รายพระนามเจ้านายที่ได้รับการเฉลิมพระยศในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เมื่อถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงสถาปนาพระอิสริยยศเจ้านายในพระราชวงศ์ ก็ทรงตั้งเป็นต่างกรมตามชั้นยศซึ่งบัญญัติมาแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา แต่มีผิดกันบ้างเล็กน้อย มีการสถาปนาเจ้านายในพระราชวงศ์เรื่อยมาในทุกรัชกาล โดยครั้งล่าสุดในปี พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาเฉลิมพระยศเจ้านายในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2562

เนื้อหา

รายพระนาม

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

ปี พระนามเดิม เฉลิมพระยศ หมายเหตุ อ้างอิง
พ.ศ. 2325 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าบุญมา กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
(ปัจจุบัน ออกพระนามว่า สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท)
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าสา กรมพระเทพสุดาวดี
(เทียบที่ กรมพระเทพามาตย์ พระบรมราชชนนีแต่ก่อนกาล)
เนื่องจากเจ้ากรมเป็น "พระยา" ภายหลังจึงออกพระนามกรมว่า กรมพระยาเทพสุดาวดี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าแก้ว กรมพระศรีสุดารักษ์
(เทียบที่ กรมพระเทพามาตย์ พระบรมราชชนนีแต่ก่อนกาล)
สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าทองอิน กรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี
สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าบุญเมือง กรมหลวงธิเบศรบดินทร์ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี
สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าทองจีน กรมหลวงนรินทรรณเรศร์ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าลา กรมหลวงจักรเจษฎา
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าฉิม กรมหลวงอิศรสุนทร
ปีใดไม่ปรากฏ สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าตัน กรมหลวงเทพหริรักษ์ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์
หม่อมมุก กรมหมื่นนรินทรพิทักษ์ พระสวามีของพระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้ากุ
หม่อมเรือง กรมขุนสุนทรภูเบศร์ ได้กระทำสัตย์เป็นพระภราดากับกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
หม่อมขุนเณร พระองค์เจ้าขุนเณร พระโอรสของพระอินทรรักษา (เสม) ซึ่งเป็นพระภัสดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดี
พ.ศ. 2329 สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าทองอิน กรมหลวงอนุรักษ์เทเวศร์ สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าทองอิน กรมพระอนุรักษ์เทเวศร์ ที่ กรมพระราชวังบวรสถานพิมุข
ประมาณ
พ.ศ. 2335
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงแจ่ม กรมหลวงศรีสุนทรเทพ
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุ้ย กรมขุนเสนานุรักษ์
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงประไพวดี กรมขุนเทพยวดี
สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าจุ้ย กรมขุนพิทักษ์มนตรี พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์
พ.ศ. 2348 พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ากล้าย กรมหมื่นพิทักษ์เทวา
พ.ศ. 2349 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าฉิม กรมหลวงอิศรสุนทร กรมพระราชวังบวรสถานมงคล
พ.ศ. 2350 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุ้ย กรมขุนเสนานุรักษ์ กรมหลวงเสนานุรักษ์
สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าจุ้ย กรมขุนพิทักษ์มนตรี กรมหลวงพิทักษ์มนตรี
สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าสุพันธวงศ์ กรมขุนกษัตรานุชิต พระโอรสในพระเจ้ากรุงธนบุรีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าฉิมใหญ่
สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าเกศ กรมขุนอิศรานุรักษ์ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอภัยทัต กรมหมื่นเทพพลภักดิ์
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอรุโณทัย กรมหมื่นศักดิพลเสพ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าปาน กรมหมื่นนราเทเวศร์ พระโอรสในกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าบัว กรมหมื่นนเรศร์โยธี พระโอรสในกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าแตง กรมหมื่นเสนีบริรักษ์ พระโอรสในกรมพระราชวังบวรสถานพิมุข
พ.ศ. 2351 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าประไพวดี กรมขุนเทพยวดี กรมหลวงเทพยวดี
สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ เจ้าฟ้าพิกุลทอง กรมขุนศรีสุนทร พระธิดาในกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอสุนี กรมหมื่นเสนีเทพ พระโอรสในกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

ปี พระนามเดิม เฉลิมพระยศ หมายเหตุ อ้างอิง
พ.ศ. 2352 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจุ้ย กรมหลวงเสนานุรักษ์ กรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์
(ปัจจุบัน ออกพระนามว่า สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาเสนานุรักษ์)
พ.ศ. 2353 สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง (นาค) กรมพระอมรินทรามาตย์
(ปัจจุบัน ออกพระนามว่า สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี)
พ.ศ. 2356 พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าทับ กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าทับทิม กรมหมื่นอินทรพิพิธ
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าทับทิม กรมหมื่นจิตรภักดี
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าคันธรส กรมหมื่นศรีสุเรนทร์
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ากล้วยไม้ กรมหมื่นสุนทรธิบดี
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าวาสุกรี กรมหมื่นนุชิตชิโนรส
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าฉัตร กรมหมื่นสุรินทรรักษ์
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสุริยา กรมหมื่นรามอิศเรศร์
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าไกรสร กรมหมื่นรักษรณเรศ
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ามั่ง กรมหมื่นเดชอดิศร
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าพนมวัน กรมหมื่นพิพิธภูเบนทร
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าประยง กรมหมื่นธิเบศร์บวร พระโอรสในกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์
พระองค์เจ้าฉิม กรมหมื่นนรินทรเทพ พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากุ

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปี พระนามเดิม เฉลิมพระยศ หมายเหตุ อ้างอิง
พ.ศ. 2367 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศักดิพลเสพ กรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ
(ปัจจุบัน ออกพระนามว่า สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาศักดิพลเสพ)
เจ้าจอมมารดาเรียม ในรัชกาลที่ 2 (สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง) กรมสมเด็จพระศรีสุลาไลย
(ปัจจุบัน ออกพระนามว่า สมเด็จพระศรีสุลาไลย)
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดารากร กรมหมื่นศรีสุเทพ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดวงจักร กรมหมื่นณรงค์หริรักษ์
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้ากุสุมา กรมหมื่นเสพสุนทร
