พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงษ์ประวัติ

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหมื่นทิวากรวงษ์ประวัติ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ ชั้น 4
พระองค์เจ้าชั้นเอก
พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค.jpg
อธิบดีกรมราชพัสดุ
ภรรยาชายา
หม่อมเจ้าหญิงประสานศัพท์ เกษมศรี
หม่อม
9 ท่าน
พระบุตร30 องค์
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดาเจ้าจอมมารดาจันทร์ พระสนมเอก
ประสูติ17 สิงหาคม พ.ศ. 2400
สิ้นพระชนม์3 มกราคม พ.ศ. 2458 (57 ปี)

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงษ์ประวัติ[1] มีพระนามเดิมว่า พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นองคมนตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว[2][3] และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว[4] และเป็นต้นราชสกุลเกษมศรี

พระประวัติ

เป็นพระราชโอรสลำดับที่ 30 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาจันทร์ พระสนมเอก เมื่อวันจันทร์ เดือน 9 แรม 12 ค่ำ ปีมะเส็ง นพศก จ.ศ. 1219 ตรงกับวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2400

วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2439 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสถาปนาขึ้นเป็น พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นทิวากรวงษประวัติ ทรงศักดินา 15000[5] และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กำกับกรมช่างมุก

เมื่อพระชันษาครบอุปสมบท ทรงผนวชที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในสำนัก สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ แล้วเสด็จไปจำพรรษา ณ วัดบวรนิเวศพรรษา 1 ถึงพ.ศ. 2439  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระสุพรรณบัฏสถาปนาเป็นพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นทิวากรวงษประวัติ ทรงกำกับกรมช่างมุกและทรงรับราชการด้านใหญ่ ทำการปฏิสังขรณ์วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงรับราชการตำแหน่งอธิบดีกรมราชพัสดุ ในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ  แต่ทรงปฏิบัติได้ไม่นาน เนื่องจากประชวรพระโรคภายใน จึงกราบถวายบังคมลาออกจากราชการประจำ คงรับแต่ราชการจรเป็นครั้งคราว ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี เมื่อพ.ศ. 2430 เป็นกรรม- สัมปาทิกหอพระสมุดวชิรญาณ ชุดที่ 3 และได้รับพระราชทานเครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ จุลสุราภรณ์ มงกุฎสยาม และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 4 ชั้นที่ 2

นอกจากทรงงานประจำและงานจรที่ทรงปฏิบัติแล้ว ยังมีงานอดิเรกที่ทรงรักและทรงอัจฉริยภาพอย่างยิ่ง ได้แก่

การละคร ทรงถนัดทั้งแบบละครเก่าและละครใหม่ ทรงแสดงละครทั้งละครพูดและละครร้องเช่น เรื่องโจร 40 เรื่องผัวกลัวเมีย และเรื่องนิทราชาคริต

การดนตรี โปรดการเล่นซอสามสายกับระนาด  ทรงจัดตั้งวงมโหรีปี่พาทย์  ที่มีชื่อเสียงโดดเด่นในสมัยรัชกาลที่ 5

การเล่นกล้วยไม้ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่า ทรงเป็นคนไทยคนแรกที่รู้จักเลี้ยงกล้วยไม้อย่างประณีต จนในที่สุดทรงเพาะพันธุ์ไม้ขึ้นได้สำเร็จ เช่น แคทลียาชื่อ ทิวากาเรียนา

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงษ์ประวัติ ประชวรพระโรคบังคนเบาพิการ สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2458 ณ วังถนนขาวสามเสน สิริพระชันษาได้ 59 ปี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ มาพระราชทานน้ำสรงพระศพ เจ้าพนักงานเชิญพระศพลงในพระลอง ตั้งบนแว่นฟ้า 2 ชั้น ประกอบพระโกศมณฑป และโปรดให้ข้าราชการไว้ทุกข์ 15 วัน[6] ได้รับพระราชทานเพลิงพระศพ ณ พระเมรุวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2459[1]

