พระราชสันตติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจักรีบรมนาถฯ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช (พ.ศ. ๒๒๗๙ - พ.ศ. ๒๓๕๒ ครองราชย์ พ.ศ. ๒๓๒๕ - พ.ศ. ๒๓๕๒) รัชกาลที่ ๑ แห่งราชจักรีวงศ์ พระราชสมภพเมื่อวันพุธ เดือน 10 แรม ๕ ค่ำ ปีมะโรงอัฐศก เวลา ๓ ยาม ตรงกับวันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๒๗๙ ในรัชกาลของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ เป็นบุตรคนที่ ๔ ของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก (พระนามเดิม "ทองดี") และพระอัครชายา (พระนามเดิม "หยก" หรือ ดาวเรือง) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ เป็นพระเจ้าแผ่นดินแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๓๒๕ (ตรงกับ วันเสาร์ เดือน ๕ แรม ๙ ค่ำ ปีขาล จัตราศก จุลศักราช ๑๑๔๔) ขณะมีพระชนมพรรษาได้ ๔๕ พรรษา

เนื้อหา

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าหญิง (ไม่ปรากฏพระนาม)

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิง (ไม่ปรากฏพระนาม)

 • สิ้นพระชนม์ตั้งแต่กรุงศรีอยุธยายังไม่เสียแก่พม่า
 • พระมารดา คือ สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าชาย (ไม่ปรากฏพระนาม)

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าชาย (ไม่ปรากฏพระนาม)

 • สิ้นพระชนม์ตั้งแต่กรุงศรีอยุธยายังไม่เสียแก่พม่า
 • พระมารดา คือ สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าฉิมใหญ่

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฉิมใหญ่ (สิ้นพระชนม์เมื่อปีกุน เอกศก จุลศักราช ๑๑๔๑ ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๒๒)

 • พระนามเดิมว่า "ฉิมใหญ่" จดหมายเหตุออกพระนามว่า "หวาน"
 • จารึกที่โกศอัฐออกพระนามว่า "เจ้าครอกฉิมใหญ่"
 • ได้ถวายตัวเป็นพระราชชายาในสมเด็จพระเจ้าตากสิน
 • สิ้นพระชนม์ในแผ่นดินพระเจ้ากรุงธนบุรี เมื่อปีกุน เอกศก จุลศักราช ๑๑๔๑ ตรงกับ พ.ศ. ๒๓๒๒
 • พระมารดา คือ สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี

พระโอรส

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าชายฉิม

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (พ.ศ. ๒๓๑๐-พ.ศ. ๒๓๖๗ ครองราชย์ พ.ศ. ๒๓๕๒ - พ.ศ. ๒๓๖๗) รัชกาลที่ ๒ แห่งราชจักรีวงศ์

 • ประสูติเมื่อวันพุธ เดือน ๔ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีกุน นพศก จุลศักราช ๑๑๒๙ ตรงกับวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๓๑๐ ที่อัมพวา เมืองสมุทรสงคราม ขณะที่พระชนกดำรงพระยศเป็นหลวงยกกระบัตรเมืองราชบุรี
 • ทรงขึ้นครองราชย์เป็นรัชกาลที่ ๒ แห่งราชวงศ์จักรี เมื่อ พ.ศ. ๒๓๕๒
 • สวรรคตเมื่อวันพุธ เดือน ๘ แรม ๑๑ ค่ำ ปีวอก ฉศก จุลศักราช ๑๑๘๖ ตรงกับวันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๓๖๗ พระชนมพรรษา ๕๘ พรรษา
 • พระมารดา คือ สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี

พระราชโอรส พระราชธิดา

ดูรายละเอียดที่ พระมเหสี เจ้าจอม พระราชโอรส และ พระราชธิดา ในรัชกาลที่ ๒

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าแจ่ม

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ (พ.ศ. ๒๓๑๓-๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๓๕๑)

