Гимн Афганистана

Перейти к навигации Перейти к поиску
Наши́д Исламского Эмирата Афганистан
пушту د افغانستان اسلامي امارات نشيد‎
дари نشيد امارت اسلامی افغانستان
«Это дом храбрых»
пушту دا د باتورانو کور
дари اینجا خانه شجاعان است
Автор слов Движение «Талибан»
Композитор Нашид — без музыки
Государство
Утверждён 15 августа 2021 года

Наши́д Исла́мского Эмира́та Афганиста́н (пушту د افغانستان اسلامي امارات نشيد‎‎, дари نشيد امارت اسلامی افغانستان), или «Э́то дом хра́брых» (пушту دا د باتورانو کور‎, дари اینجا خانه شجاعان است) — после падения Исламской Республики Афганистан в августе 2021 года, является де-факто гимном провозглашённого на территории страны Афганистан движением «Талибан» Исламского Эмирата Афганистан. Является наши́дом — мусульманским песнопением, традиционно исполняемым исключительно мужским вокалом соло или хором без сопровождения музыкальных инструментов и музыки вообще. Таким образом, Афганистан является единственной страной, гимн которой не имеет мелодию и исполняется исключительно а капелла, так как движение «Талибан», правящий Афганистаном, считает музыку, музыкальные инструменты и пение под музыку хара́мом. Нашид «Это дом храбрых» написан и исполняется на языке пушту́, хотя имеется перевод и на язык дари́, являющийся языком межнационального общения и вторым официальным языком на территории Афганистана. «Это дом храбрых» является восьмым по счёту гимном в истории Афганистана.

Нашид «Это дом храбрых» стал широко известен с конца 1990-х годов, когда он начал звучать перед агитационными, пропагандистскими и информационными радио и видео передачами и заявлениями движения «Талибан», в том числе по радиостанции «Голос шариата» — одного из главных СМИ движения. Тогда провозглашённый движением «Талибан» первый «Исламский Эмират Афганистан» не имел собственного гимна из-за полного запрета музыки движением на территории Афганистана{[источник не указан 231 день]. Впоследствии данный нашид стал своего рода одним из символом движения. В частности, в 2013 году, когда движение «Талибан» открывало свой политический офис в столице Катара Дохе, во время церемонии поднятия белого флага движения с Шахадой звучал именно нашид «Это дом храбрых». Предположительно, автором данного нашида является само движение «Талибан». Наиболее распространённой и популярной аудиозаписью нашида «Это дом храбрых» является версия с голосом Муллы́ Факи́ра Мухамма́да Дарви́ша, являющегося популярным мунши́дом (исполнителем нашидов) движения.

Текст гимна

На пушту Транслитерация с пушту Перевод на русский
ساتو يې پۀ سرو وينو، دا د شهيدانو کور

دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور


ستا کاڼي او بوټي ټول، مونږه ته لعلونه دي

وينه پرې توی شوې ده، سرۀ لکه گلونه دي

کله يې څوک نيولای شي؟ دا دی د زمريانو کور

دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور


تا به تل آزاد ساتو، څوچې وي ژوندون زمونږ

ستا تاريخ به ياد ساتو، څوچې وي ژوندون زمونږ

دې کښې به بازان اوسي، دا دی د بازانو کور

دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور


ای گرانه وطن زما، ځار شمه لۀ تا نه زۀ

ای ښايسته چمن زما، ځار شمه لۀ تا نه زۀ

خلاص که لۀ انگرېز نه وو، شو د اورسانو گور

دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور


ډېرۍ ککرۍ گوره، پاتي د روسانو شوې

شنډېدۀ هر يو دښمن، واړۀ ارزوگانې شوې

هرچا ته معلوم شولو، دا د افغانانو کور

دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور

Sātu-ye pə sro wino, dā də šahidāno kor

Dā də bātorāno kor, dā də bātorāno kor


Stā kāṇi aw boṭi ṭol, munga-ta laʿluna di

Wina pre toy-šəwe da, srə ləka guluna di

Kəla-ye tsok niwəlay ši, dā day də zmaryāno kor

Dā də bātorāno kor, dā də bātorāno kor


Tā-ba təl āzād sātu, tsoče wi žwandun zamung

Stā tārix ba yād sātu, tsoče wi žwandun zamung

De-ke ba bāzān osi, dā day də bāzāno kor

Dā də bātorāno kor, dā də bātorāno kor


Ay grāna watan zama, dzar šəma lə tā-na zə

Ay xaysta čaman zama, dzar šəma lə tā-na zə

Xlās ka lə Angrez-na wu, šu də Urusāno gor

Dā də bātorāno kor, dā də bātorāno kor


Ḍerəy kakarəy gora, pāti də Rusāno šwe

Šanḍedə haryəw dux̌man, wāṛə arzogāne šwe

Harčā-ta maʿlum šwəlo, dā də Afǧānāno kor

Dā də bātorāno kor, dā də bātorāno kor

Мы защищаем его своей кровью, это дом мучеников!