ผลงาน / งานประพันธ์

1.โคลงภาพเรื่องรามเกียรติ์ที่วัดพระศรีรัตนศาสดราม ห้องที่งที่ 40 – 4  รวมโคลง 56 บท เนื้อความตั้งแต่ทศกัณฐ์ฝันร้ายจนถึงพิเภกทูลเรื่องทัพยักษ์ในเมืองลงกา

2.  โคลงภาพพระราชพงศาวดาร โคลงประกอบรูปที่ 80 แผ่นดินพระเจ้าเอกทศ  ภาพพระยาไทรถวายช้างเล็บค โคลงประกอบรูปท่  2  แผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ภาพไฟไหม้อินทราภิเศกมหาปราสาท

3.   วชิรญาณสภาษิต*  จำนวน 2 บท

4.   โคลงสุภาษิตใหม่ หรือโคลงสุภาษิตเจ้านาย   16 บท

โคลงความรัก  

โคลงความเกลียดชัง  

โคลงความเบื่อหน่าย  

โคลงความเย่อหยิ่ง  

โคลงความอาลัย  

โคลงความริษยา  

โคลงความพยาบาท  

โคลงความอาย  

โคลงความกลัวขลาด  

โคลงความกล้าหาญ  

โคลงความเกียจคร้าน  

โคลงความเพียร  

โคลงความโทมนัส  

โคลงความโกง  

โคลงความสัตย์ซื่อ  

โคลงความโกรธ


5. โคลงความเท็จ ซึ่งเป็นโคลงว่าด้วยของสิ่งเดียวจำนวน 7 บท  ต่อมารวมพิมพ์ในชื่อว่าโคลงพิพิธพากย์  

6. ยันตรสาตร ในโคลงยอพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาบำราบปรปักษ์

7. อธิบายด้วยเครื่องหอม 7 ประการ

8. Court  ข่าวราชการ  ทรงพระนิพนธ์ 6 ฉบับคือ

วันจันทร์ เดือน 9 ขึ้น 3 ค่ำ ปีชวดอัฐศก จุลศักราช 1238 (พ.ศ. 2419)  

วันพุธ เดือน 9 แรม 4 ค่ำ ปีชวดอัฐศก จุลศักราช 1238

วันศุกร์ เดือน 10 ขึ้น 6 ค่ำ ปีชวดอัฐศก จุลศักราช 1238

วันเสาร์ เดือน 10 ขึ้น 14 ค่ำ ปีชวดอัฐศก จุลศักราช 1238

วันอาทิตย์ เดือน 10 แรม 7 ค่ำ ปีชวดอัฐศก จุลศักราช 1238

วันจันทร์ เดือน 10 แรม 15 ค่ำ ปีชวดอัฐศก จุลศักราช 1238

พระโอรสและพระธิดา

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงษ์ประวัติ มีชายา 1 องค์ และหม่อม 9 ท่าน ได้แก่

 1. หม่อมเพิ่ม (สกุลเดิม : สโรบล)
 2. หม่อมพลัด
 3. หม่อมละม้าย (สกุลเดิม : ปาณิกบุตร)
 4. หม่อมเป้า
 5. หม่อมเจ้าหญิงประสานศัพท์ (ราชสกุลเดิม : สิงหรา) พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ ฑีฆชนม์เชษฐประยูร
 6. หม่อมสอน (สกุลเดิม : พวงนาค)
 7. หม่อมแช่ม
 8. หม่อมเชย
 9. หม่อมเชื้อ
 10. หม่อมแหวน (สกุลเดิม : ปาณิกบุตร)