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้ากุญชร กรมหมื่นพิทักษเทเวศร
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าโต กรมหมื่นอินทรอมเรศร
พระองค์เจ้าสังกทัต กรมหมื่นนรานุชิต พระโอรสในกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
พระองค์เจ้าปาน กรมหมื่นอมรมนตรี พระโอรสในกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์
พระองค์เจ้าเจ่ง กรมหมื่นนเรนทร์บริรักษ์ พระโอรสในพระเจ้าอัยยิกาเธอ พระองค์เจ้ากุ
พ.ศ. 2372 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุริยวงศ์ กรมหมื่นสวัสดิวิชัย
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทัศน์ กรมหมื่นไกรสรวิชิต
พ.ศ. 2375 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นเทพพลภักดิ กรมหลวงเทพพลภักดิ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นรักษรณเรศร กรมหลวงรักษรณเรศร
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าแตง กรมหมื่นเสนีบริรักษ์ กรมหลวงเสนีบริรักษ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นรามอิศรเรศร กรมขุนรามอิศเรศ
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นเดชอดิศร กรมขุนเดชอดิศร
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพิพิธภูเบนทร กรมขุนพิพิธภูเบนทร
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรรังสรรค์
พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าลำภู กรมขุนกัลยาสุนทร
พ.ศ. 2379 พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าไพฑูรย์ กรมหมื่นสนิทนเรนทร์
พ.ศ. 2381 พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าวิลาส กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
พ.ศ. 2385 พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้านวม กรมหมื่นวงศาสนิท
พ.ศ. 2388 พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าคเนจร กรมหมื่นอมเรนทรบดินทร์
หม่อมเจ้าหญิงโสมนัส พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าหญิงโสมนัสวัฒนาวดี พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักษณานุคุณ

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปี พระนามเดิม เฉลิมพระยศ หมายเหตุ อ้างอิง
พ.ศ. 2394 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
สมเด็จฯ เจ้าฟ้าบุญรอด
(สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง)
กรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์
(ปัจจุบัน ออกพระนามว่า สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินี)
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากลาง สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมหมื่นปราบปรปักษ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นนุชิตชิโนรส กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส
(ปัจจุบัน ออกพระนามว่า สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส)
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนรามอิศเรศร กรมพระรามอิศเรศร
พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมขุนเดชอดิศร กรมสมเด็จพระเดชาดิศร
พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมขุนพิพิธโภคภูเบนทร กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร
พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นพิทักษเทเวศร กรมพระพิทักษเทเวศร์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสวัสดิวิชัย กรมหลวงพิเศษศรีสวัสดิสุขวัฒนวิไชย
พระเจ้าพี่ยาเธอ พระองค์เจ้าทินกร กรมหลวงภูวเนตรนรินทรฤทธิ์
พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นอินทรอมเรศร กรมหลวงมหิศวรินทรามเรศร์
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้ากลาง กรมหลวงเทเวศวัชรินทร
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าชุมแสง กรมหลวงสรรพศิลป์ปรีชา เป็น กรมขุน และเลื่อนขึ้นเป็น กรมหลวง ตามลำดับ
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวงศาสนิท กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้ามรกฎ กรมขุนสถิตย์สถาพร
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าขัตติยา กรมหมื่นถาวรวรยศ
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้านิลรัตน์ กรมหมื่นอลงกฎกิจปรีชา
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าอรุณวงศ์ กรมหมื่นวรศักดาพิศาล
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้ากปิตถา กรมหมื่นภูบาลบริรักษ์
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าปราโมทย์ กรมหมื่นวรจักรธรานุภาพ
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโกเมน กรมหมื่นเชษฐาธิเบนทร์
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลดาวัลย์ กรมหมื่นภูมินทรภักดี
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชุมสาย กรมหมื่นราชสีหวิกรม
พระองค์เจ้าอิศราพงศ์ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอิศราพงศ์ พระโอรสในกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ
กรมหมื่นธิเบศร์บวร กรมขุนธิเบศร์บวร พระโอรสในกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์
พระองค์เจ้าฤกษ์ กรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธุ์ พระโอรสในกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์
หม่อมเจ้ามงคล พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามงคลเลิศ พระโอรสในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
พ.ศ. 2395 พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าโสมนัส สมเด็จพระนางเธอโสมนัสวัฒนาวดี พระนางนาฎบรมอัครราชเทวี
(ปัจจุบัน ออกพระนามว่า สมเด็จพระนางเจ้าโสมนัสวัฒนาวดี)
พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักษณานุคุณ
หม่อมเจ้าหญิงรำเพย พระนางเธอ พระองค์เจ้ารำเพยภมราภิรมย์ พระธิดาในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
หม่อมเจ้าหญิงนฤมล พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงนฤมลมณีรัตน์ พระธิดาในพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมสมเด็จพระเดชาดิศร
หม่อมเจ้าชิด พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชิดเชื้อพงศ์ พระโอรสในพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมพระพิพิธโภคภูเบนทร์
พ.ศ. 2396 พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้านพวงศ์ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส
หม่อมเจ้าพยอม กรมหมื่นมนตรีรักษา พระโอรสในสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรี
หม่อมเจ้าชอุ่ม กรมหมื่นเทวานุรักษ์ พระโอรสในสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอิศรานุรักษ์
หม่อมเจ้ามหาหงส์ พระวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามหาหงส์โสภาค พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสุรินทรรักษ์
หม่อมเจ้าจิตราภรณ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิตราภรณ์ พระโอรสในพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส
พ.ศ. 2399 พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าสุประดิษฐ์ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร
พ.ศ. 2403 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุไร กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรรณพ กรมหมื่นอุดมรัตนราษี
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอมฤตย์ กรมหมื่นภูบดีราชหฤทัย