 • ประสูติเมื่อปีขาล โทศก จุลศักราช ๑๑๓๒ พ.ศ. ๒๓๑๓
 • รัชกาลที่ ๑ ทรงสถาปนาขึ้นเป็น "เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีสุนทรเทพ"
 • หนังสือชุมนุมพระบรมราโชบาย ในรัชกาลที่ ๔ ออกพระนามว่า "เจ้าฟ้าหญิงแจ่มกระจ่างฟ้า"
 • สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๑ เมื่อวันอาทิตย์ เดือน ๙ แรม ๑ ค่ำ ปีมะโรง สัมฤทธิศก จุลศักราช ๑๑๗๐ ตรงกับวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๓๕๑ พระชันษา ๓๘ ปี
 • พระมารดา คือ สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิง (ไม่ปรากฏพระนาม)

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิง (ไม่ปรากฏพระนาม)

 • สิ้นพระชนม์เมื่อครั้งแผ่นดินพระเจ้ากรุงธนบุรี
 • พระมารดา คือ สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าชายจุ้ย

ดูรายละเอียดที่ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์ หรือ สมเด็จพระบวรราชเจ้า กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ (พ.ศ. ๒๓๑๖ - ๒๓๖๐) เป็นพระราชโอรสลำดับที่ ๗ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

 • ประสูติเมื่อวันจันทร์ เดือน ๕ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีมะโรง เบญจศก จุลศักราช ๑๑๓๔ ตรงกับวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๓๑๕
 • มีพระนามเดิมว่า จุ้ย
 • ในรัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนเสนานุรักษ์
 • ใน พ.ศ. ๒๓๕๐ รัชกาลที่ ๑ โปรดเกล้าฯให้เลื่อนกรมขึ้นเป็น กรมหลวง และโปรดให้รับบัณฑูรน้อย
 • ใน พ.ศ. ๒๓๕๒ รัชกาลที่ ๒ โปรดเกล้าฯพระราชทานอุปราชาภิเษกเป็นพระมหาอุปราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคล เฉลิมพระนามาภิไธยว่า กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ ดำรงพระยศ พระมหาอุปราช อยู่ ๘ ปี
 • สวรรคตในรัชกาลที่ ๒ วันพุธ เดือน ๘ อุตราสาฒ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีฉลู นพศก จ.ศ. ๑๑๗๙ ตรงกับวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๓๖๐ พระชนมายุ ๔๕ พรรษา
 • พระโกศตั้งบนพระที่นั่งพุทไธสวรรค์
 • พระมารดา คือ สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี

พระโอรส พระธิดา

ดูรายละเอียดที่ พระโอรส-ธิดาในสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิง(ไม่ปรากฏพระนาม)

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าหญิง (ไม่ปรากฏพระนาม)

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงเอี้ยง

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดี (๑๔ พฤษภาคมพ.ศ. ๒๓๒๐-๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๓๖๖)

 • ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน ๗ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีระกา นพศก จุลศักราช ๑๑๓๙ ตรงกับวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๒๐
 • ในรัชกาลที่ ๑ พระราชทานนามใหม่ว่า "เจ้าฟ้าประไพวดี" แต่รัชกาลที่ ๔ ทรงออกพระนามว่า "ประภาวดี"
 • ปีมะโรง สัมฤทธิศก จุลศักราช ๑๑๗๐ พ.ศ. ๒๓๕๑ รัชกาลที่ ๑ ทรง สถาปนายศเป็น "กรมหลวงเทพยวดี"
 • สิ้นพระชนม์ในสมัย รัชกาลที่ ๒ เมื่อวันศุกร์ เดือน ๙ แรม ๒ ค่ำ ปีมะแม เบญจศก จุลศักราช ๑๑๘๕ ตรงกับวันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๓๖๖ พระชันษา ๔๗ ปี
 • พระมารดา คือ สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี


พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงจันทบุรี

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี (พ.ศ. ๒๓๔๑-๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๓๘๑)

