พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระเจ้าวรวงศ์เธอ
กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช
พระเจ้าวรวงศ์เธอ ชั้น 4 พระองค์เจ้าชั้นโท
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช.jpg
ภรรยาชายา
หม่อมเจ้าวิไลกัญญา ภาณุพันธุ์
หม่อม
หม่อมแผ่ว ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา
หม่อมมาลี ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา
หม่อมอรุณ ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา
หม่อมพเยาว์ ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา
ราชวงศ์จักรี
พระบิดาสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช
พระมารดาหม่อมแม้น ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา
ประสูติ7 กันยายน พ.ศ. 2428
สิ้นพระชนม์22 กรกฎาคม พ.ศ. 2477 (48 ปี)

นายร้อยโท พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช เป็นพระโอรสในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช กับหม่อมแม้น ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา และเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระประวัติ

นายร้อยโท พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช (7 กันยายน พ.ศ. 2428 - 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2477) เมื่อประสูติมีพระอิสริยยศที่ หม่อมเจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ เป็นพระโอรสในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช กับหม่อมแม้น ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา ทรงศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษ จนจบชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนรอตทิงดีน ชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนแฮร์โรว์ และได้รับปริญญาตรีสาขาวิชากฎหมายและการปกครองจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ แล้วกลับมารับราชการที่กรมเสนาธิการทหารบก

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 แล้วเลื่อนขึ้นเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2443 แล้วทรงย้ายไปรับราชการที่กรมยุทธศึกษาทหารบก ต่อมาในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้สถาปนาเป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช ทรงศักดินา 11000[1]

พระองค์ประชวรโดยพระอันตะ (ลำไส้ใหญ่) อักเสบเป็นแผลเรื้อรัง สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2477 สิริพระชันษา 48 ปี ได้รับพระราชทนโกศมณฑป แว่นฟ้า 2 ชั้นเป็นเกียรติยศ[2] ได้รับพระราชทานเพลิงพระศพ ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2478[3]

พระองค์ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด ได้แก่ เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

พระโอรส-ธิดา

พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช เสกสมรสกับหม่อมเจ้าวิไลกัญญา ภาณุพันธุ์ พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ เสกสมรสเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2460 โดยรับพระราชทานน้ำมหาสังข์จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว[4] นอกจากนี้ยังทรงมีหม่อมอีกหลายท่าน ได้แก่ 1. หม่อมแผ่ว 2. หม่อมอรุณศรี (สกุลเดิม: เพ็งเอี่ยม) 3. หม่อมมาลี (สกุลเดิม: สุขเจริญ) 4. หม่อมพเยาว์ (สกุลเดิม: นายนันท์) โดยมีพระโอรสและพระธิดา ดังนี้

 1. ท่านหญิงสวรรณา วิชัยรัตน์ ประสูติแต่หม่อมแผ่ว ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2460 ทรงกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์เมื่อ พ.ศ. 2489 เพื่อสมรสกับนายเจริญ วิชัยรัตน์ สิ้นชีพิตักษัยเมื่อ 6 กันยายน 2559
 2. หม่อมเจ้าภาณุเทวัญ ภาณุพันธุ์ ประสูติแต่หม่อมเจ้าวิไลกัญญา ภาณุพันธุ์ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2461 สิ้นชีพิตักษัยเมื่อ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2462
 3. หม่อมเจ้าพันธุ์ภาณุ ภาณุพันธุ์ ประสูติแต่หม่อมอรุณ ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2467 สิ้นชีพิตักษัยแล้ว
 4. ท่านหญิงประภาพันธุ์ กรโกสียกาจ ประสูติแต่หม่อมมาลี ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2472 ทรงกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ เพื่อสมรสกับ พลอากาศตรีโกสีย์ กรโกสียกาจ
 5. หม่อมเจ้าอรุณแสงไข ภาณุพันธุ์ ประสูติแต่หม่อมอรุณ ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2474 สมรสกับ นายชุมพล ทองรักษ์ สิ้นชีพิตักษัยเมื่อ 29 ตุลาคม 2556
 6. หม่อมเจ้าสุริยพันธุ์ ภาณุพันธุ์ ประสูติแต่หม่อมมาลี เมื่อ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2474 สิ้นชีพิตักษัยหลังทรงจบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 8 ได้ไม่นาน
 7. หม่อมเจ้านิพัทธพันธุพงศ์ ภาณุพันธุ์ ประสูติแต่หม่อมพเยาว์ ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2475 สิ้นชีพิตักษัยแล้ว
 8. ท่านหญิงพันธุ์วโรภาส เศวตรุนทร์ ประสูติแต่หม่อมมาลี ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2476 ทรงกราบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ เพื่อสมรสกับนายแพทย์ชูช่วง เศวตรุนทร์ ปัจจุบันยังทรงพระชนม์
 9. หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธุ์ ประสูติแต่หม่อมพเยาว์ ภาณุพันธุ์ ณ อยุธยา เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2476 ปัจจุบันยังทรงพระชนม์

