พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ ชั้น 4
พระองค์เจ้าชั้นโท
กรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์.jpg
หม่อม6 คน
พระบุตร14 องค์
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระมารดาเจ้าคุณจอมมารดาเอม ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
ประสูติ3 มีนาคม พ.ศ. 2388
สิ้นพระชนม์14 ธันวาคม พ.ศ. 2433 (45 ปี)

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์ (3 มีนาคม พ.ศ. 2388 – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2433) มีพระนามเดิมว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเนาวรัตน์ เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ 20 ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแต่ เจ้าคุณจอมมารดาเอม ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นต้นราชสกุลนวรัตน

พระองค์เจ้าเนาวรัตน์ ประสูติเมื่อวันอังคาร เดือน 7 ขึ้น 4 ค่ำ ปีมะเส็ง สัปตศก จุลศักราช 1207 ตรงกับวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2388 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระโสทรภราดาและพระโสทรภคินี ดังนี้

 1. พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิง สิ้นพระชนม์ก่อนปรากฏพระนาม
 2. กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
 3. พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรีดา สิ้นพระชนม์โดยไม่มีสายสืบราชสกุล
 4. พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวงจันทร์

พระองค์เป็นผู้บัญชาการพระราชพิธีของวังหน้า ทรงเชี่ยวชาญด้านการดนตรีไทยและบทขับร้อง ในขณะที่ทรงเป็นปฏิคมของหอพระสมุดวชิรญาณ ทรงพระนิพนธ์เรื่องเกี่ยวกับเพลงพื้นบ้านลงพิมพ์ในหนังสือวชิรญาณโดยพิสดาร พระนิพนธ์ "เรื่องขับร้อง" ของพระองค์ถือได้ว่าเป็นบทความทางคีตศิลป์ไทยเล่มแรกของสยาม นอกจากนั้นทรงพระนิพนธ์บทความเกี่ยวกับพระราชพิธี และงานประเพณีชาวบ้านอื่น ๆ ไว้ด้วย อีกทั้งยังเป็นจิตรกร สามารถวาดภาพสีน้ำมันได้ดี ภาพฝีพระหัตถ์เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์สยามครั้งกรุงศรีอยุธยาและรัตนโกสินทร์หลายภาพ ปัจจุบันได้รับการติดตั้งไว้ในหอศิลปแห่งชาติ ถนนเจ้าฟ้า ทรงรับราชการจนถึงรัชกาลที่ 5 ได้รับการสถาปนาเป็น กรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์ เมื่อวันศุกร์ ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเส็ง ตรงกับปี พ.ศ. 2424

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดปีละ 5 ตำลึง ถึงรัชกาลที่ 4 ได้รับพระราชทานปีละ 2 ชั่ง ครั้นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคตแล้ว ได้เข้ารับราชการในพระบรมมหาราชวัง โปรดเกล้าฯ ให้ว่าการบำเพ็ญพระราชกุศลฝ่ายพระราชวังบวร ได้รับพระราชทานเบี้ยหวัดปีละ 3 ชั่ง เงินกลางปี 2 ชั่ง เงินเดือน เดือนละ 6 บาท และพระราชทานเบี้ยหวัดเพิ่มเป็นปีละ 5 ชั่ง ภายหลังโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาเป็นพระองค์เจ้าต่างกรม ที่กรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์ เพิ่มเบี้ยหวัดเป็นปีละ 10 ชั่ง เงินกลางปี 3 ชั่ง เงินเดือน เดือนละ 3 ตำลึง ให้ว่าการมหรศพตลอดมาจนสิ้นพระชนม์

พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์ สิ้นพระชนม์ด้วยพระอาการสงบ ณ วังริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อเดือนอ้าย ขึ้น 3 ค่ำ ปีขาล รัตนโกสินทร์ศก 109 ตรงกับวันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2433 สิริพระชันษา 46 ปี พระราชทานน้ำสรงพระศพ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2433 พระราชทานพระโกศแปดเหลี่ยม ประดิษฐานเหนือชั้นแว่นฟ้า 2 ชั้น เครื่องสูง 3 ชั้น รวม 8 คัน ปักแวดล้อมพระศพ[1]