โดยมีพระโอรสธิดารวมทั้งหมด 30 พระองค์ เป็นชาย 18 พระองค์ และหญิง 12 พระองค์

พระรูป พระนาม พระมารดา ประสูติ สิ้นพระชนม์/สิ้นชีพิตักษัย คู่สมรส
หม่อมเจ้าปฏิพัทธเกษมศรี.JPG 1. หม่อมเจ้าปฏิพัทธเกษมศรี ท.จ. (องคมนตรี) ที่ 1 ในหม่อมเพิ่ม มีนาคม 2415 27 พฤศจิกายน 2467 หม่อมรอด
หม่อมเนื่อง (ปันยารชุน)
Emblem of the House of Chakri.svg 2. หม่อมเจ้าหญิงเม้า ที่ 2 ในหม่อมเพิ่ม พ.ศ. 2416 27 ธันวาคม 2418
Emblem of the House of Chakri.svg 3. หม่อมเจ้าสมบัติบูรณ์ หม่อมพลัด พฤษภาคม 2417 3 พฤษภาคม 2466 หม่อมจำเริญ (ปาณิกบุตร)
หม่อมพู
พระองค์เจ้าศุภโยคเกษม.jpg 4. หม่อมเจ้าศุภโยคเกษม
(พ.ศ. 2464: พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุภโยคเกษม) พระนามเดิม หม่อมเจ้าเณร
ที่ 3 ในหม่อมเพิ่ม 29 สิงหาคม 2417 6 มกราคม 2475 หม่อมขาว (สุรนันท์)
หม่อมนวม (เสขรฤทธิ์)
หม่อมพิง (สุรนันท์)
Emblem of the House of Chakri.svg 5. หม่อมเจ้าหญิงผกามาลย์ ที่ 1 ในหม่อมละม้าย 1 มิถุนายน 2424 27 กุมภาพันธ์ 2468
Emblem of the House of Chakri.svg 6. หม่อมเจ้าหญิงวรวิลาศรำไพ หม่อมเป้า เมษายน 2426 2 ตุลาคม 2451 หม่อมเจ้าอนุชาติสุขสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์
Emblem of the House of Chakri.svg 7. หม่อมเจ้าชาย (ไม่ปรากฏพระนาม) พ.ศ. 2428 26 พฤษภาคม 2434
หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม.JPG 8. หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม หม่อมเจ้าหญิงประสานศัพท์ 14 พฤศจิกายน 2429 25 กันยายน 2506 หม่อมเจ้าหญิงสุขศรีสมร เกษมศรี
หม่อมน้อม
หม่อมเจ้านิลประภัศร.JPG 9. นายพลตรี หม่อมเจ้านิลประภัศร เกษมศรี

(ท.จ., ต.ช., ต.ม., ว.ป.ร.3, ร.ศ.ม.(ศ), ร.จ.ม.)