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุบรรณ กรมหมื่นภูวนัยนฤเบนทราธิบาล
พ.ศ. 2404 พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ เฉลิมพระนามและตั้งกรมเจ้าฟ้าในคราวเดียวกัน
พระองค์เจ้ายอดยิ่งยศ กรมหมื่นบวรวิไชยชาญ พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
พ.ศ. 2405 พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจันทรมณฑล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจันทรมณฑล โสภณภควดี
พระองค์เจ้าพงศ์อิศเรศร์ กรมหมื่นกษัตริย์ศรีศักดิเดช พระราชโอรสในกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์
พระองค์เจ้าภุมเรศ กรมหมื่นอมเรศรัศมี พระราชโอรสในกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์
พ.ศ. 2408 พระองค์เจ้าเกสรา กรมหมื่นอานุภาพพิศาลศักดิ พระราชโอรสในกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพ
พ.ศ. 2409 พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหรา กรมหมื่นอักษรสาสนโสภณ
พระราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมพูนุท กรมหมื่นเจริญผลพูลสวัสดิ์
พ.ศ. 2410 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ กรมหมื่นพิฆเนศวรสุรสังกาศ กรมขุนพินิตประชานาถ
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมหมื่นปราบปรปักษ์ กรมขุนบำราบปรปักษ์
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวรจักรธรานุภาพ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นราชสีหวิกรม กรมขุนราชสีหวิกรม
พระองค์เจ้ายุคันธร กรมหมื่นอนันตการฤทธิ์ พระโอรสในกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์
พระองค์เจ้ารองทรง กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ พระโอรสในกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์
ปีใดไม่ปรากฏ พระเจ้าอัยยิกาเธอ พระองค์เจ้ากุ กรมหลวงนรินทรเทวี
พระเจ้าสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงชี กรมขุนรามินทรสุดา
สมเด็จพระมาตุจฉา เจ้าฟ้าฉิม กรมขุนอนัคฆนารี พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์
สมเด็จพระมาตุจฉา เจ้าฟ้าทองคำ กรมขุนเทพนารี พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมพระยาเทพสุดาวดี

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปี พระนามเดิม เฉลิมพระยศ หมายเหตุ อ้างอิง
พ.ศ. 2411 พระเจ้าบวรวงศ์เธอ กรมหมื่นบวรวิไชยชาญ กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
พระนางเธอ พระองค์เจ้ารำเพยภมราภิรมย์
(สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง)
กรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์
(ปัจจุบัน ออกพระนามว่า สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี)
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงละม่อม พระเจ้าราชวงศ์เธอ กรมพระสุดารัตนราชประยูร
พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี
หม่อมเจ้าสิงหนาท พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหนาทราชตุรงคฤทธิ์ พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระพิทักษเทเวศร์
พ.ศ. 2412 หม่อมเจ้าประเสริฐศักดิ์ พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประเสริฐศักดิ์ พระโอรสในสมเด็จพระมาตามหัยกาธิบดี กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
หม่อมเจ้าดิศ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประดิษฐวรการ พระโอรสในพระเจ้าอัยกาเธอ กรมหมื่นณรงค์หริรักษ์
พ.ศ. 2413 พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าพระองค์น้อย สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมหมื่นภาณุพันธุวงศ์วรเดช เฉลิมพระนามและตั้งกรมเจ้าฟ้าในคราวเดียวกัน
หม่อมเจ้าหญิงพื้นพงศ์ พระองค์เจ้าพื้นพงศ์ประยูรวงศสนิท พระธิดาในสมเด็จพระมาตามหัยกาธิบดี กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
พ.ศ. 2415 หม่อมเจ้าสาย พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท
พ.ศ. 2416 พระเจ้าราชวงศ์เธอ กรมพระสุดารัตนราชประยูร กรมสมเด็จพระสุดารัตนราชประยูร
(ปัจจุบัน ออกพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาสุดารัตนราชประยูร)
พ.ศ. 2417 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมขุนบำราบปรปักษ์ กรมพระบำราบปรปักษ์
พระเจ้าบวรวงศ์เธอ กรมหมื่นบวรรังษีสุริยพันธุ์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงเทเวศวัชรินทร กรมพระเทเวศวัชรินทร
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวรศักดาพิศาล กรมหลวงวรศักดาพิศาล สุพรรฒนาการสวัสดิ
พ.ศ. 2418 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมหลวงจักรพรรดิพงศ์
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้ากฤษดาภินิหาร พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นนเรศรวรฤทธิ์
หม่อมเจ้าฉายเฉิด พระประพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฉายเฉิด พระโอรสในสมเด็จพระมาตามหัยกาธิบดี กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
พ.ศ. 2419 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภูวนัยนฤเบนทราธิบาล กรมขุนภูวนัยนฤเบนทราธิบาล
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอักษรสาสนโสภณ กรมขุนบดินทรไพศาลโสภณ
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าคัคณางคยุคล พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพิชิตปรีชากร
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าศุขสวัสดิ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมเดช
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าทวีถวัลยลาภ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นภูธเรศรธำรงศักดิ์
พ.ศ. 2421 พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นเจริญผลพูลสวัสดิ์ กรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ์
พ.ศ. 2424 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมหมื่นภาณุพันธุวงศ์วรเดช กรมหลวงภาณุพันธุวงศ์วรเดช
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าเทวัญอุไทยวงศ์ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นเทวะวงศ์วโรปการ
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้ามานุษยนาคมานพ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส
พระเจ้าบวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรัตน์ พระเจ้าบวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิศาลบวรศักดิ์
พระเจ้าบวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหัสดินทร์ พระเจ้าบวรวงศ์เธอ กรมหมื่นบริรักษนรินทรฤทธิ์
พระเจ้าบวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเนาวรัตน์ พระเจ้าบวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์
พระประพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าฉายเฉิด กรมหมื่นนฤบาลมุขมาตย์ พระโอรสในสมเด็จพระมาตามหัยกาธิบดี กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์
หม่อมเจ้าจร พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าขจรจรัสวงศ์ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์
หม่อมเจ้าปรีดา พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปรีดา พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ
พ.ศ. 2425 พระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้ากรรณิกาแก้ว พระเจ้าน้องนางเธอ กรมขุนขัตติยกัลยา