พระโอรสพระธิดา

 • หม่อมเจ้าหญิงประไพพิศ นวรัตน (พ.ศ. 2420 – 8 มิถุนายน พ.ศ. 2432 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2433)
 • หม่อมเจ้าหญิงสถิตย์สถาพร นวรัตน (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2443 พระราชทานเพลิง ณ วัดสระเกศ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2453)
 • หม่อมเจ้าอาภรณ์ธราไภย นวรัตน ประสูติแต่หม่อมหุ่น (ประสูติปี พ.ศ. 2421)
 • หม่อมเจ้าหญิงแจ่มใสฉวี นวรัตน ประสูติแต่หม่อมหุ่น
 • หม่อมเจ้าหญิงขนิษฐนารี นวรัตน ประสูติแต่หม่อมละมัย
 • มหาเสวกตรี หม่อมเจ้าปราณีเนาวบุตร นวรัตน ประสูติแต่หม่อมละมัย (ประสูติปี พ.ศ. 2415) รับราชการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีหม่อมเอก 2 คน คือ หม่อมพยอม และหม่อมพยงค์ นอกจากนี้ยังมีหม่อมคนอื่น ๆ อีกหลายคน เช่น หม่อมแข, หม่อมผาด มีโอรสและธิดาทั้งหมด 16 คน แต่ทราบชื่อแค่เพียงบางคน ดังนี้[2]
  • หม่อมราชวงศ์กมล นวรัตน
  • หม่อมราชวงศ์หญิงเพยีย นวรัตน
  • หม่อมราชวงศ์พงศ์นวรัตน์ นวรัตน
  • หม่อมราชวงศ์ปราณีนวศรี นวรัตน
  • หม่อมราชวงศ์หญิงจิตราภา นวรัตน มีหม่อมผาดเป็นหม่อมมารดา
 • หม่อมเจ้าพิสุทธิ์เขียวขจี นวรัตน ประสูติแต่หม่อมละมัย (สิ้นชีพิตักษัยเมื่อยังทรงพระเยาว์)
 • หม่อมเจ้าศรีศุขนพมาศ นวรัตน บางแห่งว่าชื่อหม่อมเจ้าสุขศรีนพมาศ ประสูติแต่หม่อมวัน (ประสูติปี พ.ศ. 2419) ภายหลังทรงเปลี่ยนพระนามเป็นหม่อมเจ้านพมาศ รับราชการเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม และผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มีหม่อมหลายคน โดยทรงมีโอรสและธิดาทั้งหมด 23 คน ดังนี้
  • หม่อมราชวงศ์หญิงสนิทพันธุ์ นวรัตน
  • หม่อมราชวงศ์นพแก้ว นวรัตน
  • หม่อมราชวงศ์เล็ก นวรัตน
  • หม่อมราชวงศ์หญิงศรีนพ นวรัตน หรือ หม่อมราชวงศ์หญิงศรีนพมาศ นวรัตน
  • หม่อมราชวงศ์นพนันทน์ นวรัตน
  • หม่อมราชวงศ์คงศักดิ์ นวรัตน
  • หม่อมราชวงศ์หญิงสร้อยนพ นวรัตน
  • หม่อมราชวงศ์อภินพ นวรัตน มีหม่อมสุดเป็นหม่อมมารดา
  • หม่อมราชวงศ์หญิงสอิ้งมาศ นวรัตน
  • หม่อมราชวงศ์หญิงอบ นวรัตน มีหม่อมสุดเป็นหม่อมมารดา
  • หม่อมราชวงศ์หญิงพิศมาศ นวรัตน
  • หม่อมราชวงศ์หญิงเอี่ยมมาศ นวรัตน
  • หม่อมราชวงศ์เชาวน์ นวรัตน
  • หม่อมราชวงศ์พร นวรัตน
  • หม่อมราชวงศ์หญิงอุไรวรรณ นวรัตน มีหม่อมสุดเป็นหม่อมมารดา
  • หม่อมราชวงศ์อดิมาศ นวรัตน
  • หม่อมราชวงศ์หญิงช้องมาศ นวรัตน
  • หม่อมราชวงศ์เภา นวรัตน
  • หม่อมราชวงศ์ชาติทอง นวรัตน
  • หม่อมราชวงศ์แดง นวรัตน
  • หม่อมราชวงศ์นวมาศ นวรัตน
  • หม่อมราชวงศ์นพนิล นวรัตน
  • หม่อมราชวงศ์เชื้อมาศ นวรัตน
  • หม่อมราชวงศ์ตุ๊ นวรัตน
 • หม่อมเจ้าธำรงวรวัฒน์ หรือ หม่อมเจ้าธำรงราชวรวัฒน์ นวรัตน (พ.ศ. 2424 – พ.ศ. 2489) ประสูติแต่หม่อมนุ่ม นวรัตน ณ อยุธยา ทรงรับราชการเป็นนายทหารมหาดเล็ก เสกสมรสกับหม่อมสุดใจ นวรัตน ณ อยุธยา มีโอรสและธิดา ดังนี้
  • หม่อมราชวงศ์อนุธรรมรงค์ นวรัตน
  • หม่อมราชวงศ์ทรงสุจริต นวรัตน
  • หม่อมราชวงศ์นิมิตรมงคล นวรัตน
  • หม่อมราชวงศ์หญิงกมลพิศมัย นวรัตน
  • หม่อมราชวงศ์หญิงพิไลเรขา นวรัตน
  • หม่อมราชวงศ์สง่ายรรยง นวรัตน
  • หม่อมราชวงศ์หญิงสุวลี นวรัตน
  • หม่อมราชวงศ์หญิงแน่งน้อย หรือ หม่อมราชวงศ์หญิงแน่งน้อยศรีโสภา นวรัตน
 • หม่อมเจ้าบุตรารัตนานพ บางแห่งว่าหม่อมเจ้าบุตรรัตน์มานพ นวรัตน ประสูติแต่หม่อมเยี่ยม (ประสูติปี พ.ศ. 2424)
 • หม่อมเจ้าประสบภูลเกษม นวรัตน ประสูติแต่หม่อมเปลี่ยน (ประสูติปี พ.ศ. 2427)
 • หม่อมเจ้าหญิงกมลเปรมปรีดิ์ นวรัตน ประสูติแต่หม่อมนุ่ม นวรัตน ณ อยุธยา (ประสูติปี พ.ศ. 2427) เป็นชายาในพระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรวิสุทธิ์
 • หม่อมเจ้าปรีดีขจร นวรัตน ประสูติแต่ นวรัตน ณ อยุธยา (ประสูติปี พ.ศ. 2430)
 • หม่อมเจ้าอัมพรเนาวรัตน์ นวรัตน์

