Gpedia:Pankabatan

Jump to navigation Jump to search

Introdukshon

Dia itayo mankakabat. Say Wikipedian Pangasinan, et aliwa labat ya Encyclopedia. Siguro mas importanten nunoten tayo ya say Gpedia tayo, et sakey ya ulupan odino sakey ya communidad. Diad rason ya aya, marakep no mankakabat tayon amin ya manuusar tan man-cocontribute dya.

Marakep no makagawa tayo ya nabasa, nadengel, nabantayan na anak tayo ed salitan Pangasinan. Binmaleg tayo ed sayan salita tan kulturan Pangasinan, kanyan say karaklan ed sikatayo siguro etlabay tayon ipasabi o ibawag irayan kultura ed anak tayora. Diad sayan panamegley, naco-communicate tayo no antoy enkatoo tayo ed sikara.

Ag ko apanaralan so Pangasinan ya isulat o basaen. Nanaral ak ed aliwan sayan Salita. Kanyan saray akademik ya kanunutan, mairap kon i-communicate ed sayan salita. Balet, agko innayari no agko gapuan ya mansulat o mannunot ya academic ran kanunutan, kanyan ginapoan ko la. Anggano dakel niray kulang ed siak.

Sikayo met, gapuan yo lan mansulat tan mambasa ed Pangasinan. Anta tayo ya anggapoy magano ed bilay. Say kuanda, say Roma aga agawa ed sakey taon. Pyano unggawan great so Pangasinan, aliwa labat ya sakey taon so naupot.

-Arikasikis

Labalabay ko met so makapangicontribute para ed kipaalagey na kulturan panggasinan. No wala labat komon so napangigapoan ko odino mangi-giya dia ed ontan, makapangigapo ak diad sayan pahina. Siguro sankaabigan no man-anap tayo no iner so nanlapuan tayon puli agtayo nibaga no iner ya kabyangan na mundo so lapuan na kapulian tayo--124.217.86.7 08:43, 20 September 2008 (UTC)


The article is a derivative under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. A link to the original article can be found here and attribution parties here. By using this site, you agree to the Terms of Use. Gpedia Ⓡ is a registered trademark of the Cyberajah Pty Ltd.