 • ประสูติเมื่อ ปีมะเมีย นพศก จุลศักราช ๑๑๓๙ พ.ศ. ๒๓๔๑
 • วันจันทร์ เดือน ๑๒ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีเถาะ สัมฤทธิศก จุลศักราช ๑๑๖๖ พ.ศ. ๒๓๔๗ รัชกาลที่ ๑ ทรง สถาปนาขึ้นเป็น "สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี"
 • สิ้นพระชนม์ในสมัย รัชกาลที่ ๓ เมื่อวันเสาร์ เดือน ๔ ขึ้น ๓ ค่ำ ปีจอ เบญจศก จุลศักราช ๑๒๐๐ ตรงกับวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๓๘๑ พระชนมพรรษา ๔๒ พรรษา
 • พระมารดา คือ เจ้าจอมมารดาทองสุก

พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายกล้าย

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทักษ์เทวา (พ.ศ. ๒๓๒๑-สมัยรัชกาลที่ ๑)

 • ประสูติเมื่อปีจอ สัมฤทธิศก จุลศักราช ๑๑๔๐ พ.ศ. ๒๓๒๑ ในแผ่นดินพระเจ้ากรุงธนบุรี
 • สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๑
 • พระมารดา คือ เจ้าจอมมารดาภิมสวน

พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงนุ่ม

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงนุ่ม (พ.ศ. ๒๓๒๖-สมัยรัชกาลที่ ๓)

 • ประสูติเมื่อปีเถาะ เบญจศก จุลศักราช ๑๑๔๕ พ.ศ. ๒๓๒๖
 • สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ ๓
 • พระมารดา คือ เจ้าจอมมารดาปุย

พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายทับทิม

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอินทรพิพิธ (พ.ศ. ๒๓๒๖-๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๓๖๓)

พระโอรส พระธิดา

พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิง (ไม่ปรากฏพระนาม)

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง (พ.ศ. 2327-สมัยรัชกาลที่ 1)

 • ประสูติเมื่อปีมะโรง ฉศก จุลศักราช 1146 พ.ศ. 2327
 • สิ้นพระชนม์ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ในรัชกาลที่ 1
 • พระมารดา คือ เจ้าจอมมารดาดวง

พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงผะอบ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าผะอบ (พ.ศ. 2327-สมัยรัชกาลที่ 1)

 • ประสูติเมื่อปีมะโรง ฉศก จุลศักราช 1146 พ.ศ. 2327
 • สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 1
 • พระมารดา คือ เจ้าจอมมารดาภิมสวน

พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงพลับ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพลับ (พ.ศ. 2328-พ.ศ. 2409)

 • ประสูติเมื่อปีมะเส็ง สัปตศก จุลศักราช1147 พ.ศ. 2328
 • สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 4 เมื่อปีขาล สัปตศก จุลศักราช 1228 พ.ศ. 2409 พระชันษา 82 ปี
 • พระมารดา คือ เจ้าจอมมารดาคุ้ม

พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายอภัยทัต

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงเทพพลภักดิ์ (23 สิงหาคม พ.ศ. 2328 - 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2380)

 • ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน 9 แรม 3 ค่ำ ปีมะเสร็ง สัปตศก จุลศักราช 1147 ตรงกับวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2328
 • ในสมัยรัชกาลที่ 1 พ.ศ. 2350 ได้รับการโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็น "กรมหมื่นเทพพลภักดิ์"
 • ในสมัย รัชกาลที่ 2 ได้ทรงรับราชการว่ากรมพระคชบาล
 • ในสมัยรัขกาลที่ 3 พ.ศ. 2375 ได้รับการโปรดเกล้าเลื่อนกรมขึ้นเป็น "กรมหลวงเทพพลภักดิ์"
 • สิ้นพระชนม์ในสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อวันอังคารเดือน 3 แรม 11 ค่ำ ปีระกา นพศก จุลศักราช 1199 ตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2380 พระชันษา 52 ปี
 • พระมารดา คือ เจ้าจอมมารดาน้อยแก้ว (ธิดาพระยาจักรี เมืองนครศรีธรรมราช)

พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายอรุโณทัย

สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ (21 ตุลาคมพ.ศ. 2328 - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2375)

 • ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน 11 แรม 3 ค่ำ ปีมะเส็ง สัปตศก จุลศักราช 1147 ตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2328
 • ในรัชกาลที่ 1 พ.ศ. 2350 ได้รับการโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็น "กรมหมื่นศักดิพลเสพ"
 • ในรัชกาลที่ 2 ทรงกำกับกรมพระกลาโหม
 • ในรัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าให้อุปราภิเษกขึ้นเป็น กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ทรงอยู่ในตำแหน่งพระมหาอุปราช 8 ปี
 • ทิวงคตในรัชาลที่ 3 เมื่อวันอังคาร เดือน 6 ขึ้น 2 ค่ำ ปีมะโรง จัตวาศก จุลศักราช 1194 ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2375
 • พระโกศศพตั้งที่พระที่นั่งอิศราวินิจฉัย (วังหน้า)
 • พระมารดา คือ เจ้าจอมมารดานุ้ยใหญ่

พระโอรส พระธิดา

ประสูติก่อนอุปราชาภิเษก

 • พระองค์เจ้าหญิงอรุณ (พ.ศ. 2348-2428) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาน้อย
 • พระองค์เจ้าหญิงสำอาง (พ.ศ. 2350-2412) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาคุ้มใหญ่
 • พระองค์เจ้าชายสว่าง (พ.ศ. 2358-2404) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดางิ้ว
 • พระองค์เจ้าหญิงอัมพร (พ.ศ. 2358-2360) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาแสง
 • พระองค์เจ้าหญิงสังวาล (พ.ศ. 2359-2423) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเฟือง
 • พระองค์เจ้าชายกำภู (พ.ศ. 2360-2419) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาคำ ทรงเป็นต้นสกุล กำภู
 • พระองค์เจ้าชายกัมพล (พ.ศ. 2360-2366) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาตานี
 • พระองค์เจ้าชายอุทัย (พ.ศ. 2360-2392) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดางิ้ว
 • พระองค์เจ้าชายเกสรา (พ.ศ. 2360-2416) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาคุ้มเล็ก ทรงได้รับสถาปนาเป็นกรมหมื่นอานุภาพพิศาลศักดิ เมื่อ พ.ศ. 2408 ในรัชกาลที่ 4 ทรงเป็นต้นสกุล เกสรา
 • พระองค์เจ้าชายเนตร (พ.ศ. 2361-2377) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเฟือง
 • พระองค์เจ้าชายขจร (พ.ศ. 2363-2377) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดานิ่ม
 • พระองค์เจ้าชายอิศราพงศ์ (พ.ศ. 2363-2404) ทรงประสูติในพระองค์เจ้าดาราวดี พระธิดาในกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท ทรงได้รับสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าอิศราพงศ์ เมื่อ พ.ศ. 2394 ในรัชกาลที่ 4 ทรงเป็นต้นสกุล อิศรศักดิ์
 • พระองค์เจ้าหญิงอัมพา (พ.ศ. 2364-2366) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาฉิมสิงหฬ
 • พระองค์เจ้าชายนุช (พ.ศ. 2364-2417) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเฟือง ทรงเป็นต้นสกุล อนุชะศักดิ์
 • พระองค์เจ้าชายแฉ่ง (พ.ศ. 2365-2387) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดางิ้ว