ที่ 1 ในหม่อมสอน 29 ตุลาคม 2433 15 ตุลาคม 2476 หม่อมประภัศร์ (หงสกุล)
Emblem of the House of Chakri.svg 10. หม่อมเจ้าตระการโชค ที่ 2 ในหม่อมละม้าย พ.ศ. 2433 1 มีนาคม 2447
หม่อมเจ้าสมภพ.JPG 11. หม่อมเจ้าสมภพ (ท่านชายสำเภา) หม่อมแช่ม 7 สิงหาคม 2434 24 กันยายน 2506 หม่อมเยื้อน (ลักษณะประนัย)
Emblem of the House of Chakri.svg 12. หม่อมเจ้าเผือก ไม่ทราบปี ไม่ทราบปี
หม่อมเจ้าจิตรโภคทวี.JPG 13. หม่อมเจ้าจิตรโภคทวี ที่ 3 ในหม่อมละม้าย 10 ตุลาคม 2436 16 พฤศจิกายน 2489 หม่อมพร (เลาหเศรษฐี)
Emblem of the House of Chakri.svg 14. หม่อมเจ้าเล็ก ที่ 2 ในหม่อมสอน 1 มกราคม 2436 6 พฤษภาคม 2437
Emblem of the House of Chakri.svg 15. หม่อมเจ้าหญิง (ไม่ปรากฏพระนาม) 7 กันยายน 2437 2 กรกฎาคม 2438
หม่อมเจ้าวัฒยากร.JPG 16. หม่อมเจ้าวัฒยากร ที่ 3 ในหม่อมสอน 28 สิงหาคม 2438 14 เมษายน 2517 หม่อมละออง (สุขสถิตย์)
หม่อมสายหยุด (ตะเวทีกุล)
Emblem of the House of Chakri.svg 17. หม่อมเจ้าอรรคพันธ์ ที่ 1 ในหม่อมเชย มิถุนายน 2438 ตุลาคม 2461
หม่อมเจ้าสุขศรีสมร.JPG 18. หม่อมเจ้าหญิงสุขศรีสมร ที่ 4 ในหม่อมละม้าย 11 ตุลาคม 2438 16 ธันวาคม 2487 หม่อมเจ้าพูนศรีเกษม เกษมศรี
หม่อมเจ้าอุทัยพงศ์.JPG 19. หม่อมเจ้าหญิงอุทัยพงศ์ ที่ 1 ในหม่อมเชื้อ 10 สิงหาคม 2439 12 กุมภาพันธ์ 2500 หม่อมเจ้าสืบสุขสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
Emblem of the House of Chakri.svg 20. หม่อมเจ้าชาย (ไม่ปรากฏพระนาม) ไม่ทราบปี พ.ศ. 2439
หม่อมเจ้าสมทรง.JPG 21. หม่อมเจ้าหญิงสมทรง ที่ 4 ในหม่อมสอน 17 กันยายน 2441 22 กุมภาพันธ์ 2485 หม่อมเจ้านิกรเทวัญ เทวกุล
หม่อมเจ้าอธิพรพงศ์.JPG 22. หม่อมเจ้าอธิพรพงศ์ ที่ 1 ในหม่อมแหวน 15 มกราคม 2441 8 ธันวาคม 2507 หม่อมเกสรบุปผา (อาคมานนท์)
หม่อมเจ้าวิไลวรรณ.JPG 23. หม่อมเจ้าหญิงวิไลวรรณ ที่ 2 ในหม่อมเชื้อ 4 กรกฎาคม 2442 20 มกราคม 2489 หม่อมเจ้าสืบสุขสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
Emblem of the House of Chakri.svg 24. หม่อมเจ้าหญิงรำไพเยาวยุภา (ท่านหญิงตุ๊) ไม่ทราบปี 2 ตุลาคม 2451 หม่อมเจ้าอนุชาติสุขสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
หม่อมเจ้าสโมสรเกษม.JPG 25. หม่อมเจ้าสโมสรเกษม ที่ 5 ในหม่อมละม้าย 16 เมษายน 2445 23 เมษายน 2532 หม่อมเจ้าหญิงแขไขจรัสศรี (เทวกุล)
หม่อมเจ้ามัณฑนา.JPG 26. หม่อมเจ้าหญิงมัณฑนา (ท่านหญิงสั้น) ที่ 2 ในหม่อมเชย 20 เมษายน 2445 23 กรกฎาคม 2488
หม่อมเจ้าวงศ์แข.JPG 27. หม่อมเจ้าหญิงวงศ์แข ที่ 5 ในหม่อมสอน 1 พฤษภาคม 2445 18 กันยายน 2539 หม่อมเจ้านิวัทธวงศ์ เกษมสันต์
หม่อมเจ้ามงคลโยค.JPG 28. หม่อมเจ้ามงคลโยค ที่ 2 ในหม่อมแหวน 29 มิถุนายน 2453 12 พฤศจิกายน 2473
หม่อมเจ้าเกษมเสาวภา.JPG 29. หม่อมเจ้าหญิงเกษมเสาวภา
(ลาออกจากฐานันดรศักดิ์)
ที่ 3 ในหม่อมแหวน 8 มิถุนายน 2457 29 มกราคม 2545 เพียร์ ชัคกาเรีย
หม่อมเจ้าบุญโศลกเกษม.JPG 30. หม่อมเจ้าบุญโศลกเกษม ที่ 4 ในหม่อมแหวน 12 มกราคม 2458 26 ธันวาคม 2540 หม่อมศรีสมบัติ (อาคมานนท์)

