พระราชสันตติวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชโอรสและพระราชธิดาที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดารวมทั้งสิ้น 51 พระองค์ โดยประสูติก่อนบรมราชาภิเษก 38 พระองค์ และประสูติหลังจากบรมราชาภิเษก 13 พระองค์ ซึ่งมีรายพระนามเรียงตามพระประสูติกาล ดังต่อไปนี้

รายพระนามพระราชโอรสและพระราชธิดา

ประสูตินอกพระมหาเศวตฉัตร
ลำดับ พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษารวม ต้นราชสกุล
1 Emblem of the House of Chakri.svg พระองค์เจ้าชายกระวีวงศ์ เจ้าจอมมารดาหงิม 4 มิถุนายน พ.ศ. 2354 พ.ศ. 2363 10 ปี -
2 Emblem of the House of Chakri.svg พระองค์เจ้าหญิงใหญ่ เจ้าจอมมารดาน้อยเมือง 5 ตุลาคม พ.ศ. 2354 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2358 15 ปี -
3 กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ.jpg พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงวิลาศ
(กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ)
เจ้าจอมมารดาบาง 5 ธันวาคม พ.ศ. 2354 21 สิงหาคม พ.ศ. 2388 35 ปี -
4 Emblem of the House of Chakri.svg พระองค์เจ้าชายดำ เจ้าจอมมารดาเฟือง 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2354 พ.ศ. 2359 6 ปี -
5 พระองค์เจ้าดวงเดือน.jpg พระองค์เจ้าหญิงดวงเดือน เจ้าจอมมารดาสุดใหญ่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2354 พ.ศ. 2414 62 ปี -
6 Emblem of the House of Chakri.svg พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดาจาด 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2355 พ.ศ. 2364 10 ปี -
7 Emblem of the House of Chakri.svg พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายศิริวงศ์
(กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์)
เจ้าจอมมารดาทรัพย์ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2355 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2382 28 ปี ราชสกุลศิริวงศ์
8 Emblem of the House of Chakri.svg พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายลักขณานุคุณ เจ้าจอมมารดาบาง 20 มกราคม พ.ศ. 2355 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2378 24 ปี -
9 Emblem of the House of Chakri.svg พระองค์เจ้าหญิงกมุท เจ้าจอมมารดาอิ่ม 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2356 พ.ศ. 2364 9 ปี -
10 Emblem of the House of Chakri.svg พระองค์เจ้าหญิงมาลี เจ้าจอมมารดาแย้ม 21 มิถุนายน พ.ศ. 2357 23 ธันวาคม พ.ศ. 2400 44 ปี -
11 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกเมน กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์.jpg พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายโกเมน
(กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์)
เจ้าจอมมารดาเฟือง 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2358 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2404 46 ปี ราชสกุลโกเมน
12 Emblem of the House of Chakri.svg พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายคเนจร
(กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์)
เจ้าจอมมารดาน้อยเมือง 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2358 4 กันยายน พ.ศ. 2421 64 ปี ราชสกุลคเนจร
13 Emblem of the House of Chakri.svg พระองค์เจ้าชาย เจ้าจอมมารดาน้อยลาว พ.ศ. 2358 พ.ศ. 2364 6 ปี -
14 Emblem of the House of Chakri.svg พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายงอนรถ เจ้าจอมมารดาอาบ 4 มกราคม พ.ศ. 2358 พ.ศ. 2393 36 ปี ราชสกุลงอนรถ
15 กรมหมื่นภูมินทรภักดี.jpg พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายลดาวัลย์
(กรมหมื่นภูมินทรภักดี)
เจ้าจอมมารดาเอมน้อย 24 มกราคม พ.ศ. 2358 27 มิถุนายน พ.ศ. 2417 60 ปี ราชสกุลลดาวัลย์
16 Emblem of the House of Chakri.svg พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงเงินยวง เจ้าจอมมารดายี่สุ่น 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2358 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2421 64 ปี -
17 Emblem of the House of Chakri.svg พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงเสงี่ยม เจ้าจอมมารดาจัน พ.ศ. 2358 22 มกราคม พ.ศ. 2427 70 ปี -
18 Emblem of the House of Chakri.svg พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงพงา เจ้าจอมมารดาเขียว 28 มิถุนายน พ.ศ. 2359 18 ตุลาคม พ.ศ. 2399 41 ปี -
19 พระองค์เจ้าแสงจันทร์.jpg พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงแสงจันทร์ เจ้าจอมมารดาสุดใหญ่ พ.ศ. 2359 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2418 70 ปี -
20 พระองค์เจ้านิเวศน์.jpg พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงนิเวศน์ เจ้าจอมมารดาอิ่ม พ.ศ. 2359 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2441 83 ปี -
21 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมสาย กรมขุนราชสีหวิกรม.jpg พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายชุมสาย
(กรมขุนราชสีหวิกรม)
เจ้าจอมมารดาเอมใหญ่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2359 24 กันยายน พ.ศ. 2411 53 ปี ราชสกุลชุมสาย
22 Emblem of the House of Chakri.svg พระองค์เจ้าชาย เจ้าจอมมารดาน้อยเมือง พ.ศ. 2360 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2360 ไม่ถึงปี -
23 พระองค์เจ้าสุบงกช.jpg พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงสุบงกช เจ้าจอมมารดาน้อยลาว 30 สิงหาคม พ.ศ. 2360 28 ตุลาคม พ.ศ. 2425 67 ปี -
24 Emblem of the House of Chakri.svg พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดาลูกจันทน์ พ.ศ. 2360 พ.ศ. 2360 ไม่ถึงปี -
25 Emblem of the House of Chakri.svg พระองค์เจ้าหญิงเลขา เจ้าจอมมารดาบัว 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2361 30 มิถุนายน พ.ศ. 2392 32 ปี -
