Balım; Hoover, Matthew; Kuznetsov, Igor; Swerdlow, Steve (2006), Meskhetian Turks: An Introduction to their History, Culture, and Resettelment Experiences, Center for Applied Linguistics, បានដាក់ទុកឯកសារ ពី[២] នៅថ្ងៃ 2007-07-14, https://web.archive.org/web/20070714205907/http://www.cal.org/co/pdffiles/mturks.pdf 
 33. Brendemoen, B. (1996). "Conference on Turkish in Contact, Netherlands Institute for Advanced Study (NIAS) in the Humanities and Social Sciences, Wassenaar, 5–6 February 1996". |contribution= ignored (help)
 34. ៣៤,០ ៣៤,១ ៣៤,២ Handbook of the IPA, p. 155
 35. Lewis (2001):3–4,6.
 36. "Sesler ve ses uyumları "Sounds and Vovel karmony"" (in Turkish). Turkish Language Association. Retrieved 2013-01-13.CS1 maint: Unrecognized language (link)
 37. Lewis (2001):10.
 38. The vowel represented by ទំព័រគំរូ:Angle bracket is also commonly transcribed as ទំព័រគំរូ:Angle bracket in linguistic literature.
 39. Note that this table is essentially the same as the IPA vowel chart shown above: both table and chart indicate the physical location and quality of each vowel.
 40. Lewis (1953):21
 41. For the terms twofold and fourfold, as well as the superscript notation, see Lewis (1953):21–22. In his more recent works Lewis prefers to omit the superscripts, on the grounds that "there is no need for this once the principle has been grasped" (Lewis [2001]:18).
 42. In modern Turkish orthography, an apostrophe is used to separate proper names from any suffixes.
 43. In Lewis's marvellously precise formulation, "The effect of vowel harmony extends to non-Turkish words too, bringing as many vowels as possible of a foreign borrowing into one class, or pressing a foreign borrowing whose vowels happen to be all of one class still further into Turkish form." Lewis (2001): 17.
 44. This section draws heavily on Lewis (2001) and, to a lesser extent, Lewis (1953). Only the most important references are specifically flagged with footnotes.
 45. see Lewis (2001) Ch XIV.
 46. "The prefix, which is accented, is modelled on the first syllable of the simple adjective or adverb but with the substitution of m, p, r, or s for the last consonant of that syllable." Lewis (2001):55. The prefix retains the first vowel of the base form and thus exhibits a form of reverse vowel harmony.
 47. This "splendid word" appeared at the time of Bayram, the festival marking the end of the month of fasting. Lewis (2001):287.
 48. "İmlâ Kilavuzu". Dilimiz.com. Retrieved 2011-11-03.
 49. Because it is also used for the indefinite accusative, Lewis uses the term "absolute case" in preference to "nominative". Lewis (2001):28.
 50. Lewis points out that "an indefinite izafet group can be turned into intelligible (though not necessarily normal) English by the use of a hyphen". Lewis (2001): 42.
 51. The examples are taken from Lewis (2001): 41–47.
 52. For other possible permutations of this vehicle, see Lewis (2001):46.
 53. "It is most important to note that the third-person suffix is not repeated though theoretically one might have expected Ankara [Kız Lisesi]si." Lewis (2001): 45 footnote.
 54. Note the similarity with the French phrase un m'as-tu-vu "a have-you-seen-me?", i.e., a vain and pretentious person.
 55. The term substantival sentence is Lewis's. Lewis(2001:257).
 56. "Journal of Turkish World Studies (be celal Demir)" (PDF) (in Turkish). Retrieved 2013-03-29.CS1 maint: Unrecognized language (link)
 57. [៣] Yüksel Göknel:Turkish Grammar]ទំព័រគំរូ:Full citation needed
 58. "Turkish Studies Vol 7/3" (PDF) (in Turkish). Retrieved 2013-03-29.CS1 maint: Unrecognized language (link)
 59. "Dersimiz Edebiyat Online course" (in Turkish). Dersimizedebiyat.com. Retrieved 2013-03-29.CS1 maint: Unrecognized language (link)
 60. See Lewis (2001):163–165, 260–262 for an exhaustive treatment.
 61. For the terms personal and relative participle see Lewis (1958):98 and Lewis (2001):163 respectively. Most of the examples are taken from Lewis (2001).
 62. This more complex example from Orhan Pamuk's Kar (Snow) contains a nested structure: [which he knew [were approaching]]. Maureen Freely's more succinct and idiomatic translation is the days in prison he knew lay ahead. Note that Pamuk uses the spelling hapisane.
 63. From the perspective of Turkish grammar yaklaştığını anladığı is exactly parallel to babasını gördüğüm ("whose father I saw"), and could therefore be paraphrased as "whose approaching he understood".
 64. Lewis (2001): 239–240.
 65. "Büyük Türkçe Sözlük Turkish Language Association" (in Turkish). Tdkterim.gov.tr. Archived from the original on 2013-03-28. Retrieved 2013-03-29.CS1 maint: Unrecognized language (link)
 66. "Güncel Türkçe Sözlük" (in Turkish). Turkish Language Association. 2005. Archived from the original on March 21, 2007. Retrieved 2007-03-21.CS1 maint: Unrecognized language (link)
 67. "Türkçe Sözlük (2005)'teki Sözlerin Kökenlerine Ait Sayısal Döküm (Numerical list on the origin of words in Türkçe Sözlük (2005))" (in Turkish). Turkish Language Association. 2005. Archived from the original on March 1, 2007. Retrieved 2007-03-21.CS1 maint: Unrecognized language (link)
 68. Dilaçar, Agop (1977). "Atatürk ve Yazım". Türk Dili (in Turkish). 35 (307). ISSN 1301-465X. Retrieved 2007-03-19.CS1 maint: Unrecognized language (link)
 69. Coulmas, pp. 243–244
 70. In modern Turkish spelling: [elma ağaçtan ırak düşmez] error: {{lang}}: text has italic markup (help).
 71. Lewis (2001):3–7. Note that in these cases the circumflex conveys information about the preceding consonant rather than the vowel over which it is written.