ประสูติเมื่ออุปราชาภิเษกแล้ว

 • พระองค์เจ้าชาย (พ.ศ. 2367-2370) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาลูกจันทน์
 • พระองค์เจ้าชาย (พ.ศ. 2368) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาฉิมสิงหฬ
 • พระองค์เจ้าชายเริงคนอง (เรียกกันว่า พระองค์ชายป๊อก) (พ.ศ. 2372-2425) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาเอม ทรงเป็นต้นสกุล นันทิศักดิ์
 • พระองค์เจ้าหญิงบันเทิง (พ.ศ. 2372-2427) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาภู ทรงเสกสมรสกับสมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์
 • พระองค์เจ้าชายอินทวงศ์ (พ.ศ. 2372-2398) ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาพัน

พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายทับ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นจิตรภักดี (16 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2329 - 12 เมษายน พ.ศ. 2368)

 • ประสูติเมื่อวันศุกร์ เดือน 3 แรม 14 ค่ำ ปีมะเมีย อัฐศก จุลศักราช 1148 ตรงกับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2329
 • รัชกาลที่ 2 พ.ศ. 2356 ได้รับการโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็น "กรมหมื่นจิตรภักดี" ได้ทรงกำกับกรมช่างสิบหมู่ กรมช่างหล่อ
 • สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 3 วันอังคาร เดือน 5 แรม 10 ค่ำ ปีระกา สัปตศก จุลศักราช 1187 ตรงกับวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2368 พระชันษา 39 ปี
 • เป็นต้นราชสกุล ทัพพะกุล
 • พระมารดา คือ เจ้าจอมมารดาน้อย

พระโอรส-ธิดา

 • หม่อมเจ้าหญิงไภ
 • หม่อมเจ้าหญิงใหญ่
 • หม่อมเจ้าหญิงขาว
  • สิ้นชีพิตักษัย วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2453 ชนมายุกว่า 85 ปี
  • พระราชทานเพลิง ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2453
 • หม่อมเจ้าหญิงหนูใหญ่
 • หม่อมเจ้าหญิงกลีบเมฆ
  • ประสูติเมื่อปี พ.ศ. 2368
  • สิ้นชีพิตักษัย วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2421 ชนมายุ 53 ปี
 • หม่อมเจ้าชาย ???

พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงธิดา

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธิดา (พ.ศ. 2330 - พ.ศ. 2381)

 • ประสูติเมื่อปีมะแม นพศก จุลศักราช 1149 พ.ศ. 2330
 • สิ้นพระชนม์ในสมัย รัชกาลที่ 3 เมื่อปีจอ สัมฤทธิศก จุลศักราช 1200 พ.ศ. 2381 พระชันษา 52 ปี
 • พระมารดา คือ เจ้าจอมมารดาเอม

พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายคันธรส

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเรนทร์ (14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2330 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2359)

 • ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดี เดือน 3 ขึ้น 8 ค่ำ ปีมะแม นพศก จุลศักราช 1149 ตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2330
 • ในรัชกาลที่ 2 พ.ศ. 2356 ได้รับการโปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็น "กรมหมื่นศรีสุเรนทร์"
 • สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 2 เมื่อวันอังคาร เดือนยี่ ขึ้น 13 ค่ำ ปีชวด อัฐศก จุลศักราช 1178 ตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2359 พระชันษา 30 ปี
 • ไม่มีนามสกุลพระราชทาน
 • พระมารดา คือ เจ้าจอมมารดาพุ่ม

พระโอรส-ธิดา

 • หม่อมเจ้าหญิงมาลี
  • ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2353
  • สิ้นชีพิตักษัย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2420 พระชนมายุ 68 ปี
 • หม่อมเจ้าชาย ???
  • สิ้นชีพิตักษัยในรัชกาลที่ 3
  • พระราชทานเพลิง ณ วัดใหม่อมตรส วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2377
 • หม่อมเจ้าหญิง ???

พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงจงกลณี

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจงกลณี (พ.ศ. 2331 - รัชสมัยรัชกาลที่ 2)

 • ประสูติเมื่อปีวอก สัมฤทธิศก จุลศักราช 1150 หรือ พ.ศ. 2331
 • สิ้นพระชนม์ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2
 • พระมารดา คือ เจ้าจอมมารดาตานี

พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายสุริยา

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระรามอิศเรศร (3 พฤศจิกายนพ.ศ. 2332 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2397)

 • ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน 12 แรม 1 ค่ำ ปีระกา เอกศก จุลศักราช 1151 หรือ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2332
 • รัชกาลที่ 2 โปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น กรมหมื่นรามอิศเรศร โดยได้ว่าราชการความรับสั่งและความฎีกา
 • รัชกาลที่ 3 (พ.ศ. 2375) โปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น กรมขุนรามอิศเรศร
 • รัชกาลที่ 4 (พ.ศ. 2394) โปรดเกล้าฯ สถาปนาขึ้นเป็น กรมพระรามอิศเรศร สรรพเชษฐบรมวงศ์ ปฐมพงศ์ภูวนาถ วรราชศักดิสมมุติ วิสุทธิเกียรติคุณ วิบุลยเดชบดินทร์ นรินทรบพิตร
 • สิ้นพระชนม์ในรัชสมัยรัชกาลที่ 4 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2397 พระชันษา 66 ปี พระราชทานเพลิง ณ วัดสุวรรณาราม
 • พระมารดา คือ เจ้าจอมมารดาเพ็งใหญ่
 • ทรงเป็นต้นราชสกุล สุริยกุล

พระโอรส พระธิดา

 • หม่อมเจ้าหญิงใหญ่ (ไม่มีข้อมูล - 7 กันยายน พ.ศ. 2448)
  • สิ้นชีพิตักษัยวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2448
  • พระราชทานเพลิงศพ ณ วัดอรุณราชวราราม วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2450
 • หม่อมเจ้าชายหนู (พ.ศ. 2362 - ไม่มีข้อมูล)
  • ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2362
 • หม่อมเจ้าหญิงกลาง
 • หม่อมเจ้าหญิงประไภ
 • หม่อมเจ้าหญิงพยอม (ไม่มีข้อมูล - 15 เมษายน พ.ศ. 2452)
  • สิ้นชีพิตักษัยวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2452 ชนมายุกว่า 75 ปี
  • พระราชทานเพลิงศพ ณ วัดสระเกศ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2452
 • หม่อมเจ้าหญิงหรีด (พ.ศ. 2374 - 3 ตุลาคม พ.ศ. 2434)
  • ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2374
  • สิ้นชีพิตักษัย 3 ตุลาคม พ.ศ. 2434 ชนมายุ 61 ปี
 • หม่อมเจ้าชายสุนทรรส
  • เป็นผู้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตติยจุลจอมเกล้าสืบราชตระกูล
 • หม่อมเจ้าชายประทม (พ.ศ. 2375 - 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2428)
  • ประสูติเมื่อปี พ.ศ. 2375
  • สินชีพิตักษัย 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2428 ชนมายุ 54 ปี
  • พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2428
 • หม่อมเจ้าหญิงริต
 • หม่อมเจ้าหญิงเสงี่ยม (พ.ศ. 2380 - 21 ธันวาคมพ.ศ. 2459
  • ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2380
  • สิ้นชีพิตักษัยวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2459 ชนมายุ 81 ปี
  • พระราชทานเพลิง ณ วัดมกุฏกษัตริยาราม วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2460
 • หม่อมเจ้าหญิงถนอม
  • พระราชทานเพลิง ณ วัดอรุณราชวราราม
 • หม่อมเจ้าหญิงสงสาร
  • จดหมายเหตุรัชกาลที่ 3 ออกพระนามว่า หม่อมเจ้าหญิงกำพร้าสงสาร
  • สิ้นชีพิตักษัยวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2446
  • พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2447
 • หม่อมเจ้าหญิงเครือวัน
 • หม่อมเจ้าหญิงเล็ก
 • หม่อมเจ้าหญิงลม้าย (พ.ศ. 2384 - 2 กันยายน พ.ศ. 2460)
  • ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2384
  • สิ้นชีพิตักษัยวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2460 ชนมายุ 77 ปร
  • พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2460
 • หม่อมเจ้าชายเล็ก
 • หม่อมเจ้าหญิงเล็ก
 • หม่อมเจ้าหญิงสุ่ม (พ.ศ. 2387 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2457
  • ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2387
  • สิ้นชีพิตักษัย 17 ธันวาคม พ.ศ. 2457
  • พระราชทานเพลิง ณ วัดเครือวัลย์ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2460
 • หม่อมเจ้าชายหนู (พ.ศ. 2390 - 4 มกราคม พ.ศ. 2462)
  • ประสูติเมื่อปี พ.ศ. 2390
  • สิ้นชีพิตักษัย 4 มกราคม พ.ศ. 2462
  • พระราชทานเพลิง ณ วัดจักรวรรดิราชาวาส 15 มกราคม พ.ศ. 2462
 • หม่อมเจ้าชายจำเริญ
  • พระราชทานเพลิง ณ วัดเทวราชกุญชร 17 มกราคม พ.ศ. 2462
 • หม่อมเจ้าชายกุชฌงค์
 • หม่อมเจ้าหญิงสวัสดิ (พ.ศ. 2393 - 5 สิงหาคม พ.ศ. 2420)
  • ประสูติเมื่อ พ.ศ. 2393
  • สิ้นชีพิตักษัย 5 สิงหาคม พ.ศ. 2420 พระชนมายุ 27 ปี
 • หม่อมเจ้าชายจัน (บางแห่งว่าหม่อมเจ้าจั่น)
 • หม่อมเจ้าหญิงกลิ่น (ไม่มีข้อมูล - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2429)
  • สิ้นชีพิตักษัย 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2429
 • หม่อมเจ้าหญิงเป้า (10 มิถุนายน พ.ศ. 2394 - 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463)
  • ประสูติเมื่อ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2394
  • สิ้นชีพิตักษัย 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463 ชนมายุ 70 ปี
  • พระราชทานเพลิง ณ วัดโสมนัสวิหาร 14 ธันวาคม พ.ศ. 2464
 • หม่อมเจ้าหญิงชุ่ม
 • หม่อมเจ้าหญิงพร้อม
 • หม่อมเจ้าชายอินทนิล
 • หม่อมเจ้าชายสุด

พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าหญิงเกสร

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกสร (พ.ศ. 2332 - รัชสมัยรัชกาลที่ 2)

 • ประสูติเมื่อปีระกา เอกศก จุลศักราช 1151 หรือ พ.ศ. 2332
 • สิ้นพระชนม์ในรัชสมัยรัชกาลที่ 2
 • พระมารดา คือ เจ้าจอมมารดาประทุมา

พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงมณฑา

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามณฑา (พ.ศ. 2333 - 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2404)

 • ประสูติเมื่อปีจอ โทศก จุลศักราช 1152 หรือ พ.ศ. 2333
 • สิ้นพระชนม์ในรัชสมัยรัชกาลที่ 4 วันพฤหัสบดี เดือน 8 อตราสาฒ ขึ้น 11 ค่ำ ปีระกา ตรีศก จุลศักราช 1223 หรือ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2404
 • พระมารดา คือ เจ้าจอมมารดานิ่ม

พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงมณี

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามณี (พ.ศ. 2333 - รัชสมัยรัชกาลที่ 4)

 • ประสูติเมื่อปีจอ โทศก จุลศักราช 1152 หรือ พ.ศ. 2333
 • ส้นพระชนม์ในรัชสมัยรัชกาลที่ 4
 • พระมารดาคือ เจ้าจอมมารดาอู่

พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงดวงสุดา

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดวงสุดา (พ.ศ. 2333 - รัชสมัยรัชกาลที่ 4)