Это дом храбрых, это дом храбрых!


Каждый твой камень и куст для нас словно рубин,

Они обагрены кровью, они красные, словно розы!

Разве кто-то может завоевать его? Это дом львов!

Это дом храбрых, это дом храбрых!


Мы всегда будем защищать твою свободу, пока будет длиться наша жизнь!

Мы будем помнить твою историю, пока будет длиться наша жизнь!

Орлы будут населять тебя, это дом орлов!

Это дом храбрых, это дом храбрых!


Дорогая моя родина, я положил свою жизнь ради тебя!

Дивный мой луг, я положил свою жизнь ради тебя!

Став свободным от англичан, он стал могилой для русских!

Это дом храбрых, это дом храбрых!


Посмотри на груды черепов, вот что осталось от русских!

Бесплодны оказались все враги, бросили они свои надежды!

Теперь каждый узнал, это дом афганцев!

Это дом храбрых, это дом храбрых!

История

1992—2006

Гимн Исламского Государства Афганистан
Emblem of Afghanistan (1992–2002).svg
Автор слов Устад Касим
Композитор Бабрак Васса
Flag of Afghanistan (1992–2001).svg Исламское Государство Афганистан Исламская Республика Афганистан
Утверждён 1992 год
Отменён 2006 год
Флаг Исламского Государства Афганистан в 1992—2001 годах

В 1992 году, после образования Исламского Государства Афганистан, в качестве гимна страны использовалась песня под названием «Крепость ислама, сердце Азии», которую написал в 1919 году Устад Касим. Гимн был на языке дари — афганский вариант и смесь таджикского и персидского языков.

В конце 1990-х годов, начиная с 1996 года большую часть территории Афганистана стало занимать движение Талибан, которое пришло к власти и основало своё государство — Исламский Эмират Афганистан. Придя к власти первый раз, талибы запретили абсолютно все атрибуты современной цивилизации, в том числе музыку, и даже гимн страны, несмотря на ярко выраженное исламистское содержание гимна. Талибы фактически правили Афганистаном до 2001 года, и фактически с середины 1990-х годов и вплоть до 2001 года у Афганистана не было своего гимна, и столько лет гимн не звучал в стране. Несмотря на это, гимн «Крепость ислама, сердце Азии» де-юре существовал. В 2001 году власть талибов пала, и в 2002 году гимн «Крепость ислама, сердце Азии» был восстановлен временным правительством Афганистана. Данный гимн являлся официальным гимном страны вплоть до мая 2006 года, до принятия нового гимна Исламской Республики Афганистан.

На языке дари Латинская транскрипция Перевод на русский язык
قلعه اسلام قلب اسیا جاویدان Qalaye Islâm, qalbe Âsiyâ, Крепость Ислама, сердце Азии,
ازاد خاک اریا Jâvidân âzâd khâke Âriyâ, Вечна и молода земля Арийцев,
زادگاه قهرمانان دلیر Zâdgâhe qahramânâne bozorg, Родина великих героев,
سنگررزمنده مردان خدا Sangare râzmandeye mardâne Khodâ Друг смелых воинов Бога,
الله اکبر الله اکبرالله اکبر الله اکبر Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Аллах велик, Аллах велик, Аллах велик.
تیغ ایمانش به میدان جهاد Tighe imânash be meydâne Jihâd, Стрелы его веры на пути Джихада,
بنداستبدادراازهم گسست Bande estebdâdrâ az ham gozašt Освободились от гнёта,
ملت ازاده افغانستان Mellate âzâde Afghânistân Свободная нация Афганистана,
در جهان زنجیرمحکومان شکست Dar jahân zanjire mahkumân šekest. Порвала цепи угнетённых в мире.
الله اکبرالله اکبرالله اکبر الله اکبر Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Аллах велик, Аллах велик, Аллах велик.
پرچم ایمان به بام مابود Sare khatte Qur’ân nizâme mâ bovad, Пусть строки Корана для нас станут законом,
سرخط قران نظام ما بود Parchame imân be bâme ma bovad, Пусть знамя веры будет над нашими крышами,
وحدت ملی مرام مابود Ham sedâ o ham navâ ba ham ravân, Эхо и голоса, звучащие вровень,
همصداوهمنواباهم روان Vahdate melli murâme mâ bovad. Национальное единство — наше стремление.
الله اکبرالله اکبرالله اکبر الله اکبر Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Аллах велик, Аллах велик, Аллах велик.
شادزی ازادزی ابادزی Šad zey, âzâd zey, âbâd zey, Счастливая жизнь, свободная жизнь, процветающая жизнь,
ای وطن درنورقانون خدا Ey vatan dar nu-e qânune Khoda. О родина, в лучах законов Божьих,
مشعل ازادگی رابرفراز Maš’ale âzâdegira bar firâz, Поднимай факел свободы,
مردم سرگشته راشورهنما Mardome sargoshtera shou rahnamâ. Покажи путь для угнетённого народа,
الله اکبرالله اکبرالله اکبر الله اکبر Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Аллах велик, Аллах велик, Аллах велик.