พ.ศ. 2426 พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าเกษมสันต์โสภาคย์ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพรหมวรานุรักษ์
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้ากมาลาสน์เลอสรรค์ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าศรีสิทธิธงไชย พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นศิริธัชสังกาศ
หม่อมเจ้าปฤษฎางค์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ พระโอรสในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมขุนราชสีหวิกรม
พ.ศ. 2427 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจันทรมณฑล โสภณภควดี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจันทรมณฑล โสภณภควดี กรมหลวงวิสุทธิกระษัตริย์
พ.ศ. 2428 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระบำราบปรปักษ์ กรมสมเด็จพระบำราบปรปักษ์
(ปัจจุบัน ออกพระนามว่า สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาบำราบปรปักษ์)
[1]
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมหลวงจักรพรรดิพงศ์ กรมพระจักรพรรดิพงศ์ [2]
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมหลวงภาณุพันธุวงศ์วรเดช กรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช [3]
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าจิตรเจริญ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์ [4]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพิชิตปรีชากร กรมหลวงพิชิตปรีชากร [5]
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าชุมพลสมโภช พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสรรพสิทธิประสงค์ [6]
พ.ศ. 2429 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร [7]
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ [8]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นเทวะวงศ์วโรปการ กรมหลวงเทวะวงศ์วโรปการ [9]
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสมมตอมรพันธุ์ [10]
พ.ศ. 2430 หม่อมเจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์ พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์ พระธิดาในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี [11]
หม่อมเจ้าพระอรุณนิภาคุณากร พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระอรุณนิภาคุณากร พระโอรสในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี [12]
พระเจ้าน้องนางเธอ กรมขุนขัตติยกัลยา พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนขัตติยกัลยา [13]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์ พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์ [13]
หม่อมเจ้ายี่เข่ง พระวงศ์เธอ พระองค์เจ้ายี่เข่ง พระธิดาในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเพชรหึง [14]
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ สุขุมขัติยกัลยาวดี [15]
พ.ศ. 2431 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ กรมขุนเทพทวาราวดี [16]
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร วโรฬารลักษณสมบัติ รัตนกุมารี [17]
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล สรรพสกนธ์กัลยาณี [17]
หม่อมเจ้าอุบลรัตนนารีนาค พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอรรควรราชกัลยา พระธิดาในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี [17]
หม่อมเจ้าสาย พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินินาฏ พระธิดาในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภูมินทรภักดี [17]
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ายุคลฑิฆัมพร พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร [17]
พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้านภาจรจำรัสศรี พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้านภาจรจำรัสศรี ภัทรวดีราชธิดา [17]
พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้ามาลินีนพดารา พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ามาลินีนพดารา [17]
พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้านิภานภดล พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้านิภานภดล [17]
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าทองแถมถวัลยวงศ์ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสรรพสาตรศุภกิจ [18]
พ.ศ. 2432 พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าวรวรรณากร พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ [19]
พ.ศ. 2434 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมขุนมไหสุริยสงขลา [20]
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจักรพงษภูวนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมขุนพิษณุโลกประชานาถ [20]
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าโสณบัณฑิต พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิธาดา [21]
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าสมมติวงศ์วโรทัย กรมขุนศรีธรรมราชธำรงฤทธิ์ [22]
พระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหมื่นลพบุราดิศร [22]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ์ กรมสมเด็จพระปวเรศวริยาลงกรณ์
(ปัจจุบัน ออกพระนามว่า สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์)
[23]
พ.ศ. 2436 หม่อมเจ้าชมชื่น พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชมชื่น พระธิดาในสมเด็จพระมาตามหัยกาธิบดี กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ [24]
หม่อมเจ้าอรพัทธ์ประไพ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพัทธ์ประไพ พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ [25]
หม่อมเจ้าสุทธวิไลยลักษณา พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวิไลยลักษณา พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ [25]
หม่อมเจ้าออศคาร์นุทิศ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าออศคาร์นุทิศ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ [25]
หม่อมเจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ [25]
หม่อมเจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช
หม่อมเจ้าศิริวงศ์วัฒนเดช พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์วัฒนเดช พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช [25]
หม่อมเจ้าเฉลิมเขตรมงคล พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช [25]
พ.ศ. 2437 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ กรมขุนเทพทวาราวดี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร [26]
พ.ศ. 2438 พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าวัฒนานุวงศ์ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นมรุพงศ์สิริพัฒน์ [27]
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าไชยันตมงคล พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย [27]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าขจรจรัสวงศ์ พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นปราบปรปักษ์ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมสมเด็จพระบำราบปรปักษ์ [27]
หม่อมเจ้าขาว พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัชรีวงศ์ พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทเวศวัชรินทร [27]