26 กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร1.jpg พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงละม่อม
(กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร)
เจ้าจอมมารดาทรัพย์ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2361 17 สิงหาคม พ.ศ. 2439 79 ปี -
27 Emblem of the House of Chakri.svg พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายเปียก เจ้าจอมมารดาเหม็น พ.ศ. 2362 พ.ศ. 2398 37 ปี ราชสกุล ปิยากร
28 Emblem of the House of Chakri.svg พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงเกศนี เจ้าจอมมารดาพึ่ง พ.ศ. 2362 5 มีนาคม พ.ศ. 2392 31 ปี -
29 กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ.jpg พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายอุไร
(กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ)
เจ้าจอมมารดาเขียว พ.ศ. 2362 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2416 55 ปี ราชสกุลอุไรพงศ์
30 พระองค์เจ้ากินรี.jpg พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงกินรี เจ้าจอมมารดาฉิม พ.ศ. 2362 13 เมษายน พ.ศ. 2437 76 ปี -
31 Emblem of the House of Chakri.svg พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดาอ่อน พ.ศ. 2362 พ.ศ. 2363 1 ปี -
32 Emblem of the House of Chakri.svg พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายอรรณพ
(กรมหมื่นอุดมรัตนราษี)
เจ้าจอมมารดาพึ่ง 10 มีนาคม พ.ศ. 2363 พ.ศ. 2409 47 ปี ราชสกุลอรรณพ
33 Emblem of the House of Chakri.svg พระองค์เจ้าหญิงเล็ก เจ้าจอมมารดาบัว พ.ศ. 2364 พ.ศ. 2367 2 ปี -
34 Emblem of the House of Chakri.svg พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงพวงแก้ว เจ้าจอมมารดายี่สุ่น พ.ศ. 2364 พ.ศ. 2392 29 ปี -
35 Emblem of the House of Chakri.svg พระองค์เจ้าหญิงประไพพักตร์ เจ้าจอมมารดาเล็ก พ.ศ. 2364 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2417 54 ปี -
36 Emblem of the House of Chakri.svg พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงฉวีวรรณ เจ้าจอมมารดาฉิม พ.ศ. 2365 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2429 65 ปี -
37 Emblem of the House of Chakri.svg พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดาจันทร์โฉม พ.ศ. 2365 ในรัชกาลที่ 2 -
38 Emblem of the House of Chakri.svg พระองค์เจ้าหญิง เจ้าจอมมารดาสาดใหญ่ พ.ศ. 2365 พ.ศ. 2367 2 ปี -
ประสูติเมื่อในพระมหาเศวตฉัตร
ลำดับ พระฉายาลักษณ์ พระนาม พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์ พระชันษารวม ต้นราชสกุล
39 Emblem of the House of Chakri.svg พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายลำยอง เจ้าจอมมารดาวัน 1 มกราคม พ.ศ. 2367 ในรัชกาลที่ 4 ราชสกุลลำยอง
40 พระองค์เจ้ากัลยาณี.jpg พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงกัลยาณี เจ้าจอมมารดาอิ่ม 14 มิถุนายน พ.ศ. 2368 5 เมษายน พ.ศ. 2419 51 ปี -
41 Emblem of the House of Chakri.svg พระองค์เจ้าหญิงนรลักษณ์ เจ้าจอมมารดาน้อยพระแสง พ.ศ. 2368 พ.ศ. 2405 38 ปี -
42 Emblem of the House of Chakri.svg พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายเฉลิมวงศ์ เจ้าจอมมารดาน้อยใหญ่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2368 พ.ศ. 2392 25 ปี -
43 พระองค์เจ้าจามรี.jpg พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงจามรี เจ้าจอมมารดาปุก 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2369 22 กันยายน พ.ศ. 2432 64 ปี -
44 Emblem of the House of Chakri.svg พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงกฤษณา เจ้าจอมมารดาหุ่น 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2369 พ.ศ. 2407 39 ปี -
45 กรมหมื่นภูบดีราชหฤทัย.jpg พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายอมฤตย์
(กรมหมื่นภูบดีราชหฤทัย)
เจ้าจอมมารดาแก้ว 5 สิงหาคม พ.ศ. 2369 6 มีนาคม พ.ศ. 2413 44 ปี -
46 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุบรรณ กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราธิบาล.jpg พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายสุบรรณ
(กรมขุนภูวไนยนฤเบนทราธิบาล)
เจ้าจอมมารดาขำ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2369 12 มกราคม พ.ศ. 2419 59 ปี ราชสกุลสุบรรณ
47 Emblem of the House of Chakri.svg พระองค์เจ้าชาย เจ้าจอมมารดาเจ๊ก พ.ศ. 2369 พ.ศ. 2371 2 ปี -
48 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหรา กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ.jpg พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายสิงหรา
(กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ
ฑีฆชนม์เชษฐประยูร)
เจ้าจอมมารดาคล้าย 10 ธันวาคม พ.ศ. 2369 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2446 77 ปี ราชสกุลสิงหรา
49 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมพูนุท กรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ์.jpg พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายชมพูนุท
(กรมขุนเจริญผลภูลสวัสดิ์)
เจ้าจอมมารดาสัมฤทธิ์ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2370 1 เมษายน พ.ศ. 2435 67 ปี ราชสกุลชมพูนุท
50 Emblem of the House of Chakri.svg พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าชายจินดา เจ้าจอมมารดาพลับ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2370 พ.ศ. 2392 23 ปี -
51 พระเจ้าอัยยิกาเธอ กรมหลวงวรเสรฐสุดา.jpg พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าหญิงบุตรี
(กรมหลวงวรเสรฐสุดา)
ท้าวสมศักดิ์ (เจ้าจอมมารดาอึ่ง) 17 มิถุนายน พ.ศ. 2371 1 ธันวาคม พ.ศ. 2450 80 ปี -