 • ประสูติเมื่อปีจอ โทศก จุลศักราช 1152 หรือ พ.ศ. 2333
 • ส้นพระชนม์ในรัชสมัยรัชกาลที่ 4
 • พระมารดา คือ เจ้าจอมมารดาน้อย

พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงจักรจั่น

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรจั่น (พ.ศ. 2333 - รัชสมัยรัชกาลที่ 2)

 • ประสูติเมื่อปีจอ โทศก จุลศักราช 1152 หรือ พ.ศ. 2333
 • สิ้นพระชนม์ในรัชสมัยรัชกาลที่ 2
 • พระมารดา คือ เจ้าจอมมารดาอิ่ม

พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายวาสุกรี

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส (11 ธันวาคมพ.ศ. 2333-9 ธันวาคมพ.ศ. 2396)

 • ประสูติเมื่อวันเสาร์ เดือนอ้าย ขึ้น 5 ค่ำ ปีจอ โทศก จุลศักราช 1152 หรือ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2333
 • พ.ศ. 2345 ได้ผนวชเป็นสามเณร และศึกษาอยู่ในสำนักสมเด็จพระวันรัต (แก้ว) วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
 • ในรัชกาลที่ 2 พ.ศ. 2353 ผนวชและทรงได้รับการสถาปนาเป็น พระราชาคณะที่ กรมหมื่นนุชิตชิโนรส ศรีสุคตขัตติยวงศ์
 • ในรัชกาลที่ 3 ได้รับการสถาปนาเป็น เจ้าคณะกลาง
 • ในรัชกาลที่ 4 ได้ทรงรับมหาสมณุตมาภิเษก สถาปนาเป็น กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส ฯ
 • สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ 4 วันศุกร์ เดือนอ้าย ขึ้น 9 ค่ำ ปีฉลู เบญจศก จุลศักราช 1215 หรือ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2396 พระชนมายุ 64 พรรษา
 • ในรัชกาลที่ 6 12 เมษายน พ.ศ. 2464 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยนคำนำหน้าพระนามเป็น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส ฯ
 • พระมารดา คือ ท้าวทรงกันดาล (เจ้าจอมมารดาจุ้ย)
 • ทรงมีงานพระราชนิพนธ์มากมาย เช่น ลิลิตเพลงพ่าย ฯลฯ

พระนามกรม

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช มีพระราชโอรส 15 พระองค์ และพระราชธิดา 2 พระองค์ที่ได้ทรงกรม จากพระราชโอรสและพระราชธิดารวมทั้งสิ้น 42 พระองค์

การตั้งกรมพระราชโอรสและพระราชธิดาในรัชกาลที่ 1

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชโอรสและพระราชธิดารวมทั้งสิ้น 42 พระองค์ แต่พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระองค์ที่ได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าต่างกรมทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในมีจำนวนทั้งสิ้น 17 พระองค์ ในจำนวนนี้เป็นพระราชโอรส 15 พระองค์ และพระราชธิดา 2 พระองค์ โดยพระราชโอรสพระองค์แรกที่ทรงสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าต่างกรม ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ส่วนพระราชธิดาพระองค์แรกที่ทรงสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าต่างกรม ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงเทพยวดี และพระราชบุตรพระองค์สุดท้ายที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าต่างกรม ได้แก่ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นไกรสรวิชิต ซึ่งได้รับการสถาปนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระนามทรงกรม

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่ได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าต่างกรม มีพระนามกรมดังต่อไปนี้

พ.ศ. 2325

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

พ.ศ. 2335

พ.ศ. 2348

พ.ศ. 2350

พ.ศ. 2351

พ.ศ. 2353

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส

พ.ศ. 2356

พ.ศ. 2359

พ.ศ. 2367

พ.ศ. 2372

ไม่ทราบปี พ.ศ.

ดูเพิ่ม

The article is a derivative under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. A link to the original article can be found here and attribution parties here. By using this site, you agree to the Terms of Use. Gpedia Ⓡ is a registered trademark of the Cyberajah Pty Ltd.