หม่อมเจ้านิลวรรณ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิลวรรณ พระโอรสในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอดุลยลักษณสมบัติ [27]
หม่อมเจ้าบงกช พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบงกช พระโอรสในพระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส [27]
พ.ศ. 2439 สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระอัครราชเทวี สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ [28]
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ นรินทรเทพยกุมารี [29]
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ามาลินีนภดารา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ามาลินีนภดารา ศิรินิภาพรรณวดี [29]
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุตรี พระเจ้าอัยยิกาเธอ กรมหลวงวรเสรฐสุดา [30]
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมขุนบดินทรไพศาลโสภณ กรมหลวงบดินทรไพศาลโสภณ [31]
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าเกษมศรีศุภโยค พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ [31]
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าจันทรทัตจุฑาธาร พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวิวิธวรรณปรีชา [31]
พระเจ้าบวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจรูญโรจน์เรืองศรี พระเจ้าบวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ [31]
พ.ศ. 2441 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมขุนนครราชสีมา [32]
พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้านิภานภดล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี [32]
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าไชยานุชิต พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป [33]
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสวัสดิโสภณ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ [33]
พ.ศ. 2442 พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นนเรศรวรฤทธิ กรมหลวงนเรศรวรฤทธิ [34]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม [34]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นดำรงราชานุภาพ กรมหลวงดำรงราชานุภาพ [34]
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธิ์ [34]
พ.ศ. 2443
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสรฐวงศ์วราวัตร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสรฐวงศ์วราวัตร พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ [35]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพัทธ์ประไพ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรพัทธ์ประไพ พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ [35]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวิไลยลักษณา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวิไลยลักษณา พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ [35]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าออศคาร์นุทิศ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าออศคาร์นุทิศ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ [35]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ [35]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพันธ์ภาณุพงศ์ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช [35]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์วัฒนเดช พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริวงศ์วัฒนเดช พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช [35]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช [35]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสรรพสิทธิประสงค์ กรมขุนสรรพสิทธิประสงค์ [36]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสมมติอมรพันธุ์ กรมขุนสมมติอมรพันธุ์ [36]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิธาดา กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา [36]
พระเจ้าเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติวรเดช กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช [36]
หม่อมเจ้าพรรณราย พระสัมพันธวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพรรณราย พระธิดาในสมเด็จพระมาตามหัยกาธิบดี กรมหมื่นมาตยาพิทักษ์ [36]
หม่อมเจ้าจันทร พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจันทรสุเทพ พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นศรีสุเทพ [36]
หม่อมเจ้าอลังการ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลังการ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระบำราบปรปักษ์ [36]
หม่อมเจ้าวัฒนา พระวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัฒนา พระโอรสในพระเจ้าบวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสิทธิสุขุมการ [36]
พ.ศ. 2444 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าฯกรมขุนมไหสุริยสงขลา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมขุนนครสวรรค์วรพินิต [37]
พ.ศ. 2445 พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นจันทบุรีนฤนาถ [38]
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าประวิตรวัฒโนดม พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นปราจิณกิติบดี [38]
พ.ศ. 2446 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ [39]
พระเจ้าพี่นางเธอ พระองค์เจ้าโสมาวดี ศรีรัตนราชธิดา พระเจ้าพี่นางเธอ กรมหลวงสมรรัตนศิริเชษฐ์ [40]
พระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าศรีวิไลยลักษณ์ สุนทรศักดิกัลยาวดี พระเจ้าลูกเธอ กรมขุนสุพรรณภาควดี [41]
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพยรัตน์ สุขุมขัตติยกัลยาวดี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพย์รัตน สุขุมขัตติยกัลยาวดี กรมหลวงศรีรัตนโกสินทร [42]
พระเจ้าบวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมลักขณาวงศ์ พระเจ้าบวรวงศ์เธอ กรมหมื่นวรวัฒนศุภากร [43]
พ.ศ. 2447 หม่อมเจ้าจุมภฎพงษ์บริพัตร พระหลานเธอ พระองค์เจ้าจุมภฏพงษ์บริพัตร พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมขุนนครสวรรค์วรพินิต [44]
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย [45]
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร วโรฬารลักษณสมบัติ รัตนกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจันทราสรัทวาร วโรฬารลักษณสมบัติ รัตนกุมารี กรมขุนพิจิตรเจษฎ์จันทร์ [46]
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ [47]
พ.ศ. 2448 หม่อมเจ้ามยุรฉัตร พระหลานเธอ พระองค์เจ้ามยุรฉัตร พระธิดาในพระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร [48]
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา [49]
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล สรรพสกนธ์กัลยาณี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าเยาวมาลย์นฤมล สรรพสกนธ์กัลยาณี กรมขุนสวรรคโลกลักษณาวดี [50]
พระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงนริศรานุวัดติวงศ์ [51]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสิริธัชสังกาศ กรมขุนศิริธัชสังกาศ [51]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสรรพสาตรศุภกิจ กรมขุนสรรพสาตรศุภกิจ [51]