Cite error: <ref> tag with name "azerbaijan" defined in <references> is not used in prior text.

Cite error: <ref> tag with name "greece" defined in <references> is not used in prior text.

Akalın, Şükrü Haluk (January 2003). "Türk Dil Kurumu'nun 2002 yılı çalışmaları (Turkish Language Association progress report for 2002)" (PDF). Türk_Dili (in Turkish). 85 (613). ISSN 1301-465X. Archived from the original (PDF) on June 27, 2007. Retrieved 2007-03-18.CS1 maint: Unrecognized language (link)

On-line sources

Further reading

 • Eyüboğlu, İsmet Zeki (1991). Türk Dilinin Etimoloji Sözlüğü [Etymological Dictionary of the Turkish Language] (in Turkish). Sosyal Yayınları, İstanbul. ISBN 978975-7384-72-4.CS1 maint: Unrecognized language (link)
 • Özel, Sevgi; Haldun Özen; Ali Püsküllüoğlu, eds. (1986). Atatürk'ün Türk Dil Kurumu ve Sonrası [Atatürk's Turkish Language Association and its Legacy] (in Turkish). Bilgi Yayınevi, Ankara. OCLC 18836678.CS1 maint: Unrecognized language (link)
 • Püsküllüoğlu, Ali (2004). Arkadaş Türkçe Sözlük [Arkadaş Turkish Dictionary] (in Turkish). Arkadaş Yayınevi, Ankara. ISBN 975-509-053-3.CS1 maint: Unrecognized language (link)

External links

ទំព័រគំរូ:Turkish language ទំព័រគំរូ:Languages of Turkey ទំព័រគំរូ:Languages of Cyprus ទំព័រគំរូ:Turkic languages ទំព័រគំរូ:Languages of the Caucasus ទំព័រគំរូ:Turkey topics

The article is a derivative under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. A link to the original article can be found here and attribution parties here. By using this site, you agree to the Terms of Use. Gpedia Ⓡ is a registered trademark of the Cyberajah Pty Ltd.