พระนามกรม

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะได้ทรงกรมจากสมเด็จพระบรมชนกนาถนั้นมักจะเป็นพระราชโอรสและพระราชธิดาที่ประสูติก่อนบรมราชาภิเษก ส่วนพระราชโอรสและพระราชธิดาที่ประสูติภายหลังบรมราชาภิเษกนั้นจะมักจะได้โปรดเกล้า ฯ ให้ทรงกรมโดยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชโอรสที่ได้ทรงกรมพระองค์แรกคือ สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ พระราชธิดาที่ได้ทรงกรมพระองค์แรกคือ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ

เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสวยราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 4 ได้ทรงบัญญัติคำนำพระนามพระราชโอรสพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ และได้ใช้คำนำพระนามนี้มาจนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีพระบรมราชโองการให้เปลี่ยนเป็น พระเจ้าบรมวงศ์เธอ แทน

พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้รับการสถาปนาเป็นเจ้าต่างกรม มีพระนามกรมดังต่อไปนี้

กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ พระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงกรมชั้นกรมหลวง (กรมหลวงอีกพระองค์เป็นพระราชธิดา)
กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร พระราชธิดาพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ได้ทรงกรมชั้นสูงสุดในชั้นกรมพระยา

พ.ศ. 2381

พ.ศ. 2388

พ.ศ. 2394

พ.ศ. 2400

อุดมรัตนราษี - พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอุดมรัตนราษี (26 ตุลาคม พ.ศ. 2363 - 26 มกราคม พ.ศ. 2409)

พ.ศ. 2403

ภูวนัยนฤเบนทราธิบาล - พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราธิบาล (17 ตุลาคม พ.ศ. 2369 - 12 มกราคม พ.ศ. 2427)

พ.ศ. 2404

พ.ศ. 2407

พ.ศ. 2409

พ.ศ. 2411

พ.ศ. 2439

ดูเพิ่ม

อ้างอิง

  • ราชสกุลวงศ์ พระนามเจ้าฟ้าและพระองค์เจ้าในกรุงรัตนโกสินทร์. โรงพิมพ์ไทย. พ.ศ. 2463. Unknown parameter |month= ignored (help); Check date values in: |year= (help)
  • กรมศิลปากร, สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์. ราชสกุลวงศ์. พิมพ์ครั้งที่ 14. กรุงเทพฯ:สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร. 2554, หน้า 229
The article is a derivative under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. A link to the original article can be found here and attribution parties here. By using this site, you agree to the Terms of Use. Gpedia Ⓡ is a registered trademark of the Cyberajah Pty Ltd.