พ.ศ. 2449 หม่อมเจ้าพระสถาพรพิริยพรต พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพระสถาพรพิริยพรต พระโอรสในพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ์ [52]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรส กรมหลวงวชิรญาณวโรรส [53]
สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมหมื่นลพบุราดิศร กรมขุนลพบุรีราเมศวร์ [54]
พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นกำแพงเพชรอรรคโยธิน [54]
พ.ศ. 2451 พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ พระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม [55]
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเสรฐวงศ์วราวัตร พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุพงษ์จักรพรรดิ [55]
พระเจ้าบวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากาญจโนภาสรัศมี พระเจ้าบวรวงศ์เธอ กรมหมื่นชาญไชยบวรยศ [55]
พ.ศ. 2452 หม่อมเจ้าอาทิตย์ทิพอาภา พระหลานเธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา พระโอรสในพระเจ้าลูกยาเธอ กรมหมื่นชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ [56]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปี พระนามเดิม เฉลิมพระยศ หมายเหตุ อ้างอิง
พ.ศ. 2453 สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี [57]
สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี สมเด็จพระมาตุจฉาเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
(ปัจจุบัน ออกพระนามว่า สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส)
[58]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสถาพรพิริยยศ พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ [59]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฎพงษ์บริพัตร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฎพงษ์บริพัตร [60]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง [60]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวงษวิจิตร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธวงษวิจิตร [60]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสิฐสบสมัย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสิฐสบสมัย [60]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุไรรัตนศิริมาน [60]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภาณุพันธุ์ยุคล [60]
พ.ศ. 2454 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระภาณุพันธุวงศ์วรเดช กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช [61]
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมขุนนครสวรรค์วรพินิต กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต [61]
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมขุนพิษณุโลกประชานาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ [61]
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ นรินทรเทพยกุมารี กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร [61]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงนเรศรวรฤทธิ์ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ [61]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงเทวะวงศ์วโรปการ กรมพระเทวะวงศ์วโรปการ [61]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสมมติอมรพันธุ์ กรมพระสมมติอมรพันธุ์ [61]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพ กรมพระดำรงราชานุภาพ [61]
พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นจันทบุรีนฤนาถ กรมหลวงจันทบุรีนฤนาถ [61]
พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นปราจิณกิติบดี กรมหลวงปราจิณกิติบดี [61]
พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นนครไชยศรีสุรเดช กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช [61]
พ.ศ. 2455 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสรรพสาตรศุภกิจ กรมหลวงสรรพสาตรศุภกิจ [62]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนสรรพสิทธิประสงค์ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ [62]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมรุพงษ์ศิริพัฒน์ กรมขุนมรุพงษ์ศิริพัฒน์ [62]
พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ [62]
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ กรมหมื่นสิงหวิกรมเกรียงไกร [62]
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ กรมหมื่นสรรควิไสยนรบดี [62]
หม่อมเจ้าพร้อม สนิทวงศ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพร้อมพงษ์อธิราช พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท [62]
หม่อมเจ้าจรูญศักดิ์กฤดากร กฤดากร พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจรูญศักดิ์กฤดากร พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ [63]
พ.ศ. 2456 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงนริศรานุวัดติวงศ์ กรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ [64]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมเดช กรมหลวงอดิศรอุดมเดช [64]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพรหมวรานุรักษ์ กรมหลวงพรหมวรานุรักษ์ [64]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นสวัสดิวัตนวิศิษฎ์ กรมหลวงสวัสดิวัตนวิศิษฎ์ [64]
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณประวัติ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นกวีพจน์สุปรีชา [64]
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ [64]
หม่อมเจ้าหญิงแก้วกัลยา สุประดิษฐ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าแก้วกัลยาณี พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นวิษณุนาถนิภาธร [64]
พ.ศ. 2457 พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าสุริยงประยุรพันธ์ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส [65]
พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นชัยนาทนเรนทร [65]
พ.ศ. 2458 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าพาหุรัดมณีมัย กรมพระเทพนารีรัตน์ [66]
พ.ศ. 2459 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมขุนนครราชสีมา กรมหลวงนครราชสีมา [67]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระเทวะวงศ์วโรปการ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ [67]
พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงจันทบุรีนฤนาถ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ [67]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน กรมขุนกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน [67]
พ.ศ. 2463 พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหมื่นชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ [68]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นสิงหวิกรมเกรียงไกร กรมขุนสิงหวิกรมเกรียงไกร [68]
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์ออศคาร์นุทิศ กรมหมื่นอนุวัตน์จาตุรนต์ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ [68]
หม่อมเจ้าหญิงวัลลภาเทวี วรวรรณ พระวรกัญญาปทาน พระองค์เจ้าวัลลภาเทวี พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ [69]
หม่อมเจ้าจุลจักรพงษ์ จักรพงษ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงศ์ พระโอรสในสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ [70]