2006—2021

Национальный гимн Афганистана
пушту ملی سرود
Миллӣ сурӯд
Emblem of Afghanistan (2004–2021).svg
Автор слов Абдул Бари Джахани
Композитор Бабрак Васса
Страна Исламская Республика Афганистан
Утверждён май 2006 года
Отменён 16 августа 2021 года

Данный гимн был принят в мае 2006 года Лойя-джиргой и упразднён в августе 2021 года после захвата большей части страны талибами[1]. Это шестой по счёту гимн в истории Афганистана. Согласно 20-й статье Конституции Исламской Республики Афганистан, «Национальный гимн Афганистана должен быть на языке пушту, содержать такбир, а также перечислять народности, населяющие Афганистан»[2]. Автором слов гимна является известный пуштунский поэт Абдул Бари Джахани, а автором музыки — известный афганский композитор Бабрак Васса. Сам Джахани выразил озабоченность, что требования, содержащиеся в Конституции, могут привести к этническому расколу, и что произнесение слов «Аллаху Акбар» под музыку неуместно[3].

На пушту На дари Транслитерация с пушту Перевод на русский язык
دا وطن افغانستان دى

دا عزت د هر افغان دى

کور د سولې، کور د تورې

هر بچى يې قهرمان دى

دا وطن د ټولو کور دى

د بلوڅو، د ازبکو

د پښتون او هزارهوو

د ترکمنو، د تاجکو

ور سره عرب، ګوجر دي

پاميريان، نورستانيان

براهوي دي، قزلباش دي

هم ايماق، هم پشايان

دا هيواد به تل ځلېږي

لکه لمر پر شنه آسمان

په سينې کې د آسيا به

لکه زړه وي جاويدان

نوم د حق مو دى رهبر

وايو الله اکبر

وايو الله اکبر

وايو الله اکبر

این کشور افغانستان است

این عزت هر افغان است

میهن صلح، جایگاه شمشیر

هر فرزندش قهرمان است

این کشور میهن همه است

از بلوچ، از ازبکها

از پشتون، هزاره‌ها

از ترکمن و تاجیکها

هم عرب و گوجرها

پامیری، نورستانیها

براهویی است و قزلباش

هم ایماق و پشه‌ئیان

این کشور همیشه تابان خواهد بود

مثل آفتاب در آسمان کبود

در سینهٔ آسیا

مثل قلب جاویدان

نام حق است ما را رهبر

،می‌گوییم الله اکبر

،می‌گوییم الله اکبر

می‌گوییم الله اکبر

dā watan afγānistān dai

dā izat də har afγān dai

kor də sule kor də ture

har bačai ye qahramān dai

dā watan də ttolo kor dai

də baločo də uzbəko

də pax̌tun aw hazārawo

də turkməno də tāǰəko

wər sara arəb, guǰər di

pāmiryān, nuristānyān

brāhuwi di, qizilbāsh di

ham aimāq, ham pašāyān

dā hiwād ba təl dzaleγ̌i

ləka lmar pər šnə āsmān

pə sine ke də āsyā ba

ləka zrrə wi ǰāwidān

num də haq mo dai rahbar

wāyu allāhu akbar

wāyu allāhu akbar

wāyu allāhu akbar

Эта земля — Афганистан,

Ей гордится каждый афганец.

Земля мира, земля меча,

Все её сыны мужественны.

Это страна каждого племени,

Страна белуджей и узбеков,

Пуштунов и хазарейцев,

Туркменов и таджиков;

С ними арабы и гуджары,

Памирцы, нуристанцы,

Брагуи и кызылбаши,

Чараймаки и пашаи.

Эта земля будет вечно сиять,

Как Солнце в голубом небе.

В груди Азии

Она останется как сердце навсегда.

Мы будем следовать единому Богу,

Все мы скажем «Бог велик!»,

Все мы скажем «Бог велик!»,

Все мы скажем «Бог велик!».

Примечания

  1. Matinuddin, Kamal. The Taliban's Religious Attitude // The Taliban Phenomenon: Afghanistan 1994–1997. — Карачи : Oxford University Press, 1999. — P. 34–43. — ISBN 0-19-579274-2.
  2. Конституция Исламской Республики Афганистан на сайте Президента Афганистана Архивировано 5 марта 2009 года.
  3. Статья на сайте IWPR. Дата обращения: 26 октября 2008. Архивировано 16 августа 2008 года.

Ссылки

Записи гимна Исламской Республики Афганистан находятся на нескольких сайтах:

The article is a derivative under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. A link to the original article can be found here and attribution parties here. By using this site, you agree to the Terms of Use. Gpedia Ⓡ is a registered trademark of the Cyberajah Pty Ltd.