เมื่อพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์สิ้นพระชนม์แล้ว บรรดาพระโอรสและพระธิดามิมีองค์ใดได้รับมรดกจากพระบิดา เนื่องจากมีพระญาติสนิทชั้นผู้ใหญ่พระองค์หนึ่งได้เข้าควบคุมและยึดทรัพย์สมบัติของพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์ ไปเป็นของพระองค์เองทั้งสิ้น ตลอดจนเครื่องราชอิสริยยศและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ก็ถูกพระญาติสนิทชั้นผู้ใหญ่พระองค์นั้นยึดไปด้วย

ความทราบถึงใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงสลดพระทัยยิ่งนักที่พระญาติทรงแย่งสมบัติกันเอง จึงมีพระราชหัตถเลขามาถึงเหล่าพระโอรสและพระธิดาในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์ มีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า "เสียใจด้วยที่เหตุการณ์กลายเป็นเช่นนี้ แต่กาลมันล่วงเลยมาช้านานแล้วคงแก้อะไรไม่ได้ หากว่าพระองค์......(หมายถึงพระญาติสนิทชั้นผู้ใหญ่ที่ยึดทรัพย์) สิ้นพระชนม์เมื่อใดจะจัดการเรียกคืนทรัพย์สมบัติของพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์คืนมา และแบ่งทรัพย์นั้นให้แก่บรรดาลูกของกรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์จนทั่วกัน" ซึ่งสร้างความปลื้มปิติใจให้แก่บรรดาพระโอรสและพระธิดาของกรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์เป็นการมาก ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัว

แต่เมื่อพระญาติสนิทชั้นผู้ใหญ่พระองค์นั้นจะสิ้นพระชนม์ไปแล้ว บรรดาพระโอรสและพระธิดาทั้งหลายก็มิได้เรียกร้องทรัพย์สมบัติของพระบิดาคืน เพราะเห็นว่าทรัพย์สมบัตินั้นตายไปก็เอาไปไม่ได้ มีไว้ครอบครองก็พลอยแต่จะมีปัญหา ดังนั้นขอให้เรื่องทรัพย์สมบัตินี้จงตายไปพร้อมกับพระญาติชั้นผู้ใหญ่ที่ยึดทรัพย์ไว้และขอให้หมดสิ้นเวรกรรมกันแต่เพียงเท่านี้[3] อนึ่ง ไม่มีการเปิดเผยว่าพระญาติชั้นผู้ใหญ่ที่ยึดทรัพย์ของพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์ไปนั้นเป็นพระบรมวงศานุวงศ์พระองค์ใด แต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระเชษฐาพระองค์หนึ่งของกรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

อ้างอิง

 1. ข่าวสิ้นพระชนม์ <ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2433/038/338.PDF<nowiki>
 2. หนังสือพุทธศาสนิกและปกิณณกธัมมคติ : อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมเจ้าปราณีเนาวบุตร นวรัตน
 3. https://archive.org/details/unset0000unse_o7o3/page/n19
 • ธำรงศักดิ์ อายุวัฒนะ. ราชสกุลจักรีวงศ์ และราชสกุลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2544. 490 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-222-648-2
 • ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า หน้าที่. ISBN 974-221-818-8
 • บันทึกของ ม.ร.ว.พิไลเลขา (นวรัตน) สุนทรพิพิธ
 • หนังสือเจ้านายชาวสยาม ของ เอนก นาวิกมูล ตอน กรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์ ผู้รู้ จากวังหน้า


The article is a derivative under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. A link to the original article can be found here and attribution parties here. By using this site, you agree to the Terms of Use. Gpedia Ⓡ is a registered trademark of the Cyberajah Pty Ltd.