พ.ศ. 2464 หม่อมเจ้าหญิงลักษมีลาวัณ วรวรรณ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักษมีลาวัณ พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ [71]
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส [72]
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส [72]
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ [72]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักษมีลาวัณ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักษมีลาวัณ พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ [73]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงศ์ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ [74]
หม่อมเจ้าคำรบ ปราโมช พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าคำรบ พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนวรจักรธรานุภาพ [74]
หม่อมเจ้าเณร เกษมศรี พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศุภโยคเกษม พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นทิวากรวงศ์ประวัติ [74]
พ.ศ. 2465 พระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน กรมหลวงกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน [75]
พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร กรมขุนชัยนาทนเรนทร [75]
หม่อมเจ้าไตรทศประพันธ์ เทวกุล พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ [75]
หม่อมเจ้าธานีนิวัต โสณกุล พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา [75]
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าลักษมีลาวัณ พระนางเธอลักษมีลาวัณ [76]
พระอินทราณี พระวรราชชายาเธอ พระอินทรศักดิศจี [77]
พระวรราชชายาเธอ พระอินทรศักดิศจี สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระบรมราชินี [78]
พ.ศ. 2466 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสวัสดิวัตนวิศิษฎ์ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ [79]
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านิพัทธ์ภาณุพงศ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นภาณุพงศ์พิริยเดช [79]
หม่อมเจ้าดรุณไวยวัฒน์ จักรพันธุ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดรุณวัยวัฒน์ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ [79]
หม่อมเจ้าทศศิริวงศ์ จักรพันธุ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทศศิริวงศ์ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ [79]
พ.ศ. 2467 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ามาลินีนพดารา ศิรินิภาพรรณวดี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้ามาลินีนพดารา ศิรินิภาพรรณวดี กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา [80]
หม่อมเจ้าตุ้ม สนิทวงศ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสนิทพงศ์พัฒนเดช พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท [81]
พ.ศ. 2468 สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรราชชายา [82]
เจ้าจอมสุวัทนา พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี [83]
สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ กรมขุนสุโขทัยธรรมราชา กรมหลวงสุโขทัยธรรมราชา [84]
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี [84]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปี พระนามเดิม เฉลิมพระยศ หมายเหตุ อ้างอิง
พ.ศ. 2468 หม่อมเจ้ารำไพพรรณี พระวรราชชายา สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ [85]
สมเด็จพระมาตุจฉาเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสามาตุจฉาเจ้า [86]
พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี [86]
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาพิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช [86]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสวัสดิวัดนวิศิษฎ์ [86]
สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต กรมพระนครสวรรค์วรพินิต [86]
สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลฑิฆัมพร กรมขุนลพบุรีราเมศวร์ กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ [86]
สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงเพชรรัตนราชสุดา สมเด็จพระเจ้าภาติกาเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี [86]
พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมขุนสุทธาสินีนาฏ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา [86]
พ.ศ. 2469 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ์ [87]
พ.ศ. 2470 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านภาพรประภา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี [88]
หม่อมเจ้าหญิงมาลิศเสาวรส จักรพันธุ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงมาลิศเสาวรส พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงษ์ [89]
หม่อมเจ้าหญิงรำไพประภา ภาณุพันธุ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารำไพประภา พระธิดาในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช [89]
หม่อมเจ้าอาภัสสรวงศ์ ภาณุพันธุ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภัสสรวงศ์ พระโอรสในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช [89]
หม่อมเจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช ภาณุพันธุ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพีรพงศ์ภาณุเดช พระโอรสในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช [89]
หม่อมเจ้านรเศรษฐสุริยลักษณ์ ภาณุพันธุ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านรเศรษฐสุริยลักษณ์ พระโอรสในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช [89]
หม่อมเจ้าจิรศักดิ์สุประภาต ภาณุพันธุ์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาต พระโอรสในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช [89]
หม่อมเจ้าหญิงอินทุรัตนา บริพัตร พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอินทุรัตนา พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต [89]
หม่อมเจ้าสุขุมาภินันท์ บริพัตร พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุขุมาภินันท์ พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต [89]
หม่อมเจ้าหญิงกัลยาณิวัฒนา มหิดล พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนา พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ [89]
หม่อมเจ้าอานันทมหิดล มหิดล พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอานันทมหิดล พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ [89]
หม่อมเจ้าหญิงสุทธสิริโสภา จุฑาธุช พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย [89]
หม่อมเจ้าวรานนท์ธวัช จุฑาธุช พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรานนท์ธวัช พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราไชย [89]
พ.ศ. 2472 สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมขุนสงขลานครินทร์ กรมหลวงสงขลานครินทร์ [90]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระดำรงราชานุภาพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ [91]
พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมหลวงกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน [91]