พระเกียรติยศ

พระอิสริยยศ

 • หม่อมเจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ ภาณุพันธุ์ (7 กันยายน พ.ศ. 2428 - 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436)
 • พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ (26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2436 - 12 เมษายน พ.ศ. 2443)
 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ (12 เมษายน พ.ศ. 2443 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466)
 • พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช (11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466 - ปัจจุบัน)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ราชตระกูล

พระราชตระกูลในสามรุ่นของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช
พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช
พระชนก:
สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช
พระอัยกาฝ่ายพระชนก:
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระปัยกาฝ่ายพระชนก:
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:
สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี
พระอัยยิกาฝ่ายพระชนก:
สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี
พระปัยกาฝ่ายพระชนก:
สมเด็จพระบรมราชมาตามหัยกาเธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนก:
หม่อมน้อย ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
พระชนนี:
หม่อมแม้น บุนนาค
พระอัยกาฝ่ายพระชนนี:
เจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)
พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
ท่านผู้หญิงกลิ่น
พระอัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
ท่านผู้หญิงอ่วม
พระปัยกาฝ่ายพระชนนี:
ไมมีข้อมูล
พระปัยยิกาฝ่ายพระชนนี:
ไม่มีข้อมูล

อ้างอิง

เชิงอรรถ
 1. "ประกาศสถาปนา เลื่อนกรม ตั้งกรม ตั้งพระองค์เจ้า และตั้งเจ้าพระยา" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 40 (ง): 2604–2606. 25 พฤศจิกายน 2466. สืบค้นเมื่อ 27 สิงหาคม 2561.
 2. "ข่าวสิ้นพระชนม์" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 51 (0 ง): 1606. 26 สิงหาคม 2477. สืบค้นเมื่อ 27 สิงหาคม 2561.
 3. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี, หน้า 203
 4. สุรวงศ์ วัฒนศักดิ์, บรรณาธิการ. ๖๖ เจ้าฟ้าและสายราชสกุลแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์. กรุงเทพฯ : สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2548. 413 หน้า.
 5. พระราชทานพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า
บรรณานุกรม
 • Jeffy Finestone. 2542. สมุดพระรูป พระราชโอรส พระราชธิดา พระราชนัดาใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. ปรียนันทนา รังสิต,ม.ร.ว. โลมาโฮลดิ้ง
 • ศุภวัฒย์ เกษมศรี, พลตรี หม่อมราชวงศ์, และรัชนี ทรัพย์วิจิตร. พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในพระราชวงศ์จักรี. กรุงเทพ : สำนักพิมพ์บรรณกิจ, พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2549. 360 หน้า. หน้า 203. ISBN 974-221-818-8
The article is a derivative under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License. A link to the original article can be found here and attribution parties here. By using this site, you agree to the Terms of Use. Gpedia Ⓡ is a registered trademark of the Cyberajah Pty Ltd.