พระอิสริยยศ

 • พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค (17 สิงหาคม พ.ศ. 2400 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2411)
 • พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค (1 ตุลาคม พ.ศ. 2411 – 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2439)
 • พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นทิวากรวงษ์ประวัติ (11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2439 – 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453)
 • พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงษ์ประวัติ (23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 – ปัจจุบัน)
ธรรมเนียมพระยศของ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหมื่นทิวากรวงษ์ประวัติ
Male Royalty's Standard of Thailand.svg
ธงประจำพระอิสริยยศ
การทูลใต้ฝ่าพระบาท
การแทนตนข้าพระพุทธเจ้า
การขานรับพ่ะย่ะค่ะ/เพคะ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

อ้างอิง

 1. 1.0 1.1 "การพระเมรุวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 33 (ง): 711–715. 25 มิถุนายน 2459. สืบค้นเมื่อ 24 สิงหาคม 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ข่าวตั้งปริวีเคาน์ซิลเลอร์, เล่ม 4, หน้า 45
 3. ราชกิจจานุเบกษา, สัญญาบัตรปริวีเคาน์ซิลเลอร์, เล่ม 4, หน้า 47-48
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2453/D/2273_1.PDF
 5. "พระบรมราชโองการ ประกาศในการพระราชทานสุพรรณบัตร และหิรัญบัตร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 13 (34): 414. 22 พฤศจิกายน ร.ศ. 115. สืบค้นเมื่อ 24 สิงหาคม 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 6. "ข่าวสิ้นพระชนม์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 32 (ง): 2408. 9 มกราคม 2558. สืบค้นเมื่อ 24 สิงหาคม 2561. Check date values in: |accessdate=, |date= (help)
 7. ราชกิจจานุเบกษา, เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่พระราชทานแก่ท่านที่ได้รับพระสุพรรณบัตรและหิรัญบัตร, เล่ม ๑๓, ตอน ๓๔, ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๙, หน้า ๔๑๗
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2427/061/536.PDF
 9. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๔, เล่ม ๒๑, ตอน ๓๒, ๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๔๗, หน้า ๕๖๕
 • Jeffy Finestone. 2542. สมุดพระรูป พระราชโอรส พระราชธิดา พระราชนัดดาใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. ปรียนันทนา รังสิต,ม.ร.ว. โลมาโฮลดิ้ง

ศุภวัฒย์  เกษมศรี, พล.ต. ม.ร.ว. และม.ร.ว แน่งน้อย  ศักดิ์ศรี.  ที่รฦก 150 ปี วันประสูติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค  กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ.  กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพฯ, 2550.

วชิรญาณ เล่มที่ 1 ฉบับที่ 1 จ.ศ. 1246  และพระประวัติพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงษ์ประวัติ  กับประวัติเจ้าจอมมารดาจันทร์ในรัขกาลที่ 4.  กรุงเทพฯ : ชาตรี ศิลปสนอง, 2541.  (พิมพ์แจกเนื่องในงานฌาปนกิจศพ นางสายหยุด  ตะเวทิกุล  ณ เมรุวัดจันทนาราม  จังหวัดจันทบุรี   วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2541)

อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าวัฒยากร  เกษมศรี ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม วันที่ 17 ธันวาคม 2517.  กรุงเทพฯ : ไชยเจริญการพิมพ์, 2517.  

The article is a derivative under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. A link to the original article can be found here and attribution parties here. By using this site, you agree to the Terms of Use. Gpedia Ⓡ is a registered trademark of the Cyberajah Pty Ltd.