หม่อมเจ้าหญิงอาภาพรรณี สวัสดิวัตน์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภาพรรณี พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงพิชิตปรีชากร และพระมารดาในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี [91]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าไตรทศประพันธ์ พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นเทววงศวโรทัย พระโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ [91]
หม่อมเจ้าบวรเดช กฤดากร พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบวรเดช พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศรวรฤทธิ์ [91]
หม่อมเจ้าหญิงมนัศสวาสดิ์ ศุขสวัสดิ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ามนัศสวาสดิ์ พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช [91]
พ.ศ. 2473 หม่อมเจ้าอลงกฎ ศุขสวัสดิ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลงกฎ พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช [92]
พ.ศ. 2474 พระเจ้าพี่ยาเธอ กรมขุนสีหวิกรมเกรียงไกร กรมหลวงสีหวิกรมเกรียงไกร [93]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

ปี พระนามเดิม เฉลิมพระยศ หมายเหตุ อ้างอิง
พ.ศ. 2477 สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสามาตุจฉาเจ้า สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า [94]
สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ สมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ [94]
หม่อมสังวาลย์ มหิดล ณ อยุธยา พระราชชนนีศรีสังวาลย์ [94]
พ.ศ. 2478 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร [95]
สมเด็จพระเจ้าภาติกาเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี [95]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา [95]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช [95]
พ.ศ. 2481 พระราชชนนีศรีสังวาลย์ สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ [96]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทิพอาภา [97]
พ.ศ. 2482 หม่อมเจ้าวรรณไวทยากร วรวรรณ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ [98]
พ.ศ. 2486 พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร [99]
พ.ศ. 2488 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ [100]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ปี พระนามเดิม เฉลิมพระยศ หมายเหตุ อ้างอิง
พ.ศ. 2489 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล อดุลยเดชวิมลรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช [101]
พ.ศ. 2493 หม่อมราชวงศ์หญิงสิริกิติ์ กิติยากร สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ [102]
สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี [103]
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนชัยนาทนเรนทร กรมพระชัยนาทนเรนทร [104]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนพิทยลาภพฤฒิธาดา [104]
หม่อมเจ้าวิวัฒนไชย ไชยันต์ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิวัฒนไชย พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นมหิศรราชหฤทัย [104]
หม่อมเจ้านักขัตรมงคล กิติยากร พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล พระโอรสในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ [104]
พระพี่นางกัลยาณิวัฒนา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา [105]
พ.ศ. 2495 พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระชัยนาทนเรนทร สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร [106]
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฎพงษบริพัตร พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิพินิต [107]
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ [107]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอลงกฎ พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์ [107]
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคล พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ [107]
พ.ศ. 2499 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ [108]
สมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ สมเด็จพระสังฆราช สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ พระราชอุปัธยาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [109]
พ.ศ. 2513 สมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงพระฐานันดรศักดิ์เสมอด้วยสมเด็จพระบวรราชเจ้า [110]
สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี [110]
พ.ศ. 2515 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร [111]
พ.ศ. 2520 หม่อมเจ้าหญิงวิภาวดี รังสิต พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต พระธิดาในพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ [112]
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดา กิติวัฒนาดุลยโสภาคย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี [113]
หม่อมหลวงหญิงโสมสวลี กิติยากร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาฯ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร [114]
พ.ศ. 2534 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาฯ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ [115]
พ.ศ. 2537 หม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ พระโอรสในพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอนุวัตน์จาตุรนต์ [116]
พ.ศ. 2538 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ [117]
พ.ศ. 2539 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล อดุลยเดชวิมลรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล อดุลยเดชวิมลรามาธิบดี จุฬาลงกรณราชปรียวรนัดดา มหิตลานเรศวรางกูร ไอศูรยสันตติวงศวิสุทธ์ วรุตมขัตติยศักตอรรคอุดม จักรีบรมราชวงศนิวิฐ ทศพิธราชธรรมอุกฤษฎนิบุณ อดุลยกฤษฎาภินิหารรังสฤษฎ์ สุสาธิตบูรพาธิการ ไพศาลเกียรติคุณอดุลยพิเศษ สรรพเทเวศรานุรักษ์ ธัญอรรคลักษณวิจิตรโสภาคยสรรพางค์ มหาชโนตมางคประณตบาทบงกชยุคล อเนกนิกรชนสโมสรสมมต ประสิทธิวรยศมโหดมบรมราชสมบัติ นพปฎลเศวตฉัตราดิฉัตร สรรพรัฐทศทิศวิชิตไชย สกลมไหศวริยมหาสวามินทร มเหศวรมหินทรมหารามาธิราชวโรดม บรมนาถชาติอาชาวไศรย พุทธาทิไตรรัตนสรณารักษ์ วิศิษฏศักตอัครนเรศรามาธิบดี เมตตากรุณาสีตลหฤทัย อโนปมัยบุญการ สกลไพศาลมหารัษฎาธิบดี พระอัฐมรามาธิบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้เฉลิมพระปรมาภิไธยเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในวโรกาส พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พ.ศ. 2539 [118]
พ.ศ. 2548 หม่อมเจ้าหญิงสิริวัณวรี มหิดล พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พระธิดาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร [119]
หม่อมศรีรัศมิ์ มหิดล ณ อยุธยา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร [120]

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ปี พระนามเดิม เฉลิมพระยศ หมายเหตุ อ้างอิง
พ.ศ. 2562 ท่านผู้หญิง สุทิดา วชิราลงกรณ์ ณ อยุธยา สมเด็จพระราชินีสุทิดา [121]
สมเด็จพระราชินีสุทิดา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 [122]
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร